Navigačný riadok

Rozpočet


Rozpočet EÚ na rok 2014 predstavuje 142 miliárd EUR. V absolútnych číslach ide o obrovskú sumu, avšak je to len 1 % ročnej produkcie krajín EÚ. 

Na rozdiel od rozpočtov väčšiny členských štátov, rozpočet EÚ pokrýva dlhšie obdobie, najmenej 5 a zvyčajne 7 rokov . Počas tohto obdobia, tzv. viacročného finančného rámca françaisDeutschEnglish, vlády členských štátov a Európsky parlament vynakladajú prostriedky EÚ v rámci viacerých oblastí (tzv. okruhov). 

Prostriedky z rozpočtu sa používajú v tých oblastiach, v ktorých je namiesto financovania jednotlivými krajinami užitočnejšie spojiť zdroje. Ide napríklad o budovanie lepších dopravných, energetických a komunikačných spojení medzi členskými štátmi, zlepšovanie ochrany životného prostredia na kontinente, zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva v globálnom meradle či združovanie vedcov a výskumníkov z rôznych štátov pre dobro Európy ako celku.

Rozpočet EÚ v číslach DeutschEnglishfrançais

Kto rozhoduje o použití finančných prostriedkov?

O tom, koľko finančných prostriedkov EÚ vynaloží a na aké účely, sa rozhoduje v demokratickom procese. V rámci limitov stanovených v sedemročnom rámcovom rozpočte (viacročnom finančnom rámci françaisDeutschEnglish) prijíma EÚ každoročne svoj rozpočet týmto postupom:

 • Európska komisia predloží návrh rozpočtu na nasledujúci rok pre všetky oblasti politiky a pre každý program; 
 • vlády členských štátov EÚ zastúpené v Rade EÚ a členovia Európskeho parlamentu tento návrh schvália. Schválený návrh sa stáva rozpočtom na nasledujúci rok.

Nadväzné opatrenia

Na čo sa využívajú finančné prostriedky?

Hlavná časť rozpočtu EÚ sa zameriava na podporu rastu a zamestnanosti. Značná časť sa takisto vynakladá na európske poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Oblasti s najväčším podielom rozpočtových prostriedkov (2014)

Žena pri laboratórnych testoch © EÚ 

Z rozpočtu EÚ sa financujú výskum a inovácie

44,9 %inteligentný a inkluzívny rast v EÚ, ktorý zahŕňa:

 • 33,3 % – pomoc menej rozvinutým regiónom Európy a znevýhodneným skupinám spoločnosti;
 • 11,6 % – zvýšenie konkurencieschopnosti európskych firiem;

41,6 % – bezpečnosť potravín a zabezpečenie ich dodávok, inovačné poľnohospodárstvo a efektívne a udržateľné využívanie pôdy a lesov. 

Aké sú výdavky rozpočtu EÚ podľa hlavných rozpočtových riadkov? (údaje na rok 2014)

Výdavky v rámci EÚ

Príklady programov a ich rozpočtov na rok 2014:

 • Horizont 2020 English – program pre výskum a inovácie (9 mld. EUR)
 • Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (3,4 mld. EUR)
 • COSME English (en) – program pre malé a stredné podniky (275,3 mil. EUR)
 • Nástroj na prepájanie Európy English – dopravné, energetické a digitálne siete (1,9 mld. EUR)
 • Erasmus+ – vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport (1,6 mld. EUR)
 • LIFE English – finančný nástroj pre životné prostredie (404,6 mil. EUR)
Kruhový diagram rozpočtu EÚ na rok 2014 podľa oblastí výdavkov © EÚ

Rozpočet EÚ na rok 2014 podľa okruhov finančného rámca

Výdavky v prospech tretích krajín

Európska únia má ako globálny hráč určité povinnosti voči okolitému svetu – podporuje hospodársky a sociálny rozvoj, chráni mier a pomáha obetiam nešťastí a konfliktov. 

Pomoc z rozpočtu EÚ v prospech tretích krajín je možné rozdeliť do 3 hlavných skupín. Ide o pomoc pre:

 • časti rozvojového sveta, s ktorými majú niektoré členské štáty EÚ pevné historické putá, najmä v Afrike, Karibiku a Tichomorí;
 • susedné krajiny vo východnej Európe, severnej Afrike a na Blízkom východe;
 • krajiny pripravujúce sa na vstup do EÚ (kandidátske krajiny alebo potenciálne kandidátske krajiny Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Príklady programov na rok 2014:

 • Nástroj financovania rozvojovej spolupráce English (en) français (fr) (2,3 mld. EUR);
 • Nástroj európskej susedskej politiky English (en) français (fr) (2,2 mld. EUR);
 • Nástroj predvstupovej pomoci Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 mld. EUR).

Kto má prospech z rozpočtu EÚ?

Približne 94 % rozpočtu je vyčlenených na financovanie reálnych činností na území krajín EÚ a mimo nej. Rozpočet EÚ využíva určitým spôsobom každý z 508 miliónov Európanov. Pomáha miliónom študentov, tisícom výskumných pracovníkov, mestám, regiónom a mimovládnym organizáciám.

Akú časť tvoria prevádzkové náklady?

Približne 6 % rozpočtu. Táto suma zahŕňa administratívne náklady všetkých inštitúcií (predovšetkým Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ), ako aj náklady na prekladateľov a tlmočníkov, ktorí zabezpečujú prístup k informáciám vo všetkých úradných jazykoch EÚ. 

Komisia, ktorá je najväčšou inštitúciou, nedávno znížila počet zamestnancov o 1 %. Toto opatrenie je súčasťou reformného balíka, ktorý predpokladá predĺženie pracovného času zamestnancov inštitúcií EÚ a konečné zníženie ich počtu o 5 %. Tieto opatrenia by do roku 2020 mali priniesť úspory vo výške 8 miliárd EUR.

Na začiatok

Rozpočet

Rukopis bol aktualizovaný v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Twitter

 • Rozpočet EÚEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?