Životní prostředí


Předpisy EU pro oblast životního prostředí se vyvíjely několik desítek let. V současnosti jsou jedněmi z nejpřísnějších na světě. Politika životního prostředí přispívá k ochraně přírodního bohatství evropského kontinentu, motivuje podniky k ekologizaci hospodářství EU a dbá na zdraví a dobré životní podmínky obyvatel EU.

Ochrana přírodního bohatství

Právní předpisy EU v oblasti životního prostředí English chrání naše společné přírodní bohatství, k němuž patří vodní zdroje, ovzduší, přírodní stanoviště, fauna a flora.

Endangered butterfly resting on a flower © EU

EU realizuje strategii, jejímž cílem je zastavit úbytek stavu ohrožených živočichů a rostlin.

Ke svému úsilí o ochranu přírody a zastavení úbytku živočišných a rostlinných druhů a přírodních stanovišť vytvořila EU síť Natura 2000 English, kterou v současné době tvoří 26 000 chráněných přírodních oblastí pokrývajících dohromady téměř 20 % území EU. Nejedná se přitom o přírodní rezervace, nýbrž zóny, v nichž lze vykonávat lidskou činnost udržitelným způsobem a bez ohrožení vzácných a zranitelných živočišných a rostlinných druhů a přírodních stanovišť.

Ekologické a energeticky účinné hospodářství

Úspěšnost hospodářství v budoucnu se bude odvíjet od toho, jak účinně bude schopno využívat vzácné přírodní zdroje, jako je voda, nerostné suroviny, kovy či dřevo. Evropská politika životního prostředí usiluje o vytvoření takových podmínek, které by jedince i podniky motivovaly k šetrnějšímu využívání těchto zdrojů, a to během celého jejich životního cyklu. Opatření na ochranu životního prostředí mají za cíl:

  • pomoci jednotlivcům a podnikům uvědomit si skutečnou hodnotu přírodních zdrojů
  • snížit dopad výroby a spotřeby na životní prostředí, a to především v oblasti bydlení, dopravy a výroby a spotřeby potravin
  • nakládat s odpadem jako se zdrojem surovin
  • preventivně působit, aby v EU nedocházelo k nedostatku vody, případně se snažit takové situace minimalizovat.
Woman drinking water from fountain © Bilderbox

Čistota vod vypovídá o stavu životního prostředí.

Ochrana zdraví a životních podmínek lidí v EU

Znečištění vody a ovzduší a působení chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí patří k těm nejzávažnějším a nejvíce diskutovaným otázkám v oblasti životního prostředí. EU chce své obyvatele před riziky vyplývajícími ze stavu životního prostředí chránit, a proto si klade následující cíle:

  • zajistit bezpečnost a kvalitu pitné vody i vod ke koupání
  • zlepšit kvalitu ovzduší a snížit hluk
  • omezit či eliminovat dopady použití škodlivých chemických látek.

Globální výzvy

Se zvyšujícím se počtem světové populace a větším podílem obyvatel žijících ve městech se problémy související s životním prostředím ještě prohlubují. Proto je zapotřebí intenzivněji usilovat o zajištění čistého ovzduší, vodních zdrojů, moří a oceánů, udržitelného využívání půdy i ekosystémů a v neposlední řadě při udržování změny klimatu na zvladatelné úrovni. Evropská unie sehrává v tomto mezinárodním úsilí klíčovou roli – jde o snahu nalézt taková řešení, která by umožnila zajistit udržitelnost celosvětového rozvoje.

Základ environmentální politiky Unie tvoří akční program EU pro životní prostředí (EAP)English. Nyní záleží na institucích EU a vládách členských států, aby zajistily provádění tohoto programu v zájmu dosažení jeho prioritních cílů do roku 2020. 

Začátek stránky

Životní prostředí

Vydáno v lednu 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

  • Evropská komise – Životní prostředíEnglish (en)
  • Program LIFE English (en)

Twitter

  • Program LIFE English (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?