Navigatsioonitee

Eelarve


ELi aastaeelarve on 142 miljardit eurot (2014. aasta andmed) – suur summa absoluutväärtuses, kuid vaid ligikaudu 1% ELi liikmesriikide majanduste poolt igal aastal loodud väärtusest. 

Erinevalt enamike ELi liikmesriikide eelarvetest hõlmab ELi eelarve pikemat perioodi – vähemalt 5 ja tavaliselt 7 aastat. Selle mitmeaastase finantsraamistiku françaisDeutschEnglish perioodiks määravad ELi valitsused ja Euroopa Parlament kindlaks ELi kulutused mitmetes valdkondades (eelarverubriigid). 

Eelarvest saadavat raha kulutatakse seal, kus on kõige mõistlikum vahendeid ühendada, selle asemel, et üksikute riikidena seda teha – ehitades paremaid transpordi-, energia- ja sideühendusi liikmesriikide vahel, parandades keskkonda kogu kontinendil, muutes Euroopa majanduse üleilmselt konkurentsivõimelisemaks, aidates Euroopa teadlastel ühendada jõud piiriüleselt kogu Euroopa hüvanguks.

ELi eelarve arvudes DeutschEnglishfrançais  

Kes otsustab, kuidas raha kasutatakse?

Selle üle otsustamine, kui palju ja millele ELi rahalisi vahendeid kasutatakse, on demokraatlik protsess. Tuginedes 7-aastase eelarveraamistiku piirmääradele (mitmeaastane finantsraamistik françaisDeutschEnglish), võtab EL igal aastal eelarve vastu järgmiselt:

Järelmeetmed

 • Pärast raha kasutamist peab komisjon esitama Euroopa Parlamendile aruande, kuidas seda tehti.
 • Eelarvevahendite kasutamist kontrollib ka Euroopa Kontrollikoda.

Milleks raha kasutatakse?

Suurema osaga ELi eelarvest toetatakse majanduskasvu edendamist ja töökohtade loomist. Märkimisväärne osa kulutatakse ka Euroopa põllumajandusele ja maaelu arengule.

Suurimad kuluvaldkonnad (2014. aastal)

Naine teeb laboris uuringuid - © EU 

ELi eelarvest rahastatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni

44,9%arukaks ja kaasavaks majanduskasvuks ELis, mis jaguneb järgmiselt:

 • 33,3% – Euroopa vähearenenud piirkondade ja ebasoodsas olukorras olevate ühiskonnakihtide abistamiseks
 • 11,6% – Euroopa ettevõtjate konkurentsivõime tõstmiseks

41,6% – ohutu toiduga kindlaks varustamiseks, innovaatiliste põllumajandussüsteemide kasutuselevõtuks ning tõhusaks ja säästvaks maa- ja metsakasutuseks. 

Kuidas ELi eelarvet kulutatakse vastavalt peamistele eelarverubriikidele? (2014. aasta arvaandmed)

ELis

Programmide näited ja nende eelarved 2014. aastal:

 • Horisont 2020 English – teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm (9 miljardit eurot)
 • Noorte tööhõive algatus (3,4 miljardit eurot)
 • COSME English (en) – programm väikeettevõtjatele (275,3 miljonit eurot)
 • Euroopa ühendamise rahastu English – transport, energeetika ja digitaalvõrgustikud (1,9 miljardit eurot)
 • Erasmus+ – haridus, koolitus, noored ja sport (1,6 miljardit eurot)
 • Life English – keskkonnaprogramm (404,6 miljonit eurot)
Sektordiagramm, mis näitab 2014. aasta ELi eelarvet kuluvaldkondade lõikes - © EU

ELi 2014. aasta eelarve finantsraamistiku rubriikide lõikes

Väljaspool ELi

Mängides ülemaaimsel tasandil olulist rolli, on ELil muu maailma ees teatavad kohustused: majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine, rahu tagamine ning katastroofi- ja konfliktiohvrite abistamine. 

ELi eelarvest ELi mittekuuluvatele riikidele eraldatavat abi antakse kolmele peamisele riikide rühmale:

 • need arengumaad, millega teatavatel ELi liikmesriikidel on tugevad ajaloolised sidemed (eelkõige Aafrika ning Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonnad);
 • naaberriigid – Ida-Euroopas, Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas;
 • riigid, kes valmistuvad ELiga ühinema (kandidaatriigid võipotentsiaalsed kandidaatriigid Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Programmide näited 2014. aastal:

 • arengukoostöö rahastamisvahend English (en) français (fr) (2,3 miljardit eurot)
 • Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend English (en) français (fr) (2,2 miljardit eurot)
 • ühinemiseelse abi rahastamisvahend Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 miljardit eurot)

Kes saab kasu ELi eelarvest?

Eelarvest rahastatakse umbes 94% ulatuses reaalseid meetmeid ELis ja väljaspool seda. Kõik 508 miljonit eurooplast saavad ühel või teisel moel ELi eelarvest kasu. Selle raames aidatakse miljoneid üliõpilasi, tuhandeid teadlasi, linnu, piirkondi ja vabaühendusi.

Kui palju eraldatakse sellest jooksvatele kuludele?

Umbes 6% eelarvest. Need hõlmavad kõigi institutsioonide (eelkõige Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu) halduskulusid ning nendele tõlkijatele ja tõlkidele eraldatavaid kulusid, kes muudavad teabe kättesaadavaks kõigis ELi ametlikes keeltes. 

Suurim institutsioon, komisjon, vähendas hiljuti töötajate arvu 1% võrra reformipaketi raames, millega loodetakse 2020. aastaks hinnanguliselt säästa 8 miljardit eurot, vähendades lõpuks töötajate arvu 5% võrra, pikendades samal ajal tööaega.

Üles

Eelarve

Käsikiri on ajakohastatud novembris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Twitter

 • ELi eelarveEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?