Navigatsioonitee

Eelarve


ELi aastaeelarve on 145 miljardit eurot (2015. aasta andmed) – suur summa absoluutväärtuses, kuid vaid ligikaudu 1% ELi liikmesriikide majanduste poolt igal aastal loodud väärtusest.

ELi eelarve suhtes kohaldatakse mitmeaastase finantsraamistikuga DeutschEnglishfrançais kehtestatud piiranguid. Selles määratakse kindlaks iga-aastased maksimaalsed summad, mida EL võib erinevate poliitikavaldkondade puhul kulutada kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul (tavaliselt 7 aastat).

ELi eelarvest saadavat raha kasutatakse valdkondades, mille puhul Euroopa kui terviku jaoks on kõige mõistlikum vahendeid ühendada, näiteks:

 • transpordi, energeetika ja teabevahetuse sidemete parandamiseks ELi liikmesriikide vahel;
 • keskkonna kaitsmiseks kogu Euroopas;
 • Euroopa majanduse konkurentsivõimelisemaks muutmiseks ülemaailmsel tasandil;
 • Euroopa teadlaste piiriülese koostöö edendamiseks.

ELi eelarve arvudes DeutschEnglishfrançais

Kes otsustab, kuidas raha kasutatakse?

Aastaeelarve – mille suhtes kohaldatakse mitmeaastase finantsraamistikuga DeutschEnglishfrançais kehtestatud piirmäärasid – üle otsustatakse demokraatlikult järgmiselt:

Mis juhtub pärast eelarvevahendite kasutamist?

 • Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu sellest, kuidas eelarvet kasutati.
 • Ka Euroopa Kontrollikoda kontrollib kulutusi.
 • Kui raha on kasutatud vastavalt eeskirjadele, kiidab Euroopa Parlament selle heaks.

Milleks raha kasutatakse?

Lõviosaga ELi eelarvest toetatakse majanduskasvu edendamist ja töökohtade loomist. Suur osa eraldatakse ka põllumajanduse ja maaelu arengu valdkondadele..

Suurimad kuluvaldkonnad (2015. aastal)

46%aruka ja kaasava majanduskasvu edendamiseks ELis, millest:

 • 34% eraldatakse vähearenenud ELi piirkondadele ja ebasoodsamatele ühiskonnakihtidele
 • 12% eraldatakse Euroopa ettevõtjate konkurentsivõime suurendamisele.

41% – ohutu toiduga kindlaks varustamiseks, innovaatiliste põllumajandussüsteemide kasutuselevõtuks ning tõhusaks ja säästvaks maa- ja metsakasutuseks.

Kuidas ELi eelarve jaotub eelarverubriikide kaupa? (2015. aasta andmed)

ELis

Mõned programmid ja nende eelarved 2015. aastal:

 • Horisont 2020 English – teadusuuringute ja innovatsiooni programm (10 miljardit eurot)
 • noorte tööhõive algatus (1,4 miljardit eurot)
 • COSME ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) – programm väikeettevõtjatele (0,3 miljardit eurot)
 • Euroopa ühendamise rahastu English – transport, energeetika ja digitaalvõrgustikud (3,4miljardit eurot)
 • Erasmus+ – haridus, koolitus, noored ja sport (1,6 miljardit eurot)
 • Life English – keskkonnaprogramm(0,4 miljardit eurot)
Sektordiagramm, mis näitab 2015. aasta ELi eelarvet kuluvaldkondade lõikes - © EU

ELi 2015. aasta eelarve finantsraamistiku rubriikide lõikes

Väljaspool ELi

Mängides ülemaailmsel tasandil olulist rolli, on ELil muu maailma ees teatavad kohustused:

 • majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine;
 • rahu tagamine;
 • katastroofi- ja konfliktiohvrite abistamine.

ELi eelarvest ELi mittekuuluvatele riikidele eraldatavat abi antakse kolmele peamisele riikide rühmale:

 • need arengumaad, millega teatavatel ELi liikmesriikidel on tugevad ajaloolised sidemed (eelkõige Aafrika ning Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnad);
 • naaberriigid – Ida-Euroopas, Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas;
 • riigid, kes valmistuvad ELiga ühinema (kandidaatriigid või potentsiaalsed kandidaatriigid Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Programmide näited 2015. aastal:

 • arengukoostöö rahastamisvahend English (2,4 miljardit eurot)
 • Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend English (en) (2 miljardit eurot)
 • ühinemiseelse abi rahastamisvahend Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 miljardit eurot)

Kes saab kasu ELi eelarvest?

Eelarvest rahastatakse umbes 94% ulatuses reaalseid meetmeid ELis ja väljaspool seda. Kõik 508 miljonit eurooplast saavad ühel või teisel moel ELi eelarvest kasu. Selle raames aidatakse miljoneid üliõpilasi, tuhandeid teadlasi ning paljusid linnu, piirkondi ja vabaühendusi.

Kui palju eraldatakse sellest jooksvatele kuludele?

Umbes 6% eelarvest. Need hõlmavad kõigi institutsioonide (eelkõige Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu) halduskulusid, sealhulgas ka tõlkijatele ja tõlkidele eraldatavad kulud, kes muudavad teabe kättesaadavaks kõigis ELi ametlikes keeltes.

Reformipaketi osana kärbib suurim institutsioon – komisjon – personali 1% võrra aastas, pikendades samal ajal ka tööaega. Töötajate arvu vähendatakse lõppkokkuvõttes 5%.

Üles

Eelarve

Käsikiri on ajakohastatud novembris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Twitter

 • ELi eelarveEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?