Навигационна пътека

Бюджет


Годишният бюджет на ЕС е 142 млрд. евро (по данни от 2014 г.) – голяма сума като абсолютна стойност, но едва 1 % от натрупваното всяка година общо богатство на страните от ЕС. 

За разлика от националните бюджети на повечето страни от ЕС, бюджетът на Съюза обхваща по-дълъг период — поне 5 години, а най-често — 7. В рамките на този период — многогодишната финансова рамка françaisDeutschEnglish — правителствата на страните от ЕС и Европейският парламент определят лимити за годишните разходи на ЕС в някои области (бюджетни линии). 

Средствата от бюджета се изразходват в области, в които е по-добре да се обединяват ресурси, отколкото да се действа поотделно — например изграждане на по-добри транспортни, енергийни и далекосъобщителни връзки между страните членки, подобряване на състоянието на околната среда в Европа, повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика в световен мащаб, подпомагане на европейските учени и изследователи да обединят усилия за благото на цяла Европа.

Бюджетът на ЕС в цифри DeutschEnglishfrançais  

Кой решава как да се харчат парите?

Вземането на решение колко пари да похарчи ЕС и за какво е демократичен процес. Въз основа на ограниченията, определени в 7-годишния рамков бюджет (многогодишната финансова рамка françaisDeutschEnglish) ЕС приема бюджет всяка година по следния ред:

 • Европейската комисия  предлага бюджет за следващата година, обхващащ всички политики и програми. 
 • Правителствата на страните от ЕС в рамките на Съвета на ЕС и депутатите в Европейския парламент одобряват това предложение. След това то се превръща в бюджета за следващата година.

Последващи действия

За какво се харчат парите?

Основната част от бюджета на ЕС е за подкрепа на растежа и заетостта. Значителен дял се изразходва и за селското стопанство и развитието на селските райони в Европа.

Области, в които се правят най-много разходи (данни от 2014 г.)

Жена, извършваща лабораторен тест — © ЕС 

От бюджета на ЕС се финансират научни изследвания и иновации

44,9 %интелигентен и приобщаващ растеж в ЕС, разпределени както следва:

 • 33,3 % – подпомагане на по-слабо развити региони в Европа и на групи от обществото, които са в неравностойно положение и
 • 11,6 % — повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия.

41,6 % – безопасни и сигурни доставки на храни, новаторско земеделие и ефективно и устойчиво използване на земи и гори. 

Как се изразходва бюджетът на ЕС по основните бюджетни линии? (данни от 2014 г.)

В рамките на ЕС

Примери за програми и техните бюджети през 2014 г.:

 • Хоризонт 2020 English – програма за научни изследвания и иновации (9 млрд. евро)
 • Инициатива за младежка заетост (3,4 млрд. евро)
 • COSME English (en) – програма за малки предприятия (275,3 млн. евро)
 • Механизъм за свързване на Европа English – транспортни, енергийни и цифрови мрежи (1,9 млрд. евро)
 • Еразъм+ – образование, обучение, младеж и спорт (1,6 млрд. евро)
 • Life English – програма за околната среда (404,6 млн. евро)
Диаграма, показваща бюджета на ЕС по разходни области — © ЕС

Бюджетът на ЕС за 2014 г. по линии във финансовата рамка

Извън ЕС

Като голям световен играч ЕС има определени задължения към външния свят: насърчаване на икономическото и социално развитие, поддържане на мира и оказване на помощ на пострадалите от бедствия и конфликти. 

Помощта от бюджета на ЕС за страни извън блока се разделя на 3 основни групи:

 • части от развиващия се свят, с които някои страни от ЕС имат силни исторически връзки (по-специално Африка, Карибския и Тихоокеанския регион)
 • съседни страни — в Източна Европа, Северна Африка и Близкия изток
 • страни, които се подготвят за присъединяване към ЕС (страни кандидатки или потенциални кандидатки Deutsch (de) English (en) français (fr) )

Примери за програми през 2014 г.:

 • Инструмент за сътрудничество за развитие English (en) français (fr) (2,3 млрд. евро);
 • Европейски инструмент за съседство English (en) français (fr) (2,2 млрд. евро);
 • Инструмент за предприсъединителна помощ Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 млрд. евро).

Кой ползва бюджета на ЕС?

С около 94 % от бюджета се финансират реални дейности на място — в страните от ЕС или извън Съюза. Всеки от 508-те милиона граждани на ЕС по един или друг начин се възползва от бюджета на Съюза. Със средства от него се подпомагат милиони студенти, хиляди изследователи, градове, региони и НПО.

Какъв е размерът на текущите разходи?

Около 6 % от бюджета. Тук влизат административните разходи за всички институции (най-вече Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС) и за писмените и устните преводачи, чрез които информацията става достъпна на всички официални езици на ЕС. 

Най-голямата институция — Комисията — наскоро намали персонала си с 1 % в рамките на мерките за реформи, които се очаква да доведат до икономии в размер на 8 млрд. евро до 2020 г., като в крайна сметка персоналът ще бъде намален с 5 %, а работното време ще бъде удължено.

Нагоре

Бюджет

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Twitter

 • Бюджет на ЕСEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?