Merendus ja kalandus


Paljude ELi kodanike elatis sõltub merest ja selle ressurssidest – eelkõige kalast, aga ka avamere tuuleparkidest ning nafta- ja gaasiplatvormidest. ELi kaubalaevastiku kaubandustegevus sõltub maailma ookeanidest. Rannikualad on turismimagnetid, mis on samuti oluline elatusallikas.

Kuna kaalul on väga palju, peame mereressursse kasutama mõistlikult, vältides ülepüüki ning tagades, et nafta- ja gaasitootmine ei kahjustaks mere- ega rannikukeskkonda.

Kalandus – varude säilitamise olulisus

ELi kalatööstus on maailmas suuruselt neljas, andes aastas ligikaudu 6,4 miljonit tonni kala. Kalapüük ja töötlemine annavad tööd rohkem kui 350 000 inimesele.

EL teeb kõik endast oleneva, et tagada kalanduse jätkusuutlikkus nii majanduslikult kui ka keskkonnaalaselt, kaitstes samas ka tarbijate huve ning võttes arvesse kalurite vajadusi.

Jaanuaris 2014 jõustunud ELi ühise kalanduspoliitika reformi eesmärgid on täpselt samad: kaluritele elatise tagamine, tehes samas lõpu ülepüügile ning sellest põhjustatud kalavarude vähenemisele.

Uues õigusaktis sätestatud eesmärke toetab ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfond. Ajavahemikus 2014–2020 rahastatakse fondi raames projekte, mille eesmärk on:

  • töötada välja uuenduslikud püügitehnikad;
  • luua mereandidele uusi turustusvõimalusi;
  • parandada rannikualadel elukvaliteeti.

See aitab kaluritel üle minna säästvale kalapüügile ning rannikukogukondadel oma majandust mitmekesistada.

Kalurid saaki lossimas © Van Parys Media

Kalavarude kaitse – ELi kalanduspoliitika prioriteet.

Rahvusvaheline koostöö ja abi

EL teeb koostööd ÜRO organitega ning peab läbirääkimisi piirkondlike ja rahvusvaheliste kalandusorganisatsioonidega selle tagamiseks, et kõikjal maailmas asuvaid veekogusid hallataks läbipaistvalt ja säästvalt ning et ei toimuks ülepüüki.

Kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsed lepingud tagavad ELi kaluritele kalapüügi eesmärgil juurdepääsu kaugematele vetele. See toimub samadel jätkusuutlikkuse tingimustel, mis kehtivad ELi piires. See tagab, et ELi turg oleks piisavalt varustatud. Vastutasuks saavad partnerriigid (sealhulgas arenguriigid) rahalist toetust, mille nad saavad investeerida oma kalatööstuse arendamisse ning kalavarude suurendamisse.

Kala ja mereandide säästev kasvatamine

ELis söödavate ja kalatööstuse poolt tarnitavate mereandide koguse vahe on üha suurenemas. Vesiviljelus aitab seda lõhet teataval määral täita. Juba praegu saadakse veerand ELis toodetavast kalast ja mereandidest kalakasvandustest ning teistest vesiviljelusvormidest. Koguse poolest on rannakarbid, vikerforell ja lõhe kõige olulisemad ELi vesiviljelusliigid. Neile järgnevad austrid, harilik pagrus, harilik karpkala, veenuskarp ja huntahven.

Euroopa vesiviljelussektoris on äärmiselt kõrged keskkonnakaitse-, loomatervise- ja tarbijaohutuse standardid. Tööstusharuna on see aga viimastel aastatel paigal seisnud. Uute õigusaktide abil püütakse seda suundumust ümber pöörata ning suurendada värske, tervisliku ja kohapeal toodetud toidu tarneid.

Tuuleturbiinid © EL

Avamere tuulepargid – puhta energia, uute töökohtade ja majanduskasvu allikas

Merendusmõõde

ELil on maailma mastaabis suurim merepiirkond (1200 sadamat) ja kaubalaevastik. Meritisi toimub 90% kaubandusest kolmandate riikidega ning 40% ELi sisekaubandusest. Merendustööstus annab tööd mitmele miljonile inimesele ning selle väärtus on peaaegu 200 miljardit eurot.

Viimastel aastatel on EL oma merenduspoliitika ulatust laiendanud, hõlmates kõiki meie mereruumi kasutusalasid. Eesmärk on kasu saada Euroopa pikaajalisest merenduspärandist ning anda samas oma panus Euroopa 2020. aasta strateegiasse aruaka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks.

Merenduspoliitika hõlmab nüüd järgmist:

  • merendusjulgeolek;
  • mereala ruumiline planeerimine;
  • teadmised merekeskkonna kohta;
  • konkurentsivõimelised merendusettevõtjad;
  • teadusuuringud;
  • kalavarud;
  • merekeskkonna kaitse.

Eesmärk on tagada majanduslik areng, kaitstes samas keskkonna jätkusuutlikkust.

Selleks et suurendada teadlikkust merede kui meie ühiskonna ja majanduse olulise osa kohta, tähistatakse ELis igal aastal 20. mail Euroopa merenduspäeva English.

Üles

Merendus- ja kalandusasjad

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


Üles



Seonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?