Navigatsioonitee

Keskkond


EL on aastakümnete jooksul välja töötanud keskkonnastandardid, mis on ühed kõrgeimad maailmas. Keskkonnapoliitika aitab kaitsta Euroopa looduskapitali, julgustab ettevõtjaid muutma ELi majandust keskkonnasäästlikumaks ning kaitseb ELis elavate inimeste tervist ja heaolu.

Looduskapitali kaitsmine

ELi keskkonnaalaste õigusaktidega English kaitstakse meie ühist looduskapitali, nagu vesi, õhukvaliteet, looduslikud elupaigad ja linnud.

Ohustatud liblikas lilleõiel © EU

EL on koostanud strateegia ohustatud liikide kadumise peatamiseks.

EL kaitseb keskkonda ning püüab peatada ohustatud liikide ja elupaikade kadumist Natura 2000 English abil. See kujutab endast 26 000 kaitse all olevast looduslikust alast koosnevat võrgustikku, mis katab peaaegu 20% ELi maismaa-ala pindalast. Need ei ole looduskaitsealad, vaid piirkonnad, kus säästev inimtegevus on lubatud tingimusel, et see ei ohusta haruldasi ja tundlikke liike ega elupaiku.

Ressursitõhus keskkonnasäästlik majandus

Tulevikus saab olla edukas selline majandus, mis kõige tõhusamalt kasutab nappe loodusvarasid, nagu vesi, mineraalid, metallid ja puit. ELi keskkonnapoliitika abil püütakse luua tingimusi, mis motiveeriksid nii üksikisikuid kui ka tööstust kasutama loodusvarasid läbimõeldumalt kogu nende olelusringi vältel. Keskkonnameetmete eesmärk on

  • aidata üksikisikutel ja ettevõtjatel mõista loodusvarade tõelist väärtust;
  • vähendada tootmise ja tarbimise mõju keskkonnale, eriti toidu, majutuse ning transpordi puhul;
  • tagada jäätmete käitlemine ressursina;
  • aidata vältida või vähendada veepuudust ELis.
Naine purskkaevust vett joomas © Bilderbox

Puhas vesi on märk reostamata keskkonnast.

ELi elanike tervise ja heaolu kaitsmine

Vesi, õhusaaste ja kemikaalid on inimeste jaoks suurimad keskkonnaalased mureallikad. Selleks et kaitsta inimesi keskkonnaga seotud surve ning nende tervist ja heaolu ohustavate tegurite eest, on ELi poliitika eesmärk

  • tagada puhas joogi- ja suplusvesi;
  • parandada õhukvaliteeti ja vähendada müra;
  • vähendada või kõrvaldada ohtlike kemikaalide mõju.

Ülemaailmsed väljakutsed

Maailma elanikkonna jätkuv kasv ning linnarahvastiku üha suurem osakaal muudavad üleilmsete keskkonnaprobleemidega tegelemise üha olulisemaks. Tuleb võtta rohkem meetmeid, et tagada õhu, vee ja ookeanide puhtus, maa ja ökosüsteemide jätkusuutlik kasutamine ning kliimamuutuse piiramine hallatava tasemeni. ELil on võtmeroll rahvusvahelistes jõupingutustes, mille eesmärk on töötada välja lahendused säästva arengu tagamiseks kogu maailmas.

ELi keskkonnapoliitika lähtub tema keskkonnalasest tegevusprogrammistEnglish. ELi institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste ülesanne on tagada kõnealuse programmi elluviimine ning selle esmatähtsate eesmärkide saavutamine aastaks 2020. 

Üles

Keskkond

Välja antud jaanuaris 2013

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Facebook

  • Euroopa Komisjon - KeskkondEnglish (en)
  • Programm LIFE English (en)

Twitter

  • Programm LIFE English (en)

Üles

Seonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?