Navigačný riadok

Podnikanie


EÚ má za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a obchodu a podporiť tvorbu pracovných miest a hospodársky rast vytvorením podnikateľsky priaznivého prostredia najmä pre malé a stredné podniky a pre výrobný priemysel.

Priemysel je kľúčom k hospodárskemu oživeniu

Priemyselná konkurencieschopnosť, inovácie a podnikanie sú kľúčom k hospodárskemu oživeniu Európy.

Dlhodobá hospodárska prosperita v Európe bude vo svetle globalizácie a rastúcej konkurencie zo strany rýchlo sa rozvíjajúcich krajín závisieť skôr od sily našej priemyselnej základne, než len od odvetvia služieb a bankovníctva.

Ciele EÚ v oblasti priemyslu a inovácií do roku 2020:

 • posilniť priemyselnú základňu a podporiť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo,
 • podporiť inovácie ako prostriedok na tvorbu nových zdrojov rastu,
 • povzbudiť malé podniky a propagovať kultúru podnikania,
 • zaistiť pre tovary celoeurópsky trh,
 • prispieť k účasti Európy na využívaní vesmíru.

Malé podniky a podnikanie

23 miliónov európskych malých a stredných podnikov (MSP):

 • predstavuje 99 % podnikov,
 • poskytuje 67 % pracovných miest,
 • vytvára 85 % všetkých nových pracovných miest.

Politika EÚ má za cieľ zlepšiť podnikateľské prostredie, vytvárať podmienky pre začatie podnikania a tvorbu pracovných miest a poskytnúť malým podnikom ľahší prístup k financovaniu a trhom English  .

Podnikateľský potenciál Európy sa nevyužíva naplno. Napriek tomu, že 38 % Európanov tvrdí, že by radi boli svojimi vlastnými šéfmi, len 10 % z nich v súčasnosti podniká. EÚ sa usiluje zvýšiť tento podiel, vytvoriť nové pracovné miesta a oživiť hospodársku základňu.

Celoeurópsky trh pre tovary a služby

EÚ sa zasadzuje za odbúranie ostávajúcich prekážok obchodu a bráni vytváraniu nových. Tento cieľ dosahuje formovaním trhu Únie, ktorý je priaznivý z hľadiska podnikania a rešpektuje záujmy spotrebiteľov a ktorý je založený na jednoduchých, transparentných a súrodých pravidlách a normách. Jednotný trh EÚ by mal byť odrazovou doskou pre podniky a priemysel a mal by im umožniť prosperovať v globálnom hospodárstve.

Na začiatok

Podnikanie

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

 • Sieť Enterprise Europe NetworkEnglish (en)

Twitter

 • Erasmus pre mladých podnikateľovEnglish (en)
 • Sieť Enterprise Europe NetworkEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?