Námořní záležitosti a rybolov


Živobytí mnoha občanů EU závisí na moři a jeho zdrojích. Nejedná se jen o ryby, ale také o podmořská naleziště ropy a plynu. Obchodní loďstvo EU zase přepravuje zboží napříč oceány světa. Pobřežní oblasti jsou také magnetem pro turisty. Cestovní ruch je tak dalším významným hospodářským odvětvím.

Proto musíme mořské zdroje využívat se vší odpovědností tak, abychom zabránili nadměrnému rybolovu a zajistili, aby těžba ropy a zemního plynu nepoškozovala mořské prostředí ani pobřeží.

Rybolov – Význam zachování rybolovných zdrojů

Rybářské odvětví v Evropské unii je čtvrté největší na světě. Každoročně poskytuje asi 6,4 milionů tun ryb. Rybolov a zpracování produktů rybolovu zaměstnává více než 350 000 osob.

Prioritou EU je zajistit, aby byl rybolov udržitelný z ekonomického i ekologického hlediska a aby také byly brány v úvahu zájmy spotřebitele.

Proto Komise v nedávné době přišla s rozsáhlou reformou společné rybářské politiky EU, jejímž cílem je zajistit rybářům živobytí, aniž by se pokračovalo v nadměrném rybolovu a decimování rybích populací.

Navrhuje se vytvoření Evropského námořního a rybářského fondu na období 2014–2020. Fond rybářům usnadní přechod na udržitelný rybolov a pobřežním komunitám pomůže diverzifikovat ekonomiku. Z jeho prostředků budou financovány projekty vytvářející nová pracovní místa a zvyšující kvalitu života ve zmíněných oblastech.

Rybáři vykládají úlovek © Van Parys Media

Zachovat rybí populace pro budoucnost – hlavní cíl rybářské politiky EU

Mezinárodní spolupráce a pomoc

Evropská unie uzavřela dohody o partnerství v oblasti rybolovu se zeměmi mimo EU. Je také aktivní v regionálních i mezinárodních rybářských organizacích a snaží se zajistit, aby bylo využívání moří a oceánů všude regulováno transparentním a udržitelným způsobem a aby nedocházelo k nadměrnému rybolovu.

Těmito ujednáními je zároveň rybářům z EU umožněn přístup do vod ve vzdálených oblastech, čímž je evropský trh zásoben mořskými výrobky. Unie těmto zemím, mj. i rozvojovým, platí za právo vstupu do jejich teritoriálních vod. Takto získané peníze pak tyto země mohou investovat do rybářského průmyslu a do zvýšení stavu populací ryb.

Akvakultura

Mezi množstvím ryb a plodů moře, které se v EU zkonzumují, a tím, které dodává odvětví rybolovu, vzniká stále větší rozdíl. Část lze vynahradit pomocí akvakultury. Již nyní čtvrtina objemu ryb a dalších vodních organismů produkovaných v EU pochází z rybníků, rybí farem a dalších forem akvakultury. Nejdůležitějšími produkty akvakultury v EU jsou co do objemu slávky, pstruh duhový, losos obecný, ústřice, mořan zlatý, kapr obecný, tapesky a mořčák evropský.

Evropská akvakultura vyhovuje vysokým nárokům na ochranu životního prostředí, zdraví zvířat i ochrany spotřebitele. Odvětví akvakultury však v posledních letech stagnuje, což by Komise chtěla změnit několika konkrétními návrhy v rámci reformy společné rybářské politiky.

Větrné turbíny © EU

Využívání energie větru na moři příspívá k ekologické energetice, vzniku pracovních míst i hospodářskému růstu

Námořní rozměr

Evropská unie má největší námořní území na světě (1 200 přístavů) a také největší obchodní loďstvo na světě. Téměř 90 % zahraničního obchodu a 40 % vnitřního obchodu se uskutečňuje po moři.

Rybářská politika EU odjakživa brala v úvahu otázky životního prostředí. V poslední době se záběr námořní politiky rozšířil a zaměřuje se nyní na všechny aspekty využívání námořního prostoru. Cílem je využít silných stránek a tradice Evropy v námořním výzkumu, technologiích a inovacích, a přispět tak k plnění cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Námořní politika EU se týká námořní dopravy, konkurenceschopných námořních firem, zaměstnanosti, vědeckého výzkumu, rybolovu a ochrany mořského prostředí. Cílem je zajistit hospodářský rozvoj a současně zabezpečit udržitelnost životního prostředí.

Každý rok 20. května slaví EU „Evropský den moře“, aby tak upozornila na důležitost moří a oceánů jako nezbytné součásti naší společnosti a hospodářství.

Začátek stránky

Rybolov a námořní záležitosti

Vydáno v lednu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránky


Video


KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?