Navigācijas ceļš

Budžets


ES gada budžets sasniedz 145 miljardus eiro (2015. gada skaitļi) — nozīmīga summa absolūtā izteiksmē, bet tā atbilst tikai apmēram 1 % no ES valstīs ik gadus radītās bagātības.

Budžetam ir izdevumi limiti, kurus nosaka daudzgadu finanšu shēma DeutschEnglishfrançais. Tā nosaka gada izdevumu limitus dažādās politikas jomās konkrētā periodā (parasti 7 gados).

Budžeta līdzekļus tērē jomās, kur visas Eiropas interesēs saprātīgi ir apvienot resursus, tādās kā

 • labāki transporta, enerģētikas un telesakaru savienojumi starp dalībvalstīm,
 • apkārtējās vides aizsardzība visā Eiropā,
 • ES ekonomikas konkurētspējas palielināšana pasaules mērogā,
 • atbalsts, ko piešķir Eiropas zinātniekiem un pētniekiem, lai viņi apvienotos pāri robežām.

ES budžets skaitļos DeutschEnglishfrançais

Kurš lemj, kā izlieto naudu?

Lēmumu par gada budžetu, ievērojot daudzgadu finanšu shēmā DeutschEnglishfrançais noteiktos limitus, pieņem demokrātiskā procesā.

Kas notiek pēc tam, kad budžets ir izlietots?

Kam tiek tērēti līdzekļi?

Lielākā budžeta daļa tiek izlietota, lai atbalstītu izaugsmi un nodarbinātību. Lielu daļu izmanto lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Lielāko izdevumu jomas (2015)

46%gudrai un iekļaujošai izaugsmei ES, sadalīti šādi:

 • 34 % – atbalsts vāji attīstītiem Eiropas reģioniem un neaizsargātajām sabiedrības grupām
 • 12% – Eiropas uzņēmumu konkurētspējas palielināšana.

41% – nekaitīgas pārtikas nodrošinājumam, inovatīvai lauksaimniecībai un efektīvam un ilgtspējīgam zemes un mežu izmantojumam.

Kā budžets ir sadalīts pa budžeta izdevumu kategorijām? (2015. gada skaitļi)

Eiropas Savienībā

Dažas programmas un to budžeti 2015. gadā

 • “Apvārsnis 2020” English – pētniecības un inovācijas programma (10 miljardi eiro)
 • Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva (1,4 miljardi eiro)
 • “COSME” ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) – mazo uzņēmumu programma (0,3 miljardi eiro)
 • Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments English – transports, enerģētika un digitālie tīkli (3,4 miljardi eiro)
 • “Erasmus+” – izglītība, jaunatne un sports (1,6 miljardi eiro)
 • “Life” English – vides rīcības programma (0,4 miljardi eiro)
Apļa diagramma, kas parāda ES budžeta izdevumu jomas – © ES

ES 2015. gada budžets pa pozīcijām

Aiz ES robežām

Eiropas Savienībai kā pasaules mēroga partnerim ir zināmi pienākumi citur pasaulē:

 • veicināt ekonomikas un sociālo attīstību,
 • uzturēt mieru,
 • palīdzēt dabas katastrofu un konfliktu upuriem.

Ārpussavienības valstis, kas saņem atbalstu no ES budžeta, dalās trijās pamata grupās:

 • jaunattīstības pasaules daļas, ar kurām atsevišķām dalībvalstīm ir stipras vēsturiskās saites (jo īpaši Āfrika un Karību jūras un Klusā okeāna reģions);
 • kaimiņvalstis — Austrumeiropā, Ziemeļāfrikā un Tuvajos Austrumos;
 • valstis, kas gatavojas pievienoties ES (kandidātvalstis vai potenciālās kandidātvalstis Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

2015. gada programmu piemēri:

 • Attīstības sadarbības instruments English (2,4 miljardi eiro)
 • Eiropas kaimiņattiecību instruments English (en) (2 miljardi eiro)
 • Pirmspievienošanās palīdzības instruments Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 miljardi eiro)

Kam ir labums no ES budžeta?

Apmēram 94 % budžeta finansē reālas darbības uz vietas ES valstīs un citur pasaulē. Ikviens no 508 miljoniem ES pilsoņu tādā vai citādā veidā gūst labumu no ES budžeta. Līdzekļi, kas nāk no budžeta, palīdz miljoniem studentu, tūkstošiem zinātnieku, daudzām pilsētām, reģioniem un nevalstiskajām organizācijām.

Kāds ir darbības tekošo izdevumu apjoms?

Apmēram 6 % budžeta. Runa ir par visu iestāžu (pamatā Eiropas Komisijas, Parlamenta un ES Padomes) administratīvajām izmaksām, tostarp tām, kas saistītas ar mutisko un rakstisko tulkošanu, kurai pateicoties informāciju dara pieejamu visās ES oficiālajās valodās.

Reformas ietvaros lielākā iestāde — Komisija — katru gadu samazina personālu par 1 % un vienlaicīgi palielina darba laiku. Rezultātā personālu samazinās par 5 %.

Uz augšu

Budžets

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Twitter

 • ES budžetsEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?