You are here:

Бюджет

Годишният бюджет на ЕС е 145 млрд. евро (2015 г.) — голяма сума като абсолютна стойност, но едва 1% от богатството, създавано от европейските икономики всяка година.

Бюджетът трябва да е съобразен с ограниченията, предвидени в многогодишната финансова рамка Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) . С нея се определят максималните годишни суми, които ЕС може да изразходва в различни области на политиката през определен период (обикновено 7 години).

Бюджетът на ЕС се изразходва в области, в които е разумно да се обединяват ресурсите, защото това е от полза за Европа като цяло, например:

 • подобряване на транспортните, енергийните и комуникационните връзки между страните от ЕС;
 • опазване на околната среда в цяла Европа;
 • повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика в световен план;
 • подпомагане на европейските учени и изследователи от различни страни да обединяват усилията си.

Бюджетът на ЕС в цифри Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Кой решава как да се изразходват средствата?

Годишният бюджет — в съответствие с ограниченията, посочени в многогодишната финансова рамка Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) , се приема по демократичен начин, както следва:

Какво се случва, след като се изразходи бюджетът?

 • Комисията съобщава на Европейския парламент и на Съвета как е изразходен бюджетът.
 • Европейската сметна палата също упражнява контрол върху изразходването на средствата.
 • Ако средствата са изразходени в съответствие с правилата, Европейският парламент дава одобрението си.

За какво се изразходват средствата?

Най-голямата част от бюджета на ЕС се използва за подпомагане на растежа и заетостта. Друга значителна част се изразходва в областта на земеделието и развитието на селските райони.

Области с най-големи разходи (2015 г.)

46%интелигентен и приобщаващ растеж в ЕС, разпределени по следния начин:

 • 34% — подпомагане на по-слабо развитите региони в ЕС и на групите от обществото, които са в неравностойно положение;
 • 12% — повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия.

41% — безопасност и сигурност на хранителните доставки, новаторско земеделие и ефективно и устойчиво използване на земи и гори.

Какво е разпределението на бюджета на ЕС по бюджетни редове (2015 г.)?

В рамките на ЕС

Някои програми и техните бюджети през 2015 г.:

 • Хоризонт 2020 Избор на превод за предходната връзка   English (en) — програма за научни изследвания и иновации (10 млрд. евро)
 • Инициатива за младежка заетост (1,4 млрд. евро)
 • COSME — програма за малките предприятия (0,3 млрд. евро)
 • Механизъм за свързване на Европа Избор на превод за предходната връзка   English (en) — транспортни, енергийни и цифрови мрежи (3,4 млрд. евро)
 • Еразъм+ — образование, обучение, младеж и спорт (1,6 млрд. евро)
 • Life Избор на превод за предходната връзка   English (en) — програма за околната среда (0,4 млрд. евро)

Извън ЕС

Като основен фактор на международната сцена, ЕС има определени задължения към останалия свят:

 • насърчаване на икономическото и социалното развитие,
 • поддържане на мира,
 • подпомагане на пострадалите от бедствия и конфликти.

Страните извън ЕС, които получават помощ от бюджета на Съюза, попадат в 3 основни групи:

 • части от развиващия се свят, с които някои страни от ЕС имат силни исторически връзки (по-специално Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн);
 • съседни страни — в Източна Европа, Северна Африка и Близкия изток;
 • страни, които се подготвят за присъединяване към ЕС (страни кандидатки или потенциални кандидатки).

Примери за програми през 2015 г.:

Кой има полза от бюджета на ЕС?

С около 94% от бюджета се финансират реални дейности по места — в страните от и извън ЕС. Всички 508 милиона граждани на ЕС по един или друг начин имат полза от бюджета. Със средства от него се подпомагат милиони студенти, хиляди изследователи и много градове, региони и НПО.

Колко са разходите за функционирането на ЕС?

Около 6% от бюджета. В тях влизат административните разходи на всички институции (най-вече Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС), включително за писмените и устните преводачи, благодарение на които информацията става достъпна на всички официални езици на ЕС.

Като част от пакет от реформи, най-голямата институция, Комисията, всяка година намалява персонала с 1% и същевременно увеличава работното време. В крайна сметка персоналът ще бъде намален с 5%.