Navigačný riadok

Podnikanie


EÚ má za cieľ podporiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, tvorbu pracovných miest a hospodársky rast vytvorením prostredia priaznivého pre podnikanie najmä malých a stredných podnikov a podnikov výrobného priemyslu.

Muž pri práci na turbodúchadlovom motore © Rolls Royce

Prielomové technológie sú pre podniky a priemysel životne dôležité.

Priemysel je kľúčom k oživeniu

Ťažisko hospodárskeho oživenia v Európe je neodmysliteľne spojené s konkurencieschopnosťou hospodárstva, inováciou a podnikaním.

Dlhodobá hospodárska prosperita v Európe bude vo svetle globalizácie a rastúcej konkurencie zo strany rýchlo sa rozvíjajúcich krajín závisieť skôr od sily našej priemyselnej základne, než len od odvetvia služieb a bankovníctva.

Ciele EÚ v oblasti priemyslu a inovácií do roku 2020:

  • posilnenie priemyselnej základne a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo;
  • podpora inovácie ako prostriedku na tvorbu nových zdrojov rastu;
  • cielená podpora malých podnikov a propagovanie kultúry podnikania;
  • zabezpečenie celoeurópskeho trhu pre tovary;
  • účasť Európy na využívaní vesmíru.

Malé podniky a podnikanie

23 miliónov MSP v Európe predstavuje čo do počtu 99 % všetkých podnikov, poskytuje 67 % pracovných miest a tvorí 85 % všetkých nových príležitostí na zamestnanie. Politika EÚ sa zameriava na zjednodušenie prístupu MSP k financiám a na trhy.

Žena pri stohu spisov © Imageselect

Prioritou programu EÚ je znižovanie byrokracie obmedzujúcej podnikateľov.

Podnikateľský potenciál Európy sa nevyužíva naplno. Napriek tomu, že 38 % všetkých Európanov tvrdí, že by sa radi osamostatnili, ak by mohli, len 10 % z nich v súčasnosti podniká na vlastnú päsť. EÚ sa usiluje zvýšiť uvedené percento, pretože to prispieva k rastu zamestnanosti a oživeniu hospodárskej základne.

Celoeurópsky trh pre tovary

EÚ sa zasadzuje za odbúravanie existujúcich prekážok obchodu a bráni vytváraniu nových. Tento cieľ dosahuje formovaním trhu Únie, ktorý priaznivo vplýva na podnikanie a rešpektuje záujmy spotrebiteľov, a to prostredníctvom transparentných, jednoduchých a súrodých pravidiel a noriem.

Na začiatok

Podnikanie

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

  • Podnikanie a priemyselná politikaEnglish (en)

Twitter

  • Erasmus pre mladých podnikateľovEnglish (en)
  • Európska komisia – Podnikanie a priemyselEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?