Navigācijas ceļš

Budžets


ES gada budžets sasniedz 142 miljardus eiro (2014. gada skaitļi) — nozīmīga summa absolūtā izteiksmē, bet tā atbilst tikai apmēram 1 % no ES valstīs ik gadus radītās bagātības. 

Atšķirībā no valstu budžeta ES budžets aptver ilgāku periodu — vismaz 5 un parasti 7 gadus. Šī perioda ietvaros — daudzgadu finanšu shēmas ietvaros françaisDeutschEnglish — ES valstu valdības un Eiropas Parlaments nosaka gada izdevumu limitus atsevišķās jomās (“kategorijās”). 

Budžeta līdzekļus tērē jomās, kur resursus apvienot ir labāk nekā rīkoties individuāli, tādās kā kvalitatīvāka transporta būve, enerģētikas un telesakaru savienojumi starp dalībvalstīm, apkārtējās vides stāvokļa uzlabošana, ES ekonomikas konkurētspējas uzlabošana pasaules mērogā, atbalsts Eiropas zinātniekiem un pētniekiem spēku apvienošanā par labu visai Eiropai.

ES budžets skaitļos DeutschEnglishfrançais

Kas lemj par izdevumiem?

Lēmumu par to, cik daudz ES tērēs un kādā nolūkā, pieņem demokrātiskā procesā. Ievērojot ierobežojumus septiņu gadu budžeta ietvarā (daudzgadu finanšu shēmas ietvaros françaisDeutschEnglish), ES budžetu apstiprina katru gadu šādi:

 • Eiropas Komisija ierosina nākamā gada budžetu katrai politikas jomai un katrai programmai. 
 • ES valstu valdības ES Padomes ietvaros un Eiropas Parlamenta deputāti apstiprina šo priekšlikumu. Tas kļūst par nākamā gada budžetu.

Turpmāki pasākumi

Kur aiziet nauda?

Lielākā daļa ES budžeta atvēlēta izaugsmes un darbvietu atbalstam. Nozīmīgu tā daļu tērē lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Trīs lielāko izdevumu jomas (2014)

Sieviete veic laboratorijas testu © ES 

No ES budžeta finansē pētniecību un inovāciju

44,9 %gudra un iekļaujoša izaugsme ES, sadalīti šādi:

 • 33,3 % – atbalsts vāji attīstītiem Eiropas reģioniem un neaizsargātajām sabiedrības grupām
 • 11,6 % – Eiropas uzņēmumu konkurētspējas palielināšana

41,6 % – nekaitīgas pārtikas nodrošinājums, inovatīva lauksaimniecība un efektīvs un ilgtspējīgs zemes un mežu izmantojums 

Kā budžetu izmanto saskaņā ar galvenajām budžeta kategorijām? (2014. gada skaitļi)

Eiropas Savienībā

2014. gada programmu un to budžetu piemēri:

 • “Apvārsnis 2020” English – pētniecības un inovācijas programma (9 miljardi eiro)
 • Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (3,4 miljardi eiro)
 • “COSME” English (en) – mazo uzņēmumu programma (275,3 miljoni eiro)
 • Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments English – transports, enerģija un digitālie tīkli (1,9 miljardi eiro)
 • “Erasmus+” – izglītība, jaunatne un sports (1,6 miljardi eiro)
 • “Life” English – apkārtējās vides programma (404,6 miljoni eiro)
Diagramma, kas parāda ES budžeta izdevumu jomas © ES

ES 2014. gada budžets pa finanšu shēmas kategorijām

Aiz ES robežām

Eiropas Savienībai kā pasaules mēroga partnerim ir zināmi pienākumi citur pasaulē: veicināt ekonomikas un sociālo attīstību, uzturēt mieru un palīdzēt dabas katastrofu un konfliktu upuriem. 

Atbalsts, ko no ES budžeta sniedz ārpussavienības valstīm, dalās trijās pamata grupās:

 • jaunattīstības pasaules daļas, ar kurām atsevišķām dalībvalstīm ir stipras vēsturiskās saites (jo īpaši Āfrika un Karību jūras un Klusā okeāna reģions);
 • kaimiņvalstis — Austrumeiropā, Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos;
 • valstis, kas gatavojas pievienoties ES (kandidātvalstis vai potenciālās kandidātvalstis Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

2014. gada programmu piemēri:

 • Attīstības sadarbības instruments English (en) français (fr) (2,3 miljardi eiro)
 • Eiropas kaimiņattiecību instruments English (en) français (fr) (2,2 miljardi eiro)
 • Pirmspievienošanās palīdzības instruments Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 miljardi eiro)

Kam ir labums no ES budžeta?

Apmēram 94 % budžeta finansē reālas darbības uz vietas ES valstīs un citur pasaulē. Ikviens no 508 miljoniem ES pilsoņu tādā vai citādā veidā kaut ko iegūst no ES budžeta. Līdzekļi, kas nāk no budžeta, palīdz miljoniem studentu, tūkstošiem zinātnieku, pilsētām, reģioniem un nevalstiskajām organizācijām.

Kāds ir darbības tekošo izdevumu apjoms?

Apmēram 6 % budžeta. Runa ir par visu iestāžu (pamatā Eiropas Komisijas, Parlamenta un ES Padomes) administratīvajām izmaksām un tām, kas saistītas ar mutisko un rakstisko tulkošanu visās ES oficiālajās valodās. 

Lielākā iestāde — Komisija — tagad reformas pasākumu ietvaros ir samazinājusi personālu par 1 %. Paredzams, ka rezultātā tiks ietaupīti 8 miljardi eiro līdz 2020. gadam, kad personālu samazinās par 5 %, tajā pašā laikā palielinot darba laiku.

Uz augšu

Budžets

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Twitter

 • ES budžetsEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?