Proračun


Letni proračun EU znaša 145 milijard evrov (za leto 2015), kar je samo po sebi velika številka, vendar predstavlja le približno 1 % celotnega obsega gospodarstva držav članic EU.

Obseg proračuna je omejen z večletnim finančnim okvirom DeutschEnglishfrançais. Ta določa najvišje letne zneske, ki jih EU lahko porabi na posameznem področju politike v določenem obdobju (ponavadi v 7 letih).

Proračunska sredstva EU se uporabljajo na področjih, na katerih je smiselno združevati vire v dobro Evrope kot celote, denimo:

 • za izboljšanje prometnih, energetskih in komunikacijskih povezav med državami EU,
 • za zaščito okolja v celotni Evropi,
 • za izboljšanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva v svetu,
 • za podporo evropskim znanstvenikom in raziskovalcem pri čezmejnem povezovanju.

Proračun EU v številkah DeutschEnglishfrançais

Kdo odloča o porabi denarja

Letni proračun, za katerega veljajo omejitve iz večletnega finančnega okvira DeutschEnglishfrançais, se sprejme v demokratičnem postopku:

Kaj se zgodi po koncu proračunskega leta

 • Evropska komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o porabi proračunskih sredstev.
 • Evropsko računsko sodišče pregleda porabo proračunskih sredstev.
 • Če so bila sredstva porabljena v skladu s pravili, Evropski parlament da razrešnico.

Poraba denarja

Večina proračunskih sredstev EU se porabi za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja. Velik delež sredstev se porabi tudi za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Najpomembnejša področja porabe (2015)

46 %pametna in vključujoča rast v EU, od tega:

 • 34 % – pomoč slabše razvitim regijam EU in prikrajšanim družbenim skupinam
 • 12 % – povečanje konkurenčnosti evropskih podjetij

41 % – varna in zanesljiva oskrba s hrano, ukrepi za izboljšanje inovativnosti kmetijstva ter učinkovite in trajnostne rabe tal in gozdov

Razčlenitev proračuna EU po postavkah (podatki za leto 2015)

Znotraj EU

Nekateri programi in obseg financiranja za leto 2015:

 • Obzorje 2020 English – program za raziskave in inovacije (10 milijard evrov)
 • Pobuda za zaposlovanje mladih (1,4 milijarde evrov)
 • COSME ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) – program za mala podjetja (0,3 milijarde evrov)
 • Instrument za povezovanje Evrope English – prometna, energetska in digitalna omrežja (3,4 milijarde evrov);
 • Erasmus+ – program za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport (1,6 milijarde evrov)
 • Life English – okoljski program (0,4 milijarde evrov)
Tortni grafikon proračuna EU za leto 2015 po področjih porabe © EU

Proračun EU za leto 2015 po postavkah iz finančnega okvira

Zunaj EU

Evropska unija ima pomembno vlogo v svetu, ki pa prinaša tudi obveznosti:

 • spodbujanje gospodarskega in družbenega razvoja,
 • zagotavljanje miru,
 • pomoč žrtvam nesreč in spopadov.

Proračunska pomoč EU za države zunaj EU je namenjena zlasti trem glavnim skupinam:

 • državam v razvoju, s katerimi so nekatere države EU zgodovinsko tesno povezane (zlasti afriške, karibske in pacifiške države);
 • države sosedstva: Vzhodna Evropa, Severna Afrika in Bližnji Vzhod;
 • države, ki se pripravljajo na vstop v EU (države kandidatke in potencialne kandidatke Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Primeri programov za leto 2015:

 • instrument za razvojno sodelovanje English (2,4 milijarde evrov)
 • evropski sosedski instrument English (en) (2 milijardi evrov)
 • instrument za predpristopno pomoč Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 milijarde evrov)

Prejemniki sredstev EU

Približno 94 % proračunskih sredstev se porabi za praktične ukrepe v državah EU in zunaj EU. Tako ima na tak ali drugačen način vseh 508 milijonov evropskih državljanov korist od proračuna EU. Pomaga milijonom študentov, tisočem raziskovalcev ter številnim mestom, regijam in nevladnim organizacijam.

Stroški uprave

Približno 6 % proračuna EU se porabi za upravne stroške. Sem sodijo stroški dela vseh institucij (predvsem Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije) ter prevajanja in tolmačenja v vse uradne jezike EU.

Komisija, največja delodajalka med institucijami, kot del reformnih ukrepov število zaposlenih zmanjšuje za 1 % letno in hkrati podaljšuje delovni čas. Končni cilj je zmanjšanje zaposlenih za 5 %.

Na vrh

Proračun

Rokopis je bil posodobljen novembra 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Twitter

 • Proračun EUEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?