Merendus ja kalandus


Paljude ELi kodanike elatis sõltub merest ja selle ressurssidest. Eelkõige kalast, aga ka sealsetest nafta- ja gaasiplatvormidest. ELi kaubalaevastik sõltub maailma ookeanidest. Rannikualad on turismimagnetid, mis on samuti oluline tööstusvaldkond.

Kuna kaalul on väga palju, peame mereressursse kasutama mõistlikult, vältides ülepüüki ja tagades, et nafta- ning gaasitootmine ei kahjustaks mere- ja rannikukeskkonda.

Kalandus – varude säilitamise olulisus

ELi kalamajandus on maailmas suuruselt neljas, andes aastas ligikaudu 6,4 miljonit tonni kala. Kalapüük ja -töötlemine annavad tööd rohkem kui 350 000 inimesele.

ELi kalanduspoliitika prioriteet on tagada, et kalandus oleks jätkusuutlik nii majanduslikult kui ka ökoloogiliselt, arvestades samas ka tarbijatega.

Komisjon käivitas hiljuti ELi ühise kalanduspoliitika ulatusliku reformi, mille eesmärk on kindlustada kaluritele nende elatis ning teha lõpp ülepüügile ja kalavarude vähenemisele.

Ettepanekutega kutsutakse üles looma Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) ajavahemikuks 2014–2020. Asjaomane fond aitab kaluritel üle minna jätkusuutlikule kalapüügile ning rannikukogukondadel mitmekesistada oma majandust. Selle raames rahastatakse projekte, millega luuakse uusi töökohti ning parandatakse nende piirkondade elukvaliteeti.

Kalurid saaki lossimas © Van Parys Media

Kalavarude säilitamine tuleviku huvides on ELi kalanduspoliitika peamine eesmärk.

Rahvusvaheline koostöö ja abi

ELil on kalandusalased partnerluslepingud ELi mittekuuluvate riikidega ning ta peab läbirääkimisi piirkondlike ja rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonidega selle tagamiseks, et kõikjal maailmas asuvaid veekogusid hallataks läbipaistvalt ja jätkusuutlikult ning et ei toimuks ülepüüki.

Asjaomased lepingud tagavad ELi kaluritele juurdepääsu kaugemate vete kalavarudele, et ELi turule saabuks piisavalt tarneid. Selle eest makstakse raha, millega ELi mittekuuluvad riigid, sealhulgas ka arenguriigid, saavad investeerida oma kalandustööstusse ning kalavarude suurendamisse.

Kala ja mereandide jätkusuutlik kasvatamine

ELis söödava mereandide koguse ja kalatööstuse poolt toodetava koguse vahe on üha suurenemas. Osa sellest vahest on võimalik täita vesiviljeluse abil. Juba praegu saadakse veerand ELis toodetavast kalast ja mereandidest kalakasvandustest ning teistest vesiviljelusvormidest. Koguse poolest on rannakarbid, vikerforell ja lõhe kõige olulisemad ELi vesiviljelusliigid. Neile järgnevad austrid, besuugo, harilik karpkala, veenuskarp ja huntahven.

Euroopa vesiviljelussektoris on kehtestatud kõrged keskkonna-, loomatervise- ja tarbijakaitsestandardid. Tööstusharuna on selles aga viimastel aastatel toimunud taandareng. Oma konkreetsete ettepanekutega, mis käsitlevad ühise kalanduspoliitika reformi, püüab komisjon seda muuta.

Tuuleturbiinid © EU

Avamerel toodetud energia on osa puhtast energeetikast ning soodustab töökohtade loomist ja majanduskasvu

Merendusmõõde

ELil on maailma mastaabis suurim merepiirkond (1200 sadamat) ja kaubalaevastik. 90% väliskaubandusest ning 40% sisekaubandusest toimub meritsi.

ELi kalanduspoliitika puhul on alati arvesse võetud keskkonnaaspekte. Hiljuti on merenduspoliitika puhul kasutusele võetud isegi laiaulatuslikum lähenemisviis, mis hõlmab kõiki mereruumi kasutusalasid. Eesmärk on kasu saada Euroopa eelistest ja traditsioonidest mereuuringute, -tehnoloogia ja -innovatsiooni valdkonnas ning anda oma panus strateegiasse „Euroopa 2020”, mis käsitleb arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu.

ELi merenduspoliitika hõlmab meretransporti, konkurentsivõimelisi merendusettevõtjaid, tööhõivet, teadusuuringuid, kalandust ning merekeskkonna kaitset. Eesmärk on tagada majanduslik areng, kaitstes samas keskkonna jätkusuutlikkust.

Selleks et rõhutada merede kui meie ühiskonna ja majanduse tähtsa komponendi olulisust, tähistatakse ELis iga aasta 20. mail Euroopa merenduspäeva.

Üles

Merendus- ja kalandusasjad

Välja antud jaanuaris 2013

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


Üles


Videod


Seonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?