Proračun


Letni proračun EU znaša 142 milijard evrov (za leto 2014), kar je samo po sebi velika številka, vendar predstavlja le približno 1 % prihodka, ki ga letno ustvarijo države članice EU. 

Za razliko od proračunov držav članic EU se proračun EU sprejema za daljše obdobje – vsaj za 5, večinoma pa za 7 let. V tem obdobju, ki se imenuje večletni finančni okvir françaisDeutschEnglish, države EU in Evropski parlament določijo, koliko denarja lahko EU vsako leto porabi na določenem področju (proračunske postavke). 

Denar iz evropskega proračuna se porabi za projekte, pri katerih je za države članice bolj smiselno združiti vire, kot delovati individualno, denimo za projekte, ki koristijo Evropi kot celoti: izgradnja prometne, energetske in komunikacijske infrastrukture med državami, izboljševanje okolja v celotni Evropi, povečevanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva v svetu ter podpora čezmejnemu povezovanju evropskih znanstvenikov in raziskovalcev.

Proračun EU v številkah DeutschEnglishfrançais

Kdo odloča o porabi denarja

Odločanje o tem, koliko denarja bo EU porabila in kako, poteka demokratično. EU na podlagi omejitev porabe v okviru 7-letnega proračunskega načrta (večletnega finančnega okvira françaisDeutschEnglish) vsako leto sprejme proračun po naslednjem postopku:

 • Evropska komisija pripravi predlog proračuna za naslednje leto, v katerem zajame vse politike in programe; 
 • Svet EU, tj. ministri držav članic EU, in poslanci Evropskega parlamenta potrdijo predlog, ki tako postane proračun za naslednje leto.

Spremljanje izvrševanja

Poraba denarja

Večina proračunskih sredstev EU se porabi za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja. Velik delež je namenjen tudi podpori evropskemu kmetijstvu in razvoju podeželja.

Najpomembnejša področja financiranja (2014)

Laborantka opravlja teste v laboratoriju © EU 

S sredstvi EU financiramo raziskave in inovacije.

44,9 %pametna in vključujoča rast v EU, razčlenjeno na:

 • 33,3 % – pomoč za slabše razvite evropske regije in prikrajšane družbene skupine,
 • 11,6 % – povečanje konkurenčnosti evropskih podjetij;

41,6 % – zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s hrano, inovativnosti kmetijstva ter učinkovite in trajnostne rabe tal in gozdov. 

Poraba proračuna EU po glavnih postavkah (podatki za leto 2014)

Znotraj EU

Primeri programov in sredstva zanje za leto 2014:

 • Obzorje 2020 English – program za raziskave in inovacije (9 milijard evrov);
 • pobuda za zaposlovanje mladih (3,4 milijarde evrov);
 • COSME English (en) – program za mala podjetja (275,3 milijona evrov);
 • instrument za povezovanje Evrope English – prometna, energetska in digitalna omrežja (1,9 milijarde evrov);
 • Erasmus+ – izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport (1,6 milijarde evrov);
 • Life English – okoljski program (404,6 milijona evrov).
Tortni grafikon proračuna EU za leto 2014 po področjih porabe © EU

Proračun EU za leto 2014 po postavkah iz finančnega okvira

Zunaj EU

EU ima pomembno vlogo v svetu, ki pa prinaša tudi obveznosti: spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja, skrb za mir, pomoč žrtvam nesreč in oboroženih spopadov. 

Proračunska pomoč EU za države zunaj EU je namenjena zlasti 3 glavnim skupinam:

 • državam v razvoju, s katerimi so nekatere države EU zgodovinsko tesno povezane (zlasti afriške, karibske in pacifiške države);
 • države sosedstva: Vzhodna Evropa, Severna Afrika in Bližnji Vzhod;
 • države, ki se pripravljajo na vstop v EU (države kandidatke in potencialne kandidatke Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Primeri programov za leto 2014:

 • instrument za razvojno sodelovanje English (en) français (fr) (2,3 milijarde evrov);
 • evropski sosedski instrument English (en) français (fr) (2,2 milijarde evrov);
 • instrument za predpristopno pomoč Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 milijarde evrov).

Prejemniki sredstev EU

Približno 94 % proračunskih sredstev se porabi za praktične ukrepe v državah EU in zunaj EU. Tako ima na tak ali drugačen način vsak od 508 milijonov evropskih državljanov korist od proračuna EU. Proračun EU pomaga milijonom študentov, tisočem raziskovalcev, mestom, regijam in nevladnim organizacijam.

Stroški uprave

Približno 6 % proračuna EU se porabi za upravne stroške. Sem sodijo stroški dela vseh institucij (predvsem Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije) ter prevajanja in tolmačenja v vse uradne jezike EU. 

Komisija, največja delodajalka med institucijami, je pred kratkim število zaposlenih že zmanjšala za 1 % kot del reformnih ukrepov, s katerimi namerava do leta 2020 prihraniti 8 milijard evrov in zmanjšati število zaposlenih za 5 %, hkrati pa podaljšati delovni čas.

Na vrh

Proračun

Rokopis je bil posodobljen novembra 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Twitter

 • Proračun EUEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?