Cosán nascleanúna

An Comhshaol


Le blianta anuas, tá roinnt de na caighdeáin chomhshaoil is airde ar domhan forbartha ag an AE. Cuidíonn an beartas comhshaoil caipiteal nádúrtha na hEorpa a chosaint, spreagann sé gnólachtaí chun geilleagar an AE a dhéanamh níos glaise, agus cosnaíonn sé sláinte agus folláine mhuintir an AE.

Caipiteal nádúrtha a chosaint

Trí reachtaíocht chomhshaoil an AE English déantar an caipiteal nádúrtha ar linne uile é a chosaint, amhail an t-uisce, an t-aer úr, gnáthóga nadúrtha agus na héin.

Féileacán de speiceas atá i mbaol © AE

Tá straitéis ag an AE le deireadh a chur le meath speiceas atá i mbaol.

Oibríonn an Eoraip chun an dúlra a chosaint agus chun deireadh a chur le meath speiceas agus gnáthóg atá i mbaol agus is trí Natura 2000 English a dhéanann sí é sin. Is éard atá i Natura 2000 líonra ina bhfuil 26,000 limistéar nádúrtha atá faoi chosaint, a chlúdaíonn beagnach 20% de mhórchríoch na hEorpa. Ní anaclanna dúlra iad, ach ceantair inar féidir le daoine maireachtáil ar shlí inbhuanaithe gan cur isteach ar speicis ná gnáthóga atá gann nó leochaileach.

Geilleagar glas atá tíosach ar acmhainní

San am atá le teacht is ar na geilleagair a bhaineann úsáid thíosach as acmhainní nádúrtha tearca, amhail uisce, mianraí, miotail agus adhmad, a bheidh an rath. Trí bheartas comhshaoil na hEorpa déantar iarracht dálaí a bheith ann a spreagfaidh daoine agus tionscail le húsáid níos cáiréisí a bhaint as acmhainní, ó thús go deireadh a saolré. Is é aidhm na mbeart comhshaoil:

  • cabhrú le daoine agus le gnólachtaí fíorluach acmhainní nádúrtha a thuiscint
  • laghdú a dhéanamh ar thionchar táirgthe agus tomhaltais ar an gcomhshaoil, go háirithe i gcás bia, tithíochta agus iompair
  • a chinntiú go ndéantar dramhaíl a bhainistiú mar acmhainn
  • féachaint leis an mbrú a bhíonn ar sholáthar an uisce san AE a chosc nó a laghdú.
Bean ag ól uisce as fuarán © Bilderbox

Mar a mbíonn an t-uisce glan, bíonn an timpeallacht ghlan.

Cosaint sláinte agus folláine mhuintir an AE

uisce, truailliú aeir agus ceimiceáin ar na cúiseanna is mó imní atá ag daoine i dtaobh an chomhshaoil. Chun daoine a chosaint ar fhadhbanna a bhaineann leis an gcomhshaol agus ar rioscaí sláinte agus folláine, tá sé mar aidhm le beartas an AE:

  • a chinntiú go bhfuil uisce óil agus uisce ina mbítear ag snámh sábháilte
  • cáilíocht an aeir a fheabhsú agus leibhéil torainn a laghdú
  • éifeachtaí ceimiceán díobhálach a laghdú nó a dhíothú.

Dúshláin dhomhanda

De réir mar atá daonra an domhain ag dul i méid, agus níos mó daoine ná riamh ag dul chun cónaithe sna cathracha, is ea is práinne na fadhbanna domhanda comhshaoil. Caithfear tuilleadh beart a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh an t-aer, an t-uisce agus na haigéin glan amach anseo, go mbainfear úsáid inbhuanaitheach as an talamh agus as éiceachórais, agus nach rachaidh an t-athrú aeráide ó smacht. Tá príomhról ag an AE sna hiarrachtaí náisiúnta atáthar a dhéanamh chun teacht ar na réitigh is gá chun deimhin a dhéanamh de gur ar shlí inbhuanaithe a fhorbróidh an domhan.

Tá beartas comhshaoil an AE bunaithe ar an gClár Gníomhaíochta Comhshaoil (CGC)English. Is faoi institiúidí agus rialtais an AE atá sé anois a chinntiú go gcuirfear an clár sin chun feidhme agus go gcuirfear na príomchuspóirí a luaitear ann i gcrích faoi 2020. 

Barr

An comhshaol

Arna fhoilsiú i Eanáir 2013

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

  • An Coimisiún Eorpach - ComhshaolEnglish (en)
  • Clár LIFE English (en)

Twitter

  • Clár LIFE English (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?