Navigacijska pot

Energija


Energija je eden največjih izzivov, pred katerimi je danes Evropa. Morebitne podražitve energije in vedno večja odvisnost od uvoza ogrožajo zanesljivost oskrbe z energijo in konkurenčnost celotnega gospodarstva. Za zmanjšanje izpustov CO2 in omejitev podnebnih sprememb potrebujemo odločne ukrepe. Če se želimo ustrezno pripraviti na prihodnost, bo v naslednjih letih treba veliko vlagati v energetsko infrastrukturo Evrope.

Cilji 20/20/20

Cilj energetske politike EU je zagotoviti varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo z energijo po dostopnih cenah. Ukrepi EU temeljijo na ciljih 20/20/20, ki jih je treba uresničiti do leta 2020:

 • za 20 % zmanjšati emisije toplogrednih plinov v EU v primerjavi z ravnijo iz leta 1990,
 • pridobiti 20 % potrebne energije iz obnovljivih virov DeutschEnglishfrançais,
 • za 20 % izboljšati energijsko učinkovitost v EU.

Voditelji držav članic so obljubili, da bo EU zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 30 %, če se bodo tudi drugi veliki onesnaževalci v razvitih državah in državah v razvoju zavezali k podobnemu zmanjšanju.

Dolgoročni cilj EU je do leta 2050 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 80–95 % v primerjavi z letom 1990 ter zagotoviti zanesljivo preskrbo z energenti in ohraniti konkurenčnost. Evropski voditelji zato vzpostavljajo predvidljiv okvir energetske in podnebne politike Deutsch (de) English (en) français (fr) , ki bo zajemal tudi obdobje po letu 2020 ter zagotavljal gotovost za vlagatelje, nove priložnosti za uveljavitev nizkoogljičnih tehnologij in delovna mesta v evropskem energetskem sektorju.

Energetski in podnebni okvir do leta 2030 bo spodbujal nadaljnji razvoj konkurenčnega in zanesljivega energetskega sistema, ki bo:

 • zagotavljal cenovno dostopno energijo za vse,
 • izboljšal zanesljivost oskrbe z energijo v EU,
 • zmanjšal odvisnost od uvožene energije ter
 • ustvarjal nove priložnosti za rast in zaposlovanje.

20-odstotno zmanjšanje porabe energije do leta 2020

Solar panels on roof © Carofoto

Sončne celice so vedno bolj običajen prizor.

Energijska učinkovitost je naš glavni cilj do leta 2020. Je ključni korak pri doseganju dolgoročnih energetskih in podnebnih ciljev ter najučinkovitejši način za:

 • zmanjšanje emisij,
 • izboljšanje konkurenčnosti in zanesljivosti oskrbe z energijo ter
 • znižanje stroškov za energijo.

EU si zlasti prizadeva za energijsko učinkovitost v javnem prevozu in gradbeništvu, kjer je največ možnosti za prihranek energije. Potrošniki lahko porabo energije zmanjšajo tudi z uporabo pametnih števcev in upoštevanjem energijskih nalepk EU DeutschEnglishfrançais na gospodinjskih aparatih.

Prosti pretok energije

Dobava elektrike in plina poteka po električnih daljnovodih in plinovodih, ki pogosto prečkajo državne meje, zato odločitve v zvezi z energetsko politiko, ki jih sprejme ena država članica, neizogibno vplivajo na druge države članice.

EU lahko s prostim trgovanjem z energenti zagotovi:

 • konkurenčne cene,
 • večjo ponudbo za potrošnike,
 • zanesljivejšo oskrbo ter
 • varne naložbe v obnovljive vire energije in infrastrukturo.
Energy efficiency label © EU

Energijske nalepke za lažjo prepoznavo varčnih naprav

Brezhibno delovanje notranjega trga DeutschEnglishfrançais z ustrezno infrastrukturo za prenos in skladiščenje energije je najboljše jamstvo za zanesljivost oskrbe, saj energija sledi tržnemu povpraševanju in jo lahko preusmerimo tja, kjer jo potrebujemo. EU si prizadeva za popolno povezanost nacionalnih trgov z energijo do leta 2014.

Tehnološki premik

Če Evropska unija ne bo uvedla novih tehnologij, ne bo mogla uresničiti svojih zavez glede zmanjšanja izpustov CO2 v sektorju električne energije in prometa. V strateškem načrtu za energetsko tehnologijo DeutschEnglishfrançais je opredelila srednjeročne smernice za vse sektorje.

Spodbujati je treba razvoj in predstavitvene projekte za najpomembnejše tehnologije, denimo biogoriva druge generacije in pametna omrežja. Evropski raziskovalci in podjetja bi si morali še bolj prizadevati, da bi ohranili vodilno vlogo na rastočem mednarodnem trgu energetske tehnologije, in okrepiti sodelovanje z državami zunaj EU pri razvoju posameznih tehnologij.

Trdno mednarodno partnerstvo

Evropski energetski trg je z več kot 500 milijoni odjemalcev največji regionalni trg na svetu in največji svetovni uvoznik energije. Številni izzivi, pred katerimi je EU, so skupni večini držav, zato jih je treba reševati v okviru mednarodnega sodelovanja. Ti izzivi vključujejo:

 • podnebne spremembe,
 • dostop do nafte in plina,
 • razvoj tehnologij in
 • energijsko učinkovitost.

Mednarodna energetska politika si mora prizadevati za dosego skupnega cilja: zanesljive, konkurenčne in trajnostne oskrbe z energijo. Odnosi z državami proizvajalkami energije in tranzitnimi državami so zelo pomembni. Čedalje pomembnejši so tudi odnosi z velikimi porabnicami energije, predvsem gospodarstvi v vzponu in državami v razvoju.

Na vrh

Energija

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povezane teme

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?