Navigācijas ceļš

Vide


ES vides standarti, kas attīstījušies gadu desmitiem, ir vieni no augstākajiem pasaulē. Vides politika palīdz aizsargāt Eiropas dabas bagātības, rosina uzņēmumus padarīt ekoloģiskāku ES ekonomiku un gādā par ES iedzīvotāju veselību un labklājību.

Dabas bagātību aizsardzība

ES tiesību akti par vidi English aizsargā mums visiem kopīgo dabas kapitālu, piemēram, ūdens un gaisa kvalitāti, dzīvotnes un putnus.

Apdraudētas sugas taurenis uz zieda © ES

Eiropas Savienībai ir stratēģija, kā apturēt apdraudēto sugu izmiršanu.

ES gādā par dabas aizsardzību un cenšas apturēt apdraudētu sugu un dzīvotņu izzušanu, izmantojot tīklu “Natura 2000” English , kurā ir 26 000 aizsargājamu dabas teritoriju, kas kopā aizņem 20 % ES sauszemes teritorijas. Tie nav dabas rezervāti, bet gan zonas, kurās ir atļauta ilgtspējīga cilvēku darbība, kas neapdraud retas un izzūdošas sugas un dzīvotnes.

Ekoloģiska ekonomika, kas taupa resursus

Nākotnē veiksmīga būs to valstu ekonomika, kurās visefektīvāk izmanto izsīkstošus dabas resursus, piemēram, ūdeni, derīgos izrakteņus, metālus un kokmateriālus. ES vides aizsardzības politika cenšas radīt apstākļus, kas iedzīvotājus un uzņēmumus rosina resursus izmantot lietderīgāk visā to aprites ciklā. Vides aizsardzības pasākumu mērķi:

  • palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmumiem apzināties dabas resursu patieso vērtību;
  • mazināt ražošanas un patēriņa ietekmi uz vidi (īpaši pārtikas, mājokļu un transporta nozarē);
  • gādāt par to, lai atkritumus apsaimniekotu kā resursus;
  • palīdzēt Eiropas Savienībā novērst vai samazināt ūdens trūkumu.
Sieviete dzer ūdeni no strūklakas © Bilderbox

Tīrs ūdens liecina par to, ka vide nav sabojāta.

ES iedzīvotāju veselības un labklājības aizsardzība

Ūdens, gaisa piesārņojums un ķimikālijas ir starp tām vides problēmām, par ko cilvēki uztraucas visvairāk. Lai pasargātu iedzīvotājus no vides problēmu radīta veselības un labklājības apdraudējuma, ES savā politikā tiecas:

  • gādāt, lai dzeramais ūdens un peldvietu ūdens būtu tīrs;
  • uzlabot gaisa kvalitāti un samazināt troksni;
  • samazināt vai novērst bīstamu ķimikāliju ietekmi.

Globālie izaicinājumi

Tā kā pasaulē iedzīvotāju skaits turpina pieaugt un aizvien vairāk cilvēku dzīvo pilsētās, samilst arī vides problēmas. Jādara vairāk, lai gaiss, ūdens un okeāni joprojām paliktu tīri, lai zemi un ekosistēmas izmantotu ilgtspējīgi, bet klimata pārmaiņas ierobežotu līdz kontrolējamam līmenim. ES ir svarīga loma starptautiskajos pūliņos izstrādāt risinājumus, kas nodrošinās ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē.

ES vides politikas pamatā ir Vides rīcības programmaEnglish. Tagad ES iestādēm un dalībvalstu valdībām jānodrošina šīs programmas īstenošana un tās prioritāro mērķu sasniegšana līdz 2020. gadam. 

Uz augšu

Vide

Publicēts 2013. gada janvārī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

  • Eiropas Komisija — VideEnglish (en)
  • Programma “LIFE” English (en)

Twitter

  • Programma “LIFE” English (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?