Navigācijas ceļš

Vide


ES vides standarti, kas attīstījušies gadu desmitiem, ir starp augstākajiem pasaulē. Vides aizsardzības politika palīdz aizsargāt Eiropas dabas kapitālu, rosina uzņēmumus ES ekonomiku padarīt “zaļāku” un sargā ES iedzīvotāju veselību un labklājību.

Dabas resursu aizsardzība

EU tiesību akti vides jomā aizsargā mūsu kopējo dabas kapitālu, piemēram, ūdens un gaisa kvalitāti, dzīvotnes un putnus.

Apdraudētas sugas taurenis uz zieda © ES

Eiropas Savienībai ir stratēģija, kā apturēt apdraudēto sugu izmiršanu.

ES gādā par dabas aizsardzību un to, lai apdraudētas sugas un dzīvotnes aizsargātu ar “Natura 2000” English palīdzību. Tas ir tīkls, kurā ir 26000 aizsargājamu dabas teritoriju, kuras kopā aizņem 20 % ES sauszemes teritorijas. Tie nav dabas rezervāti, bet gan zonas, kurās ir atļauta ilgtspējīga cilvēku darbība, kas neapdraud retas un vārīgas sugas un dzīvotnes.

Vidi saudzējoša ekonomika, kurā taupīgi izmanto resursus

Nākotnē veiksmīga būs to valstu ekonomika, kurās visefektīvāk izmanto izsīkstošus dabas resursus, piemēram, ūdeni, minerālus, metālus un kokmateriālus. ES vides aizsardzības politikas mērķis ir radīt apstākļus, kas iedzīvotājus un uzņēmumus rosina resursus izmantot lietderīgāk visā to aprites ciklā. Vides aizsardzības pasākumu mērķi:

  • palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmumiem apzināties dabas resursu patieso vērtību;
  • mazināt ražošanas un patēriņa ietekmi uz vidi (jo īpaši — pārtikas, mājokļu un transporta);
  • gādāt par to, lai atkritumus apsaimniekotu kā resursus;
  • palīdzēt Eiropas Savienībā izvairīties no ūdens trūkuma vai to samazināt.
Sieviete dzer ūdeni no strūklakas © Bilderbox

Tīrs ūdens liecina par to, ka vide nav sabojāta.

ES iedzīvotāju veselības un labklājības aizsardzība

Ūdens un gaisa piesārņojums, kā arī ķimikālijas ir starp tām vides problēmām, par ko cilvēki uztraucas visvairāk. Lai aizsargātu iedzīvotājus no veselības un labklājības apdraudējuma un vides problēmām, ES politikā galveno uzmanību pievērš šādiem aspektiem:

  • gādāt, lai dzeramais ūdens un ūdens peldvietās būtu tīrs;
  • uzlabot gaisa kvalitāti un samazināt troksni;
  • samazināt vai novērst sekas, ko izraisa bīstamas ķimikālijas.

Globālas problēmas

Tā kā pasaulē kopumā iedzīvotāju skaits turpina pieaugt un aizvien vairāk cilvēku dzīvo pilsētās, samilzt arī vides problēmas. Jādara vairāk, lai nodrošinātu, ka gaiss, ūdens un okeāni joprojām paliek tīri un ka zemi un ekosistēmas izmanto ilgtspējīgi, bet klimata pārmaiņas ierobežo tiktāl, ka tās nekļūst nekontrolējamas. ES ir svarīga loma starptautiskajos pūliņos izstrādāt risinājumus, kas nodrošina ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē.

Uz augšu

Vide

Publicēts 2013. gada janvārī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšu


Videomateriāli


Esiet informēti

Facebook

  • Eiropas Komisija — VideEnglish (en)
  • Programma “LIFE” English (en)

Twitter

  • Programma “LIFE” English (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?