Námořní záležitosti a rybolov


Živobytí mnoha občanů EU závisí na moři a jeho zdrojích. Nejedná se jen o ryby, ale také o získávání energie z podmořských nalezišť ropy a plynu či pobřežních větrných elektráren. Obchodní loďstvo EU zase přepravuje zboží napříč oceány světa. Pobřežní oblasti jsou také magnetem pro turisty. Cestovní ruch je tak dalším významným zdrojem příjmů místních obyvatel.

Mořské zdroje musíme využívat se vší odpovědností tak, abychom zabránili nadměrnému rybolovu a zajistili, aby těžba ropy a zemního plynu nepoškozovala mořské prostředí ani pobřeží.

Rybolov – Význam zachování rybolovných zdrojů

Rybářské odvětví v Evropské unii je čtvrté největší na světě. Každoročně dodává na trh asi 6,4 milionu tun ryb. Rybolov a zpracování produktů rybolovu zaměstnává více než 350 000 osob.

EU vyvíjí veškeré úsilí, aby zajistila udržitelnost rybolovu – jak z hospodářského hlediska, tak z hlediska životního prostředí – a zároveň chránila zájmy spotřebitelů a brala v úvahu i potřeby rybářů.

Reforma společné rybářské politiky z ledna 2014 má tyto cíle: zajistit rybářům živobytí, aniž by se pokračovalo v nadměrném rybolovu a decimování rybích populací.

Nová právní úprava počítá s finančními zdroji z Evropského námořního a rybářského fondu. V letech 2014 až 2020 se budou tyto prostředky využívat k financování projektů, jejichž účelem je:

  • zavést inovativní metody rybolovu
  • vytvořit nová odbytiště pro produkty rybolovu
  • zlepšit kvalitu života v pobřežních oblastech.

To rybářům usnadní přechod na udržitelný způsob rybolovu a pobřežním komunitám umožní diverzifikovat jejich hospodářství.

Rybáři vykládají úlovek ryb © Van Parys Media

Zachování rybích populací – priorita rybářské politiky EU

Mezinárodní spolupráce a pomoc

Evropská unie spolupracuje s orgány OSN, jedná s regionálními i mezinárodními rybářskými organizacemi a snaží se zajistit, aby bylo využívání moří a oceánů všude regulováno transparentním a udržitelným způsobem a aby nedocházelo k nadměrnému rybolovu.

Dvoustranné dohody se třetími zeměmi umožňují rybářům z Unie přístup do vzdálených vod za stejných podmínek týkajících se udržitelnosti, které platí v EU. To pomáhá udržovat dodávky na trh EU. Partnerské země (včetně rozvojových zemí) dostávají na oplátku finanční příspěvek, který mohou investovat do rozvoje svého rybolovného odvětví nebo použít k udržování rybích populací.

Udržitelný chov ryb a plodů moře

Množství ryb a plodů moře, které se v EU zkonzumují, čím dál více převyšuje množství dodávané odvětvím rybolovu. Tento rozdíl lze do určité míry překlenout dodávkami z akvakultury. Již nyní čtvrtina objemu ryb a dalších vodních organismů produkovaných v EU pochází z rybníků, rybí farem a dalších forem akvakultury. Nejdůležitějšími produkty akvakultury v EU jsou co do objemu slávky, pstruh duhový a losos obecný. Za nimi následují ústřice, mořan zlatý, kapr obecný, tapesky a mořčák evropský.

Evropská akvakultura vyhovuje vysokým nárokům na ochranu životního prostředí, zdraví zvířat i ochranu spotřebitele. Tento sektor však v posledních letech stagnuje. Ke zvrácení tohoto trendu slouží nové právní předpisy, díky nimž by se měla zvýšit nabídka čerstvých, zdravých a lokálně vyprodukovaných potravin.

Větrné turbíny © EU

Pobřežní větrné parky – zdroj čisté energie, hospodářského růstu a pracovních míst

Námořní rozměr problematiky

Evropská unie má největší námořní oblasti na světě (1 200 přístavů) a také největší obchodní loďstvo na světě. Přibližně 90 % obchodu se třetími zeměmi a 40 % obchodu uvnitř EU se uskutečňuje po moři. Námořní odvětví zaměstnává několik milionů osob a jeho hodnota činí téměř 200 miliard eur.

V posledních letech rozšířila EU oblast působnosti své námořní politiky s cílem zahrnout do ní všechny aspekty využívání námořního prostoru a využít dlouhotrvající námořní dědictví k plnění cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Do oblasti působnosti námořní politiky nyní patří:

  • bezpečnost námořní dopravy
  • námořní územní plánování
  • poznatky o mořském prostředí
  • konkurenceschopnost námořních podniků
  • vědecký výzkum
  • rybolov
  • ochrana mořského prostředí.

Cílem je zajistit hospodářský rozvoj a současně zabezpečit udržitelnost životního prostředí.

Vždy 20. května slaví EU Evropský den moře English, aby tak upozornila na důležitost moří a oceánů pro život i pro naše zdraví.

Začátek stránky

Námořní záležitosti a rybolov

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?