Rozpočet


Rozpočet EU na rok 2014 činí 142 miliard eur. To je v absolutním měřítku obrovská částka. Představuje však pouhé 1 % jmění, které členské státy EU za rok společně vytvoří. 

Na rozdíl od většiny vnitrostátních rozpočtů se rozpočet EU vytváří na delší období — minimálně na 5, ale obvykle na 7 let. V rámci tohoto období – tzv. víceletého finančního rámce françaisDeutschEnglish – vlády členských států EU a Evropský parlament stanovují na každý rok „strop“, který výdaje EU nesmí v několika oblastech (tzv. „okruhy“) přesáhnout. 

Peníze z rozpočtu EU se používají tam, kde je sdílení zdrojů výhodnější, že kdyby je financovaly jednotlivé země zvlášť. Například při budování kvalitních dopravních, energetických a komunikačních sítí mezi členskými zeměmi, při zlepšování životního prostředí našeho kontinentu, na opatření zaměřená na posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky ve světě nebo při usnadňování přeshraniční spolupráce evropským vědcům ve prospěch Evropy jako celku.

Rozpočet EU v číslech DeutschEnglishfrançais

Kdo rozhoduje o tom, jak jsou finanční prostředky z rozpočtu využívány?

O tom, kolik peněz EU utratí a za co, se rozhoduje demokratickým procesem. Na základě limitů stanovených v sedmiletém finančním rámci (obecně nazývaném víceletý finanční rámec françaisDeutschEnglish) EU každý rok rozhoduje o rozpočtu na daný rok:

 • Návrh rozpočtu předkládá Evropská komise, přičemž specifikuje, kolik se má utratit v jednotlivých politických oblastech a jednotlivých programech. 
 • Vlády členských států prostřednictvím Rady EU – a poslanci Evropského parlamentu návrh schvalují. Teprve pak může rozpočet na další rok nabýt platnosti.

Kontrola výdajů

Na co se prostředky z rozpočtu používají?

Hlavní část rozpočtu EU se využívá na opatření zaměřená na růst a pracovní místa. Značná část je rovněž věnována na evropské zemědělství a rozvoj venkova.

Hlavní oblasti výdajů (2014)

Laborantka – © EU 

Z rozpočtu EU se také financuje výzkum a inovace

44,9%inteligentní růst podporující začlenění v EU, který se dále rozděluje na:

 • 33,3 % – pomoc málo rozvinutým regionům Evropy a znevýhodněným vrstvám společnosti
 • 11,6 % – zvyšování konkurenceschopnosti evropských podniků

41,6% — spolehlivé dodávky nezávadných potravin, inovativní zemědělství a efektivní a udržitelné využívání půdy a lesů. 

Jak se prostředky podle hlavních rozpočtových položek rozdělují? (údaje z roku 2014)

V rámci EU

Příklady programů a jejich rozpočtů v roce 2014:

 • Horizont 2020 English – program pro výzkum a inovace (9 miliard eur)
 • Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (3,4 miliardy eur)
 • COSME English (en) – program pro malé podniky (275,3 milionu eur)
 • Nástroj k propojení Evropy English – doprava, energetika a digitální sítě (1,9 miliardy eur)
 • Erasmus+ – vzdělávání, odborná příprava, mládež a sport (1,6 miliardy eur)
 • Life English – ochrana životního prostředí (404,6 milionu eur)
Diagram znázorňující jednotlivé oblasti výdajů rozpočtu EU na rok 2014 © EU

Rozpočet EU na rok 2014 podle okruhů finančního rámce

Mimo území EU

Jakožto důležitý globální aktér má EU určité závazky i vůči okolnímu světu: podporuje hospodářský a sociální rozvoj, chrání mír a poskytuje pomoc obětem přírodních katastrof a ozbrojených konfliktů. 

Prostředky z rozpočtu plynoucí do zemí mimo Unii se rozdělují pro 3 hlavní oblasti:

 • pro rozvojové země , se kterými pojí některá země EU silné historické vazby (zvláště v Africe, Karibiku a Tichomoří)
 • pro sousedící země — ve východní Evropě, severní Africe a na Blízkém východě
 • pro země, které se ucházejí o členství v do EU (kandidátské nebo potenciální kandidátské země Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Příklady programů v roce 2014:

 • nástroj pro rozvojovou spolupráci English (en) français (fr) (2,3 miliardy eur)
 • Nástroj evropského sousedství English (en) français (fr) (2,2 miliardy eur)
 • Nástroj předvstupní pomoci Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 miliardy eur)

Kdo peníze z rozpočtu EU využívá?

Asi 94 % prostředků z rozpočtu jde na konkrétní opatření v zemích EU a jinde ve světě. Peníze z rozpočtu pomáhají různou formou zkvalitňovat život všech 508 miliónů Evropanů. Tyto prostředky využívají například miliony studentů, tisíce výzkumníků, města, regiony a nevládní organizace.

Kolik činí provozní náklady EU?

Asi 6 % rozpočtu. To zahrnuje náklady všech orgánů (zejména Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU) a také náklady na překladatelské a tlumočnické služby, jichž je zapotřebí k tomu, aby byly všechny potřebné informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU. 

Evropská komise, největší evropská instituce, nedávno snížila o 1 % počet svých zaměstnanců v rámci balíčku reforem a do roku 2020 hodlá ušetřit 8 miliard eur. Výhledově sníží počet zaměstnanců o 5 %. Zároveň prodloužila pracovní dobu.

Začátek stránky

Rozpočet

Rukopis dokončen v listopadu 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Twitter

 • Rozpočet EUEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?