Θαλάσσια πολιτική και αλιεία


Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ζουν από τη θάλασσα και τους θαλάσσιους πόρους – κυρίως από την αλιεία, αλλά και από την ενέργεια που παράγεται από θαλάσσιες ενεργειακές πηγές, όπως τα θαλάσσια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. O εμπορικός στόλος της ΕΕ δραστηριοποιείται σε όλες τις θάλασσες του πλανήτη, ενώ οι παράκτιες περιοχές αποτελούν πόλο έλξης για τον τουρισμό - ακόμα έναν σημαντικό τομέα.

Επειδή λοιπόν οι θαλάσσιοι πόροι είναι τόσο σημαντικοί, οφείλουμε να τους χρησιμοποιούμε με υπευθυνότητα, λαμβάνοντας μέτρα κατά της υπεραλίευσης και μεριμνώντας ώστε η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου να μη βλάπτει το θαλάσσιο και το παράκτιο περιβάλλον.

Η σημασία της διατήρησης των αλιευτικών πόρων

Η αλιευτική βιομηχανία της ΕΕ είναι η τέταρτη σε μέγεθος παγκοσμίως, με συνολικά αλιεύματα περίπου 6,4 εκατ. τόνους ετησίως. Η αλιεία και η μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων δίνουν εργασία σε περισσότερα από 350.000 άτομα.

Προτεραιότητα της ΕΕ είναι να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της αλιείας, τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το συμφέρον των καταναλωτών.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα μια σημαντική μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής, με στόχο να διαφυλαχθούν οι πόροι από τους οποίους ζουν οι αλιείς και να δοθεί τέλος στην υπεραλίευση και στην εξάντληση των ιχθυαποθεμάτων.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) που θα καλύπτει το διάστημα 2014-2020. Το Ταμείο αυτό, με τη χρηματοδότηση έργων δημιουργίας απασχόλησης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις παράκτιες περιοχές, θα βοηθήσει, αφενός, τους αλιείς να προσαρμοστούν σταδιακά σε μια βιώσιμη αλιεία και, αφετέρου, τις συγκεκριμένες περιοχές να διαφοροποιήσουν την οικονομία τους.

Ψαράδες ξεφορτώνουν την ψαριά τους © Van Parys Media

Η διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων για το μέλλον αποτελεί κύριο στόχο της αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ.

Διεθνής συνεργασία και συνδρομή

Η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης με τρίτες χώρες και διεξάγει διαπραγματεύσεις με περιφερειακές και διεθνείς αλιευτικές οργανώσεις ώστε η διαχείριση των υδάτων να διέπεται παγκοσμίως από διαφανείς και βιώσιμες ρυθμίσεις, και ταυτόχρονα να καταπολεμηθεί η υπεραλίευση.

Οι συμφωνίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους ψαράδες της ΕΕ να αλιεύουν σε ύδατα άλλων χωρών, έναντι οικονομικής βοήθειας. Με τον τρόπο αυτό, αφενός, καλύπτονται οι ανάγκες της αγοράς της ΕΕ, και, αφετέρου, οι τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών, μπορούν να κάνουν επενδύσεις στην αλιευτική τους βιομηχανία και στη δημιουργία αλιευτικών αποθεμάτων.

Βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες

Στην ΕΕ αυξάνεται συνεχώς η διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων ψαριών και θαλασσινών που καταναλώνονται και των ποσοτήτων που αλιεύονται. Ένα μέρος της διαφοράς αυτής μπορεί να καλυφθεί από την υδατοκαλλιέργεια. Ήδη σήμερα, το ένα τέταρτο της συνολικής ποσότητας ψαριών και θαλασσινών στην ΕΕ προέρχεται από ιχθυοκαλλιέργειες και άλλες μορφές υδατοκαλλιέργειας. Σε ό,τι αφορά τις ποσότητες, τα μύδια, οι πέστροφες και ο σολομός Ατλαντικού είναι τα σημαντικότερα είδη που εκτρέφονται στην ΕΕ, ενώ ακολουθούν τα στρείδια, η τσιπούρα, ο κυπρίνος, οι αχιβάδες και το λαβράκι.

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία των εκτρεφόμενων ειδών και την προστασία των καταναλωτών. Ωστόσο, η βιομηχανία αυτή είχε περιπέσει σε στασιμότητα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που η Επιτροπή σχεδιάζει να αντιστρέψει με συγκεκριμένες προτάσεις της στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Ανεμογεννήτριες © EU

Οι υπεράκτιοι ενεργειακοί πόροι συμβάλλουν στην παραγωγή καθαρής ενέργειας καθώς και στη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης.

Η θαλάσσια διάσταση

Η ΕΕ έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή (1.200 λιμάνια) και τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως. Το 90% του εξωτερικού και το 40% του εσωτερικού της εμπορίου διεξάγονται δια θαλάσσης.

Η αλιευτική πολιτική της ΕΕ ελάμβανε ανέκαθεν υπόψη τα θέματα του περιβάλλοντος. Πρόσφατα όμως, η θαλάσσια πολιτική υιοθέτησε μια ακόμη ευρύτερη προσέγγιση καλύπτοντας όλες τις χρήσεις του θαλάσσιου χώρου. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα και η παράδοση της Ευρώπης στην θαλάσσια έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, και παράλληλα να στηριχθεί η στρατηγική "Ευρώπη 2020" για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η θαλάσσια πολιτική της ΕΕ καλύπτει τις θαλάσσιες μεταφορές, τις ανταγωνιστικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, την απασχόληση, την επιστημονική έρευνα, την αλιεία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στόχος είναι η οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα η διασφάλιση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος.

Για να τονίσει τη μεγάλη σημασία που έχει η θάλασσα για την κοινωνία και την οικονομία μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου την "Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα".

Αρχή σελίδας

Αλιεία και θαλάσσια πολιτική

Δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2013

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδας


Βίντεο


Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;