Meri- ja kalastusasiat


Monien eurooppalaisten toimeentulo riippuu merestä ja sen luonnonvaroista. Kalavarojen lisäksi merestä saadaan energiaa mannerjalustan öljy- ja kaasukentiltä. EU:n kauppalaivasto kuljettaa tavaraa kaikilla maailman merillä. Rannikkoalueilla kukoistaa matkailu, joka sekin on EU:ssa tärkeä elinkeino. Koska meri on EU:lle tärkeä elinkeinon lähde, sen luonnonvaroja on hyödynnettävä vastuuntuntoisesti.

On tärkeää esimerkiksi estää liikakalastus ja huolehtia siitä, ettei öljyn- ja kaasunporaus vahingoita meri- ja rannikkoympäristöä.

Kalakantoja ja merta kannattaa suojella

EU:n kalatalousala on neljänneksi suurin maailmassa, ja se tuottaa noin 6,4 miljoonaa tonnia kalaa vuodessa. Kalastus ja kalanjalostus työllistävät yli 350 000 ihmistä.

EU:n ensisijaisena tavoitteena on varmistaa kalastuksen kestävyys niin talouden kuin ympäristönkin kannalta. Myös kuluttajien edut on otettava huomioon.

Komissio onkin äskettäin esittänyt merkittäviä uudistuksia EU:n yhteiseen kalastuspolitiikkaan. Pyrkimyksenä on turvata kalastajien elinkeino, mutta estää liikakalastus ja kalavarojen hupeneminen.

Komission ehdotukseen sisältyy Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMFF) perustaminen ja määrärahat kaudeksi 2014–2020. Rahaston tarkoituksena on edistää siirtymistä kohti kestävää kalastusta ja auttaa monipuolistamaan rannikkoalueiden yhteisöjen taloutta rahoittamalla hankkeita, joilla luodaan uusia työpaikkoja ja parannetaan elämänlaatua näillä alueilla.

Kalastajat purkavat saalista © Van Parys Media

Kalakantojen säilyttäminen on yksi EU:n kalastuspolitiikan päätavoitteista.

Kansainvälinen yhteistyö ja apu

EU tekee kalastussopimuksia unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja käy neuvotteluja alueellisten ja kansainvälisten kalastusjärjestöjen kanssa, jotta liikakalastus saataisiin kuriin kaikkialla maailmassa ja kalastusvesien hallinnointi tapahtuisi säännellysti, avoimesti ja kestävästi.

Sopimusten ansiosta eurooppalaiset kalastajat pääsevät kalastamaan myös kaukaisille merialueille ja varmistamaan näin toimitukset EU:n markkinoille. Kalastusoikeuksien vastineena on taloudellinen korvaus, jonka ansiosta EU:n ulkopuoliset maat – jotka ovat usein kehitysmaita – kykenevät investoimaan oman kalastuselinkeinonsa tukemiseen ja kalakannan ylläpitoon.

Kestävää vesiviljelyä

EU:ssa kulutetaan aina vain enemmän kalaa kuin mitä kalastusala pystyy tarjoamaan. Osa tästä vajeesta voidaan täyttää vesiviljelyn avulla. Tätä nykyä EU:n kalatalouden tuotannosta jo neljännes on peräisin kalanviljelylaitoksista ja muusta vesiviljelystä. Tuotantomäärällä mitattuna tärkeimpiä vesiviljelytuotteita ovat sinisimpukka, kirjolohi ja lohi. Myös ostereita, hammasahventa, karppia, simpukoita ja meribassia viljellään paljon.

Euroopan vesiviljelyalalla noudatetaan tiukkoja ympäristönsuojelua, eläinten terveyttä ja kuluttajansuojaa koskevia vaatimuksia. Tuotannonala on kuitenkin ollut taloudellisissa vaikeuksissa viime vuosina. Komissio haluaa kääntää suunnan nousuun, ja esittääkin yhteisen kalatalouspolitiikan uudistussuunnitelmissaan asiaa koskevia konkreettisia ehdotuksia.

Tuuliturbiineja © EU

Puhtaan tuulivoiman tuotanto merialueilla luo työpaikkoja ja talouskasvua

Merien monitahoinen merkitys

EU:lla on maailman laajin merialue (1 200 satamaa) ja maailman suurin kauppalaivasto. Sen ulkomaankaupasta noin 90 prosenttia ja sisäisestä kaupasta noin 40 prosenttia hoidetaan meritse.

EU:n kalastuspolitiikassa on aina otettu ympäristönäkökohdat huomioon. Viime vuosina meripolitiikkaan on kuitenkin alettu soveltaa laajempaa lähestymistapaa ja sen puitteissa tarkastellaankin nyt kaikkea merialueiden käyttöä. Meripolitiikan perustana aiotaan hyödyntää merentutkimuksen, meritekniikan ja alan innovoinnin eurooppalaista huippuosaamista ja perinteitä. Samalla edistetään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteutumista.

EU:n meripolitiikkaan kuuluvat meriliikenne, merialan yritysten kilpailukyky, työllisyys, tutkimus, kalastus ja meriympäristön suojelu. Sen tavoitteena on varmistaa talouskehitys ja edistää samalla ympäristön kestävyyttä.

Osoituksena merien tärkeydestä yhteiskunnan ja talouden keskeisenä osana EU on nimennyt toukokuun 20. päivän Euroopan meripäiväksi.

Sivun alkuun

Kalastus- ja meriasiat

Julkaistu tammikuussa 2013

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuun


Videot


YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.