Navigačný riadok

Energetika


Zdroje energie predstavujú jednu z najnáročnejších výziev, ktorým Európa v súčasnosti čelí. Riziko prudko sa zvyšujúcich cien energií a rastúcej závislosti na dovoze spôsobuje nižšiu spoľahlivosť dodávok energií a môže predstavovať hrozbu pre hospodárstvo ako celok. Ak chceme výrazne znížiť emisie a účinne bojovať proti zmenám klímy, musíme prijať zásadné opatrenia. Aby európska energetická infraštruktúra aj naďalej zodpovedala najmodernejším požiadavkám, bude potrebné uskutočniť v najbližších rokoch zásadné investície.

Ciele 20-20-20

Cieľom energetickej politiky EÚ je dosiahnuť bezpečné, spoľahlivé a udržateľné dodávky energie za prijateľné ceny. Táto politika vychádza z cieľov EÚ nazvaných „20-20-20“, ktoré je potrebné dosiahnuť do roku 2020:

 • 20 % zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ v porovnaní s hodnotami v roku 1990,
 • 20 % podiel energií z obnoviteľných zdrojov Deutsch (de) English (en) français (fr) na celkovej spotrebe v EÚ,
 • 20 % zvýšenie efektívnosti pri používaní energie v EÚ.

Lídri EÚ takisto ponúkli možnosť znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ o 30 %, ak sa aj ostatní hlavní pôvodcovia emisií v rozvinutých, ako aj v rozvojových krajinách, pomerne zaviažu k tomuto cieľu.

Dlhodobým cieľom EÚ je do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov o 80 až 95 % v porovnaní s hodnotami v roku 1990, a zároveň zabezpečiť dodávky energií a udržať konkurencieschopnosť. Z tohto dôvodu lídri EÚ v súčasnosti zavádzajú predvídateľnýrámec politiky v oblasti klímy a energetiky Deutsch (de) English (en) français (fr) na obdobie po roku 2020. Poskytne istotu investorom, nové príležitosti pre nízkouhlíkové technológie a pracovné miesta v odvetví energetiky v EÚ. 

Rámec politiky v oblasti klímy a energetiky 2030 bude hnacím motorom stáleho pokroku smerom ku konkurencieschopnému systému so spoľahlivou energiou, ktorý

 • zabezpečí cenovo dostupnú energiu pre všetkých;
 • zlepší bezpečnosť dodávok energie do EÚ;
 • zníži závislosť na dovoze energie;
 • vytvorí nové príležitosti pre rast a pracovné miesta.

Zvýšenie úspor energie o 20 % do roku 2020

Strešné solárne panely sú čoraz bežnejšie.

Efektívnosť pri používaní energie je jedným z kľúčových cieľov pre rok 2020. Je to rozhodujúca skutočnosť pri dosahovaní našich dlhodobých cieľov v oblasti energetiky a klímy a najefektívnejší spôsob na:

 • zníženie emisií;
 • zvýšenie energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti;
 • ochranu pred rastom cien energií.

EÚ sa pri zvyšovaní efektívnosti sústredí na verejnú dopravu a oblasť stavebníctva, v ktorých sú možnosti úspor najvyššie. Navyše inteligentné merače a energetické štítky EÚ Deutsch (de) English (en) français (fr) pre domáce spotrebiče pomáhajú spotrebiteľom znižovať spotrebu energií.

Voľný pohyb energie

Elektrická energia a zemný plyn sa prepravujú v sústavách a potrubiach, ktoré často prechádzajú územím viacerých štátov. Rozhodnutia v oblasti energetickej politiky jednej krajiny nevyhnutne ovplyvňujú aj iné štáty.

Zabezpečenie voľného obchodu s energiami v EÚ pomôže pri dosahovaní:

 • konkurenčných cien;
 • väčšieho spotrebiteľského výberu;
 • vyššej bezpečnosti dodávok energie;
 • ochrany investorov v oblasti obnoviteľných technológií a infraštruktúry.

Energetické štítky označujú úsporné spotrebiče

Vnútorný trh Deutsch (de) English (en) français (fr) s dostatočnou prenosovou a úložnou infraštruktúrou, ktorý funguje plynule, je najlepšou zárukou bezpečných dodávok, pretože energia na základe trhových mechanizmov potečie tam, kde je potrebná. Cieľom EÚ je, aby boli vnútroštátne energetické trhy do roku 2014 plne integrované. 

Technologický prechod

Bez technologického prechodu EÚ nenaplní svoj dlhodobý cieľ dekarbonizovať sektory výroby elektrickej energie a dopravy. Strategický plán pre energetické technológie Deutsch (de) English (en) français (fr) stanovuje strednodobú stratégiu pre všetky sektory.

Rozvojové a demonštračné projekty pre hlavné technológie, ako sú biopalivá druhej generácie a inteligentné siete, sa musia urýchliť. Výskumní pracovníci a spoločnosti v EÚ by mali zvýšiť úsilie, ak sa chcú udržať v popredí rozvíjajúceho sa medzinárodného trhu s energetickými technológiami, a zintenzívniť spoluprácu s tretími krajinami v špecifických technologických oblastiach.

Pevné medzinárodné partnerstvo

S približne 500 miliónmi spotrebiteľov je trh EÚ s energiou najväčším svetovým regionálnym trhom a zároveň najväčším dovozcom energie. Viaceré z problémov, ktorým čelí EÚ, sú spoločné pre väčšinu krajín a ich riešenie si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu:

 • zmena klímy;
 • prístup k rope a plynu;
 • rozvoj technológií;
 • energetická efektívnosť.

Medzinárodná energetická politika musí sledovať spoločné ciele v oblasti bezpečnosti dodávok, konkurencieschopnosti a udržateľnosti. Kým vzťahy s krajinami vyvážajúcimi ropu a tranzitnými krajinami sú dôležité, rastie význam vzťahov so štátmi, ktoré sú veľkými spotrebiteľmi energie, a predovšetkým s krajinami s rýchlo rastúcim hospodárstvom a rozvojovými krajinami.

Na začiatok

Energetika

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?