Околна среда


ЕС има едни от най-високите екологични стандарти в света, разработени в продължение на десетилетия. С политиката за околната среда се помага за опазване на природното богатство на Европа, насърчават се предприятията да направят икономиката на ЕС по-екологична и се предпазва здравето и благоденствието на хората, живеещи в Съюза.

Опазване на природното богатство

Законодателството на ЕС за околната среда English защитава нашето общо природно богатство, като например водата, качеството на въздуха, местообитанията и птиците.

Застрашен вид пеперуда върху цвете © ЕС

ЕС разполага със стратегия за прекратяване на изчезването на застрашени видове.

Европа се стреми да опазва природата и да прекрати изчезването на застрашени видове и местообитания посредством Натура 2000 English – мрежа от 26 000 защитени природни зони, покриващи почти 20 % от територията на ЕС. Тези зони не са природни резервати, а места, в които може да протича устойчива човешка дейност, без да се застрашават редки или уязвими биологични видове или местообитания.

Ресурсно ефективна, екологична икономика

Преуспяващите икономики на утрешния ден ще бъдат тези, които използват най-ефективно ограничените природни ресурси, като например вода, минерали, метали и дървен материал. С политиката за околната среда ЕС се опитва да създаде условия, чрез които да се насърчават отделните лица и предприятията да използват по-внимателно ресурсите в продължение на целия им жизнен цикъл. Мерките в областта на околната среда имат за цел да се:

  • помогне на хората и предприятията да разберат истинската стойност на природните ресурси;
  • смекчат последиците за околната среда от производството и потреблението, особено в областта на храните, жилищното строителство и транспорта;
  • гарантира, че отпадъците се управляват като ресурс;
  • допринесе за предотвратяване или намаляване на недостига на вода в ЕС.
Жена пие вода от чешмичка © Bilderbox

Чистата вода е отражение на чиста околна среда.

Опазване на здравето и благоденствието на хората, живеещи в ЕС

Водата, замърсяването на въздуха и химическите вещества са сред основните притеснения на хората за околната среда. За да се предпазят хората от свързани с околната среда неблагоприятни въздействия и рискове за тяхното здраве и благоденствие, политиката на ЕС има за цел да се:

  • гарантира безопасността на водата за пиене и къпане;
  • подобри качеството на въздуха и да се намали шумът;
  • намалят или отстранят последиците от вредни химически вещества.

Глобални предизвикателства

С продължаващото нарастване на населението в света и все по-големия брой хора, живеещи в градовете, глобалните предизвикателства пред околната среда се изострят. Ще са необходими повече действия за опазване на чистотата на въздуха, водата и океаните, за устойчиво използване на земите и екосистемите и за поддържане на управляеми нива на изменение на климата. ЕС играе ключова роля в международните усилия за разработване на решенията, необходими за гарантиране на устойчиво развитие в международен план.

Политиката на ЕС за околната среда се основава на неговата програма за действие за околната средаEnglish. Институциите и страните членки трябва да гарантират изпълнението на тази програма и постигането на нейните приоритетни цели до 2020 г. 

Нагоре

Околна среда

Публикувано през януари 2013 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Facebook

  • Европейска комисия – Околна средаEnglish (en)
  • Програма LIFE English (en)

Twitter

  • Програма LIFE English (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?