Meri- ja kalastusasiat


Monien eurooppalaisten toimeentulo riippuu merestä ja sen luonnonvaroista. Kalan lisäksi merestä saadaan energiaa – öljy- ja kaasukenttien ohella myös avomerituulipuistoista. EU:n kauppalaivasto kuljettaa tavaraa kaikilla maailman merillä, ja rannikkoalueilla matkailu on tärkeä elinkeino.

Meri on EU:lle tärkeä hyvinvoinnin lähde, minkä vuoksi sen luonnonvaroja on hyödynnettävä vastuuntuntoisesti. On tärkeää esimerkiksi estää liikakalastus ja huolehtia siitä, ettei öljyn- ja kaasunporaus vahingoita meri- ja rannikkoympäristöä.

Kalakantoja kannattaa suojella

EU:n kalatalousala on neljänneksi suurin maailmassa, ja se tuottaa noin 6,4 miljoonaa tonnia kalaa vuodessa. Kalastus ja kalanjalostus työllistävät yli 350 000 ihmistä.

EU pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että kalastus on kestävää niin taloudellisesti kuin ympäristönkin kannalta. Myös kuluttajien edut ja kalastajien tarpeet on otettava huomioon.

Tammikuussa 2014 voimaan tullut EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistus tähtää juuri tähän: tavoitteena on turvata kalastajien elinkeino, mutta estää liikakalastus ja kalavarojen hupeneminen.

Uuden lainsäädännön tukena on Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Se rahoittaa vuosina 2014–2020 hankkeita, joissa

  • tuodaan markkinoille innovatiivisia kalastustekniikoita
  • luodaan uusia markkinoita merestä saatavalle ravinnolle
  • parannetaan elämänlaatua rannikkoalueilla.

Toimilla autetaan kalastajia siirtymään kestävään kalastukseen, ja rannikkoalueiden yhteisöt pystyvät monipuolistamaan elinkeinoelämäänsä.

Kalastajat purkavat saalista © Van Parys Media

Kalakantojen säilyttäminen on EU:n kalastuspolitiikan keskeisiä teemoja.

Kansainvälinen yhteistyö ja apu

EU tekee yhteistyötä YK:n järjestöjen kanssa ja käy neuvotteluja alueellisten ja kansainvälisten kalastusorganisaatioiden kanssa, jotta kalastusvesiä hallinnoitaisiin avoimesti ja kestävästi ja jotta liikakalastus saataisiin kuriin.

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjen sopimusten ansiosta EU:n kalastajat pääsevät kalastamaan kaukaisemmille merialueille samoilla kestävän kalastuksen ehdoilla, joita EU:ssakin sovelletaan. Tämä auttaa turvaamaan tarjonnan EU:n markkinoilla. Kalastusoikeuksien vastineeksi EU:n ulkopuoliset maat – usein kehitysmaat – saavat taloudellisen korvauksen, jonka turvin ne kykenevät investoimaan oman kalastuselinkeinonsa kehittämiseen ja kalakantojensa ylläpitoon.

Kestävää vesiviljelyä

EU:ssa kulutetaan enemmän kalaa kuin kalastusala pystyy tarjoamaan. Osa vajeesta voidaan täyttää vesiviljelyn avulla. Tätä nykyä jo neljännes EU:n kalatalouden tuotannosta on peräisin kalanviljelylaitoksista ja muusta vesiviljelystä. Tuotantomääriltään tärkeimpiä vesiviljelytuotteita ovat sinisimpukka, kirjolohi ja lohi. Myös ostereita, hammasahventa, karppia, simpukoita ja meribassia viljellään paljon.

Euroopan vesiviljelyalalla noudatetaan erittäin tiukkoja vaatimuksia ympäristönsuojelun, eläinten terveyden ja kuluttajansuojan suhteen. Ala on kuitenkin kokenut taloudellisia vaikeuksia viime vuosina. Uuden lainsäädännön on määrä saada suunta kääntymään nousuun ja edistää tuoreen, terveellisen ja paikallisesti tuotetun ruoan tarjontaa.

Tuuliturbiineja © EU

Avomerituulipuistot tuottavat puhdasta energiaa, työpaikkoja ja kasvua

Merien monitahoinen merkitys

EU:lla on maailman laajin merialue (1 200 satamaa) ja maailman suurin kauppalaivasto. Noin 90 prosenttia EU:n kaupasta sen ulkopuolisten maiden kanssa ja 40 prosenttia sen sisäisestä kaupasta hoidetaan meritse. Merialueiden elinkeinot työllistävät miljoonia ihmisiä ja niiden arvo on lähes 200 miljardia euroa.

Viime vuosina EU on laajentanut meripolitiikkaansa koskemaan kaikkea merialueiden käyttöä. Sen tarkoituksena on valjastaa Euroopan pitkät merivaltioperinteet Eurooppa 2020 -strategiansa toteuttamiseen eli älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun luomiseen.

EU:n meripolitiikkaan kuuluvat nyt:

  • meriturvallisuus
  • merten aluesuunnittelu
  • meriosaaminen
  • merialan yritysten kilpailukyky
  • tieteellinen tutkimus
  • kalatalous
  • meriympäristön suojelu.

Meripolitiikan tavoitteena on varmistaa talouskehitys ja edistää samalla ympäristön kestävyyttä.

EU haluaa tuoda näkyvästi esille merten hyvinvoinnin merkityksen jokapäiväisessä elämässämme, minkä vuoksi se on nimennyt toukokuun 20. päivän Euroopan meripäiväksi English.

Sivun alkuun

Meri- ja kalastusasiat

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.