Proračun


Letni proračun EU znaša 150,9 milijarde EUR (podatek za leto 2013). Številka, ki je sama po sebi velika, vendar predstavlja le 1 % prihodka, ki ga letno ustvarijo države članice EU.

Večina proračunskega denarja se porabi za ukrepe, ki izboljšujejo življenje državljanov Evropske unije, pri čemer se precejšen del teh sredstev namenja revnejšim regijam in družbenim skupinam, ter za odpiranje novih delovnih mest in spodbujanje gospodarske rasti v EU.

Proračun EU v številkah DeutschEnglishfrançais

Kdo odloča o porabi denarja

Odločanje o tem, koliko denarja bo EU porabila in kako, poteka demokratično. Postopek je vsako leto enak:

Spremljanje porabe

 • Ko je denar porabljen, mora Komisija poročati Evropskemu parlamentu o tem, kako je bil denar porabljen.
 • Porabo proračunskih sredstev pregleda tudi Evropsko računsko sodišče.

Poraba denarja

Proračunska sredstva EU so namenjena tudi preusposabljanju delavcev © EU, GD REGIO

V Evropi

Največ denarja se porabi za:

 • preusposabljanje delavcev ter za podporo podjetjem pri inovacijah in odpiranju novih delovnih mest,
 • varstvo okolja in boljšo kakovost življenja z razvojem podeželja in regij,
 • izgradnjo infrastrukture: cest, železnic, mostov, električnih daljnovodov in plinovodov, ki povezujejo vse konce Evropske unije,
 • podporo kulturni raznolikosti in študijskim izmenjavam,
 • nujno pomoč ob poplavah ali potresih.

V tujini

Evropska unija ima kot pomemben svetovni akter določene obveznosti tudi do drugih predelov sveta: spodbuja gospodarski in družbeni razvoj, ohranja mir in pomaga žrtvam naravnih nesreč in vojnih spopadov.

Pomoč namenja predvsem trem skupinam držav:

 • državam v razvoju, s katerimi so nekatere države EU zgodovinsko tesno povezane; to so predvsem afriške, karibske in pacifiške države,
 • državam v vzponu na vzhodnih mejah EU in v Sredozemlju,
 • morebitnim državam članicam EU Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Tri najpomembnejša področja financiranja (podatki za leto 2013)

 1. 46,8 % proračunskih sredstev je namenjenih večji gospodarski konkurenčnosti EU in hitrejšemu razvoju revnejših držav oziroma regij (kohezija).
 2. 29,1 % sredstev se porabi za odhodke, povezane s trgom, in neposredno pomoč. Ta pomoč ni več vezana na intenzivno proizvodnjo, ampak je namenjena zanesljivi oskrbi z varno hrano po zmernih cenah ter zagotavlja pošten dohodek kmetom, tudi za njihov delež pri varovanju okolja.
 3. 10,7 % gre za razvoj podeželja, okolje in ribištvo.
Poraba proračunskih sredstev EU (podatki za leto 2013)

Poraba proračunskih sredstev EU (podatki za leto 2013)

Raziskave in razvoj – združevanje virov po vsej EU

Evropska unija je na splošno pristojna za financiranje samo takrat, kadar je smiselno, da države članice združijo vire. Tako področje so denimo znanstveno-raziskovalni programi.

Evropska unija s sredstvi spodbuja vseevropske raziskovalne projekte, ki povezujejo znanstvenike iz različnih držav EU. Tako se ustvarja ekonomija obsega, korist od nacionalnih raziskovalnih dognanj pa ima vsa Evropa.

Med najpomembnejšimi področji so biotehnologija, informacijske tehnologije, nanotehnologija in raziskave vesolja.

Stroški institucij EU

Stroški vodenja (uprave) EU znašajo 6 % vseh proračunskih sredstev. Sem sodijo stroški dela vseh institucij (Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije) ter prevajanja in tolmačenja v 23 uradnih jezikov EU.

Na vrh

Na vrh


Videoposnetki


Ostanite povezani

Twitter

 • Proračun EUEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?