Energi


Energiförsörjningen är en av de viktigaste frågorna i Europa idag. Risken för stigande energipriser och ökat importberoende gör energiförsörjningen mindre tillförlitlig och kan äventyra hela ekonomin. Vi måste också minska utsläppen och klimatpåverkan. Det krävs därför enorma investeringar i energiinfrastruktur de närmaste åren.

20-20-20-målen

EU:s energipolitik ska skapa förutsättningar för trygg, säker och hållbar energi till rimligt pris. Politiken bygger på EU:s 20-20-20-mål för 2020:

 • 20 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990
 • 20 procent förnybara energikällor Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • 20 procent bättre energieffektivitet.

EU har också lovat att minska sina utsläpp med 30 procent om andra stora förorenare – både utvecklade länder och utvecklingsländer – tar sitt ansvar.

EU:s långsiktiga mål är att till 2050 minska utsläppen av växthusgaser med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer, samtidigt som man tryggar försörjningen och behåller konkurrenskraften. EU är därför i färd med att införa en förutsebar klimat- och energipolitisk ram Deutsch (de) English (en) français (fr) för tiden efter 2020. Syftet är att ge investerarna säkerhet, bana väg för koldioxidsnål teknik och skapa jobb i EU:s energisektor. 

Den här ramen för energi- och klimatpolitiken fram till 2030 ska driva på utvecklingen mot ett konkurrenskraftigt och säkert energisystem som ger

 • energi till ett rimligt pris för alla
 • tryggare energiförsörjning
 • minskat beroende av importerad energi
 • nya möjligheter för tillväxt och sysselsättning.

Energibesparingar på 20 procent till 2020

Solceller är en allt vanligare syn.

Energieffektivitet är ett viktigt mål för 2020. Det är nyckeln till våra långsiktiga energi- och klimatmål och det mest kostnadseffektiva sättet att

 • minska utsläppen
 • trygga energiförsörjning och konkurrenskraft
 • hålla nere energikostnaderna.

För att öka effektiviteten inriktar sig EU på kollektivtrafiken och byggsektorn, där man kan göra störst besparingar. Smarta mätare och EU:s energimärkning Deutsch (de) English (en) français (fr) för hushållsapparater hjälper dessutom vanliga konsumenter att hålla nere sin energiförbrukning.

Energi över gränserna

El och gas transporteras via nät och rörledningar, ofta över gränserna. Energipolitiska beslut i ett land påverkar oundvikligen andra länder.

En fri energihandel inom EU bidrar till

 • konkurrenskraftiga priser
 • större valfrihet
 • tryggare energiförsörjning
 • större säkerhet för investerare i förnybar teknik och infrastruktur.

Energimärkningen visar att en produkt är energisnål.

En friktionsfri inre marknad Deutsch (de) English (en) français (fr) med tillräcklig infrastruktur för transport och lagring är den bästa garantin för en tryggad försörjning, eftersom energin följer marknaden och levereras dit den behövs. EU vill se en fullt fungerande inre energimarknad senast 2014. 

Ny teknik

EU behöver ny teknik för att nå sina långsiktiga mål om minskade koldioxidutsläpp inom el- och transportsektorn. Den strategiska planen för energiteknik Deutsch (de) English (en) français (fr) är en plan på medellång sikt för alla sektorer.

Man måste skynda på utvecklings- och demonstrationsprojekten för den viktigaste tekniken, t.ex. andra generationens biobränslen och smarta nät. Forskare och företag i EU måste göra mer för att förbli ledande på den snabbt växande internationella marknaden för energiteknik och fördjupa samarbetet med länder utanför EU inom specifika tekniska områden.

Internationellt samarbete

Med sina över 500 miljoner konsumenter är EU världens största regionala marknad och energiimportör. Flera av de utmaningar som EU står inför är gemensamma för de flesta länder och kräver internationellt samarbete:

 • Klimatförändring
 • Tillgång till olja och gas
 • Teknisk utveckling
 • Energieffektivitet

Den internationella energipolitiken måste sträva efter att uppnå de gemensamma målen tryggad energiförsörjning, konkurrens och hållbarhet. Relationerna med producentländer och transitländer är viktiga, men förbindelserna med stora energiförbrukande länder och framför allt tillväxt- och utvecklingsländer får allt större betydelse.

Till början

Energi

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?