Navigacijska pot

Energija


Energetski izziv je eno najpomembnejših vprašanj, s katerimi se danes spopada Evropa. Morebitne podražitve energije in vedno večja odvisnost od uvoza ogrožajo zanesljivost oskrbe z energijo in konkurenčnost celotnega gospodarstva. Z odločnimi ukrepi moramo zmanjšati izpuste CO2 in omejiti podnebne spremembe. Če se želimo ustrezno pripraviti na prihodnost, bo v naslednjih letih treba veliko vlagati v energetsko infrastrukturo Evrope.

Cilji 20-20-20

Cilj energetske politike EU je zagotoviti varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo z energijo po dostopnih cenah. Ukrepi EU temeljijo na ciljih 20-20-20, ki jih je treba uresničiti do leta 2020:

  • 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU v primerjavi z ravnijo iz leta 1990,
  • 20-odstotno povečanje deleža porabljene energije v EU iz obnovljivih virov DeutschEnglishfrançais,
  • 20-odstotno izboljšanje energijske učinkovitosti v EU.

Voditelji držav članic so obljubili, da bo EU zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 30 %, če se bodo tudi drugi veliki onesnaževalci v razvitih državah in državah v razvoju zavezali k podobnemu zmanjšanju.

Dolgoročni cilj EU je do leta 2050 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 80–95 % v primerjavi z letom 1990 ter hkrati zagotoviti zanesljivo preskrbo z energenti in ohraniti konkurenčnost.

Za 20 % zmanjšati porabo energije do leta 2020

Sončni kolektorji na strehi hiše © Carofoto

Sončni kolektorji na strehah postajajo običajen prizor.

Energijska učinkovitost je naš glavni cilj do leta 2020. Je ključni korak pri doseganju dolgoročnih energetskih in podnebnih ciljev ter najučinkovitejši način:

  • zmanjšanja izpustov,
  • izboljšanja konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo,
  • znižanja stroškov za energijo.

Kar zadeva energijsko učinkovitost, so prizadevanja EU usmerjena zlasti k javnemu prevozu in gradbeništvu, kjer je največ možnosti za prihranek energije. Potrošniki lahko porabo energije zmanjšajo tudi z uporabo pametnih števcev in upoštevanjem energijskih oznak EU DeutschEnglishfrançais na gospodinjskih aparatih.

Prosti pretok energije

Elektriko in plin dobavljajo po električnih daljnovodih in plinovodih, ki pogosto prečkajo državne meje. Energetska politika posamezne države tako neizogibno vpliva tudi na druge države.

Prosto trgovanje z energenti v EU lahko zagotovi:

  • konkurenčne cene,
  • boljšo ponudbo za potrošnike,
  • zanesljivejšo oskrbo,
  • varnost za vlagatelje v obnovljive vire energije in infrastrukturo.
Energijska nalepka © EU

Energijske nalepke pomagajo potrošnikom izbrati izdelke, ki porabijo manj energije.

Delujoči notranji trg DeutschEnglishfrançais z ustrezno infrastrukturo za prenos in skladiščenje energije je najboljše jamstvo za zanesljivost oskrbe, saj energija sledi tržnemu povpraševanju in se preusmeri tja, kjer jo potrebujejo. EU si prizadeva za popolno povezanost nacionalnih trgov za energijo do leta 2014.

Tehnološki premik

Če Evropska unija ne bo uvedla novih tehnologij, ne bo mogla uresničiti svojih zavez glede zmanjšanja izpustov CO2 v sektorju električne energije in prometa. V strateškem načrtu za energetsko tehnologijo DeutschEnglish je EU opredelila srednjeročne energetske smernice za vse sektorje.

Spodbujati je treba razvoj in predstavitvene projekte za najpomembnejše tehnologije, denimo biogoriva druge generacije in pametna omrežja. Evropski raziskovalci in podjetja si morajo še bolj prizadevati, da bi ohranili vodilno mesto na rastočem mednarodnem trgu za energetsko tehnologijo, in okrepiti sodelovanje z državami zunaj EU pri razvoju posameznih tehnologij.

Čvrsto mednarodno partnerstvo

Evropski energetski trg je največji regionalni trg na svetu (z več kot 500 milijoni porabnikov) in največji uvoznik energije. Številni izzivi, s katerimi se sooča EU (podnebne spremembe, dostop do nafte in plina, tehnološki razvoj, energijska učinkovitost), so skupni večini držav, zato jih je treba reševati v okviru mednarodnega sodelovanja.

Mednarodna energetska politika se mora zavzemati za enake cilje: zanesljivost oskrbe z energijo, konkurenčnost in trajnost. Odnosi z državami proizvajalkami energije in tranzitnimi državami so zelo pomembni. Čedalje pomembnejši pa so tudi odnosi z velikimi državami porabnicami energije, zlasti gospodarstvi v vzponu in državami v razvoju.

Na vrh

Energija

Objavljeno februar 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrh


Videoposnetki


KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povezane teme

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?