Navigačný riadok

Životné prostredie


Environmentálne normy EÚ, ktoré sa vyvíjali celé desaťročia, patria medzi najprísnejšie na svete. Politika v oblasti životného prostredia pomáha zachovávať prírodné bohatstvo Európy, motivuje podnikateľov k posilňovaniu ekologického hospodárstva EÚ a ochraňuje zdravie a blahobyt obyvateľstva EÚ.

Ochrana prírodného bohatstva

Právne predpisy EÚ v oblasti ochrany životného prostredia English chránia naše spoločné prírodné bohatstvo ako je voda, kvalita ovzdušia a ohrozené druhy.

Ohrozený druh motýľa odpočívajúci na kvete © EÚ

Stratégia EÚ na zastavenie úbytku ohrozených druhov.

Európa realizuje ciele v oblasti ochrany prírody a zastavenia úbytku ohrozených druhov a biotopov prostredníctvom siete 26 tisíc chránených prírodných území nazvanej Natura 2000 English, ktorá pokrýva takmer 20 % územia EÚ. Nejde o prírodné rezervácie, ale o zóny, kde sa môžu uskutočňovať udržateľné ľudské aktivity bez toho, aby ohrozovali vzácne a ohrozené druhy a biotopy.

Ekologické hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje

Úspešné ekonomiky zajtrajška budú tie, ktoré najúčinnejšie využívajú vzácne prírodné zdroje, ako sú voda, minerály, kovy a drevo. Cieľom politiky EÚ v oblasti životného prostredia je vytvoriť podmienky, ktoré podporujú jednotlivcov a podniky pri šetrnejšom využívaní zdrojov vo svojich činnostiach. Environmentálne opatrenia sa zameriavajú na:

  • pomoc jednotlivcom a podnikom lepšie pochopiť skutočnú hodnotu prírodných zdrojov,
  • znižovanie environmentálneho vplyvu výroby a spotreby, najmä pokiaľ ide o potraviny, bývanie a dopravu,
  • zabezpečenie nakladania s odpadom ako so zdrojom,
  • predchádzanie alebo znižovanie nedostatku vody v EÚ.
Žena pijúca vodu z fontány © Bilderbox

Čistá voda je odrazom vyváženého životného prostredia.

Ochrana zdravia a blahobytu obyvateľstva EÚ

Občania sú najviac znepokojení nedostatkom čistej vody, znečistením ovzdušia a nebezpečnými chemikáliami. V súvislosti s ochranou zdravia a blahobytu ľudí pred rizikami a tlakom, ktoré spôsobujú problémy v oblasti životného prostredia, sa politika EÚ zameriava na:

  • zabezpečenie bezpečnej pitnej vody a vody určenej na kúpanie,
  • zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie hluku,
  • zníženie alebo odstránenie účinkov škodlivých chemických látok.

Globálne výzvy

Keďže svetová populácia naďalej rastie a čoraz väčší počet ľudí žije v mestách, celosvetové výzvy v oblasti životného prostredia sa stávajú naliehavejšími. Na to, aby vzduch, voda a oceány zostali čisté, pôda a ekosystémy boli využívané udržateľným spôsobom a zmeny klímy zostali na zvládnuteľnej úrovni, bude potrebné väčšie úsilie. EÚ zohráva kľúčovú úlohu v medzinárodnom úsilí zameranom na nájdenie riešení potrebných na zabezpečenie udržateľného rozvoja v celosvetovom meradle.

Politika EÚ v oblasti životného prostredia sa riadi environmentálnym akčným program (EAP)English. Teraz je na inštitúciách EÚ a vládach členských štátov, aby zabezpečili realizáciu tohto programu a splnenie jeho prioritných cieľov do roku 2020. 

Na začiatok

Životné prostredie

Dátum uverejnenia: januári 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

  • Európska komisia – Životné prostredieEnglish (en)
  • Program LIFE English (en)

Twitter

  • Program LIFE English (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?