Θαλάσσια πολιτική και αλιεία


Η ζωή πολλών Ευρωπαίων είναι άμεσα συνυφασμένη με τη θάλασσα και τους θαλάσσιους πόρους – την αλιεία, κυρίως, αλλά και την ενέργεια που παράγεται χάρη στα υπεράκτια αιολικά πάρκα και τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. O εμπορικός στόλος της ΕΕ δραστηριοποιείται σε όλες τις θάλασσες του πλανήτη, ενώ οι παράκτιες περιοχές αποτελούν πόλο έλξης για τον τουρισμό - ακόμη μια σημαντική πηγή εισοδήματος.

Με δεδομένη τη σπουδαιότητα των θαλάσσιων πόρων, οφείλουμε να δείχνουμε υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο τους χρησιμοποιούμε, λαμβάνοντας μέτρα κατά της υπεραλίευσης και μεριμνώντας ώστε η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου να μη βλάπτουν το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

Αλιεία - η σημασία της διατήρησης των αλιευτικών πόρων

Η αλιευτική βιομηχανία της ΕΕ είναι η τέταρτη σε μέγεθος παγκοσμίως, με συνολικά αλιεύματα περίπου 6,4 εκατ. τόνους ετησίως. Η αλιεία και η μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων δίνουν εργασία σε περισσότερα από 350.000 άτομα.

Η ΕΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για μια βιώσιμη αλιεία, από οικονομική όσο και περιβαλλοντική άποψη, με παράλληλη προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και συνεκτίμηση των αναγκών των αλιέων.

Η νέα κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 2014 έχει ακριβώς αυτούς τους στόχους: να διασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο ζωής στους αλιείς, και παράλληλα να θέσει τέρμα στην υπεραλίευση και τη συνεπαγόμενη εξάντληση των ιχθυαποθεμάτων.

Η νέα νομοθεσία στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Το διάστημα 2014-2020, το ταμείο αυτό θα χρηματοδοτήσει έργα με στόχο

  • την εισαγωγή καινοτόμων αλιευτικών τεχνικών
  • τη δημιουργία νέων αγορών για τα προϊόντα αλιείας
  • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παράκτιες περιοχές.

Έτσι θα βοηθηθούν οι αλιείς να στραφούν προς τη βιώσιμη αλιεία, και οι παράκτιες κοινότητες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους.

Ψαράδες ξεφορτώνουν ψάρια © Van Parys Media

Διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων - προτεραιότητα της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ

Διεθνής συνεργασία και συνδρομή

Η ΕΕ συνεργάζεται με οργανισμούς των ΗΕ και διεξάγει διαπραγματεύσεις με περιφερειακές και διεθνείς αλιευτικές οργανώσεις ώστε η διαχείριση των υδάτων να διέπεται παγκοσμίως από διαφανείς και βιώσιμες ρυθμίσεις, και ταυτόχρονα να λαμβάνονται μέτρα κατά της υπεραλίευσης.

Διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τρίτες χώρες δίνουν στους αλιείς της ΕΕ τη δυνατότητα να αλιεύουν σε ύδατα άλλων χωρών, τηρώντας τους ίδιους όρους βιωσιμότητας που ισχύουν και εντός της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς της ΕΕ. Σε αντάλλαγμα, οι χώρες εταίροι, μεταξύ των οποίων και αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση την οποία μπορούν να επενδύουν για την ανάπτυξη της δικής τους αλιευτικής βιομηχανίας και τη δημιουργία των δικών τους ιχθυαποθεμάτων.

Βιώσιμα ιχθυαποθέματα - υδατοκαλλιέργεια

Στην ΕΕ μεγαλώνει συνεχώς το χάσμα μεταξύ των ποσοτήτων ψαριών και θαλασσινών που καταναλώνονται και των ποσοτήτων που αλιεύονται. Το χάσμα αυτό μπορεί σε κάποιο βαθμό να καλυφθεί από την υδατοκαλλιέργεια. Σήμερα, το ένα τέταρτο της συνολικής ποσότητας ψαριών και θαλασσινών στην ΕΕ προέρχεται από ιχθυοκαλλιέργειες και άλλες μορφές υδατοκαλλιέργειας. Τα μύδια, η ιριδίζουσα πέστροφα και ο σολομός Ατλαντικού είναι τα κυριότερα είδη που εκτρέφονται στην ΕΕ ως προς τον όγκο, και ακολουθούν τα στρείδια, η τσιπούρα, ο κυπρίνος, τα κυδώνια και το λαβράκι.

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη διατηρεί ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία, την υγεία των εκτρεφόμενων ειδών και την ασφάλεια των καταναλωτών. Ωστόσο, ο κλάδος εμφανίζει στασιμότητα τα τελευταία χρόνια. Η νέα νομοθεσία που εκπονήθηκε στοχεύει στην αντιστροφή αυτής της τάσης και στην τόνωση της προμήθειας φρέσκων, υγιεινών και τοπικά παραγόμενων ειδών διατροφής.

Ανεμογεννήτριες © EU

Υπεράκτια αιολικά πάρκα - πηγή καθαρής ενέργειας, απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης

Η θαλάσσια διάσταση

Η ΕΕ διαθέτει τη μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση (1.200 λιμάνια) και τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως. Το 90% των εμπορικών συναλλαγών με χώρες εκτός της ΕΕ και το 40% των συναλλαγών εντός της ΕΕ πραγματοποιούνται δια της θαλάσσιας οδού. Η θαλάσσια βιομηχανία απασχολεί αρκετά εκατομμύρια άτομα και η αξία της αποτιμάται σε 200 δισ. ευρώ περίπου.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ διεύρυνε το πεδίο της θαλάσσιας πολιτικής της η οποία πλέον περιλαμβάνει όλες τις χρήσεις του θαλάσσιου χώρου, σε μια συντονισμένη προσπάθεια αξιοποίησης της μακράς θαλάσσιας κληρονομιάς της Ευρώπης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Σήμερα, η θαλάσσια πολιτική περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • θαλάσσια ασφάλεια
  • θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός
  • γνώσεις για τη θάλασσα
  • ανταγωνιστικές θαλάσσιες επιχειρήσεις
  • επιστημονική έρευνα
  • αλιεία
  • προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στόχος είναι η διασφάλιση, αφενός, της οικονομικής ανάπτυξης και, αφετέρου, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την καίρια σημασία των καθαρών θαλασσών και ωκεανών για τη ζωή μας, η ΕΕ γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας English στις 20 Μαΐου κάθε χρόνο.

Αρχή σελίδας

Θαλάσσια πολιτική και αλιεία

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΒοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;