Navigacijska pot

Okolje


Evropska unija je skozi desetletja razvila okoljske standarde, ki so med najstrožjimi na svetu. EU z okoljsko politiko pomaga varovati evropski naravni kapital, spodbuja evropska podjetja k ekološkemu poslovanju ter varuje zdravje in dobrobit prebivalcev EU.

Varstvo naravnega kapitala

Okoljska zakonodaja EU English varuje naš skupni naravni kapital, kot so voda, zrak, habitati, ptice.

Ogrožena vrsta metulja na cvetlici © EU

EU je pripravila strategijo za zaustavitev izumiranja ogroženih vrst.

Evropa si prizadeva varovati naravo in preprečiti izginevanje ogroženih vrst in habitatov z omrežjem Natura 2000 English, ki zajema 26 000 zaščitenih območij na skoraj 20 % površine EU. To niso naravni rezervati, ampak območja, na katerih lahko človek opravlja trajnostne dejavnosti, ki ne ogrožajo redkih in ranljivih vrst in habitatov.

Zeleno gospodarstvo, gospodarno z viri

V prihodnosti bodo uspešna tista gospodarstva, ki bodo najučinkoviteje uporabljala omejene naravne vire, denimo vodo, minerale, kovine in les. Evropska okoljska politika poskuša oblikovati pogoje, ki bodo posameznike in podjetja spodbudili k previdnejši rabi virov v njihovem celotnem življenjskem krogu. Z okoljskimi ukrepi želimo:

  • pomagati posameznikom in podjetjem razumeti pravo vrednost naravnih virov
  • zmanjšati okoljski vpliv proizvodnje in potrošnje, zlasti v zvezi s hrano, stanovanjsko gradnjo in prometom
  • poskrbeti, da z odpadki upravljamo kot z virom
  • pomagati preprečevati ali zmanjševati pomanjkanje vode v EU
Ženska pije vodo iz vodnjaka © Bilderbox

Čista voda je znamenje zdravega okolja

Zaščita zdravja in dobrobiti prebivalcev EU

Onesnažene vode in zrak ter kemikalije so med najpomembnejšimi okoljskimi vprašanji. Politika EU želi ljudi zaščiti pred okoljskimi vplivi in nevarnostmi za njihovo zdravje in dobrobit, in sicer:

  • zagotoviti varnost pitne vode in kopalnih voda
  • izboljšati kakovost zraka in zmanjšati hrup
  • zmanjšati ali odpraviti učinke škodljivih kemikalij

Globalni izzivi

Število prebivalcev na svetu narašča, vedno več ljudi živi v mestih, globalni okoljski izzivi so vse bolj žgoči. Samo z novimi, učinkovitejšimi ukrepi bomo lahko ohranili čisti zrak, vodo in oceane, dosegli trajnostno rabo zemljišč in ekosistemov ter ustrezno obvladovali podnebne spremembe. EU ima pomembno vlogo v mednarodnih prizadevanjih za oblikovanje rešitev, potrebnih za trajnostni razvoj po vsem svetu.

Okoljsko politiko EU usmerja okoljski akcijski programEnglish. Institucije EU in vlade držav članic morajo zagotoviti izvajanje tega programa in dosego prednostnih ciljev do leta 2020. 

Na vrh

Okolje

Objavljeno januarja 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

  • Evropska komisija – okoljeEnglish (en)
  • Programom LIFE English (en)

Twitter

  • Programom LIFE English (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povezane teme

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?