You are here:

An Comhshaol

Tá roinnt de na caighdeáin chomhshaoil is airde ar domhan ag an Aontas Eorpach. Cuidíonn an beartas comhshaoil le geilleagar AE a ghlasú, an dúlra a chosaint, agus sláinte agus mianach saoil na ndaoine atá ina gcónaí san Aontas a chosaint.

Fás glas

Is féidir leis an Aontas Eorpach an comhshaol a chosaint agus, san am céanna, seasamh iomaíoch a bheith aige sa mhargadh domhanda, agus tá ról lárnach ag beartas comhshaoil ​​maidir le poist a chruthú agus infheistíocht a spreagadh. Is éard atá i gceist le 'fás glas' beartais chomhtháite a cheapadh chun creat comhshaoil inbhuanaithe a chur chun cinn. Is féidir nuálaíochtaí comhshaoil a chur i bhfeidhm agus a easpórtáil, rud a d'fhágfadh an Eoraip níos iomaíche agus a d'fheabhsódh mianach saoil na ndaoine. Tá fíorthábhacht leis an gcothroime sna nithe sin uile.

An dúlra a chosaint

Is é an dúlra ár gcóras tacaíochta beatha, agus mar sin ní mór dúinn aire a thabhairt dó. Roinnimid acmhainní ar nós uisce, aeir, gnáthóg nádúrtha agus na speiceas lena dtacaíonn siad, agus roinnimid freisin caighdeáin chomhshaoil chun iad a chosaint.

Tá an Eoraip ag obair chun na hacmhainní nádúrtha sin a chosaint agus stop a chur le meath na speiceas agus na ngnáthóg atá i mbaol. Natura 2000, sin líonra 26,000 limistéar nádúrtha cosanta, a chlúdaíonn beagnach 20% de d'achar talún an Aontais, áit ar féidir le gníomhaíochtaí inbhuanaithe daonna maireachtáil taobh le speicis agus gnáthóga neamhchoitianta, leochaileacha.

Sláinte agus folláine na ndaoine atá ina gcónaí san Aontas a chosaint

truailliú uisce, truailliú aeir agus ceimiceáin ar na cúiseanna is mó imní atá ag daoine i dtaobh an chomhshaoil. Chun daoine a chosaint ar fhadhbanna a bhaineann leis an gcomhshaol agus ar rioscaí sláinte agus folláine, tá sé mar aidhm le beartas AE:

  • a chinntiú go bhfuil uisce óil agus an t-uisce ina mbítear ag snámh sábháilte
  • caighdeán an aeir a fheabhsú agus leibhéil torainn a laghdú
  • éifeachtaí ceimiceán díobhálach a laghdú nó deireadh a chur leo.

Dúshláin dhomhanda

Agus daonra an domhain ag dul i méid, agus níos mó daoine ná riamh ag dul chun cónaithe sna cathracha, is ea is práinní na fadhbanna domhanda comhshaoil anois ná mar a bhí riamh. Is gá tuilleadh gníomhaíochta chun a chinntiú:

  • go gcoinneofar an t-aer, an fharraige agus acmhainní uisce eile glan
  • go n-úsáidfear an talamh agus na héiceachórais ar shlí inbhuanaithe
  • go gcoinneofar an t-athrú aeráide faoi smacht.

Ós rud é gur gníomhaí domhanda an tAontas Eorpach, tá ról lárnach aige sna hiarrachtaí idirnáisiúnta an fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn ar fud an domhain.

Tá beartas reatha AE go dtí 2020 bunaithe ar an 7ú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   English (en) a bhfuil institiúidí AE agus rialtais na mBallstát araon freagrach as.