Navigačný riadok

Energetika


Výzvy v oblasti energetiky predstavujú jednu z najnáročnejších úloh, ktorým Európa v súčasnosti čelí. Riziko prudko sa zvyšujúcich cien energií a rastúcej závislosti na dovoze má za následok nižšiu spoľahlivosť pri dodávkach energií a môže predstavovať hrozbu pre celé hospodárstvo. Ak chceme výrazne znížiť emisie a účinne bojovať proti zmenám klímy, musíme prijať zásadné opatrenia. Aby európska energetická infraštruktúra aj naďalej zodpovedala najmodernejším požiadavkám, bude potrebné uskutočniť v najbližších rokoch zásadné investície.

Ciele 20-20-20

Cieľom energetickej politiky EÚ je dosiahnuť bezpečné a udržateľné dodávky energie za prijateľné ceny. Táto politika vychádza z tzv. cieľov 20-20-20, ktoré je potrebné dosiahnuť do roku 2020:

  • 20 % zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ v porovnaní s hodnotami v roku 1990,
  • 20 % podiel energií z obnoviteľných zdrojov DeutschEnglishfrançais na celkovej spotrebe v EÚ,
  • 20 % zvýšenie efektívnosti pri používaní energie v EÚ.

Lídri EÚ takisto ponúkli možnosť znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ o 30 %, ak sa aj ostatní hlavní pôvodcovia emisií v rozvinutých, ako aj v rozvojových krajinách pomerne zaviažu k tomuto cieľu.

Dlhodobým cieľom EÚ je do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov o 80 až 95 % v porovnaní s hodnotami v roku 1990, a zároveň zabezpečiť dodávky energií a udržať konkurencieschopnosť.

Zvýšenie úspor energie o 20 % do roku 2020

Solárne panely na streche domu © Carofoto

Strešné solárne panely sú čoraz populárnejšie.

Efektívnosť pri používaní energie je nielen jedným z kľúčových cieľov pre rok 2020, ale aj rozhodujúcou skutočnosťou k dosiahnutiu dlhodobých cieľov v oblasti energetiky a klímy a najefektívnejším spôsobom na:

  • zníženie emisií,
  • zvýšenie energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti a
  • ochranu pred rastom cien energií.

EÚ sa pri zvyšovaní efektívnosti sústredí na verejnú dopravu a oblasť stavebníctva, v ktorých sú možnosti úspor najvyššie. Navyše inteligentné merače a energetické štítky EÚ DeutschEnglishfrançais pre domáce spotrebiče pomáhajú spotrebiteľom znižovať spotrebu energií.

Voľný pohyb energie

Elektrická energia a zemný plyn sa prepravujú v sústavách a potrubiach, ktoré často prechádzajú územím viacerých štátov. Akékoľvek rozhodnutia v tejto oblasti nevyhnutne ovplyvnia aj ostatné štáty.

Zabezpečenie voľného obchodu s energiami v EÚ pomôže pri dosahovaní:

  • konkurenčných cien,
  • väčšej ponuky,
  • vyššej bezpečnosti dodávok energie,
  • ochrany investorov v oblasti obnoviteľných technológií a infraštruktúry.
Energetický štítok © EÚ

Energetické štítky pomáhajú spotrebiteľom zvoliť si energeticky nenáročné produkty

Fungujúci vnútorný trh DeutschEnglishfrançais s dostatočnou prenosovou a úložnou infraštruktúrou je najlepšou zárukou bezpečných dodávok, pretože energia na základe trhových mechanizmov potečie tam, kde je potrebná. Cieľom EÚ je, aby boli vnútroštátne energetické trhy do roku 2014 plne integrované.

Technologický prechod

Bez technologického prechodu EÚ nenaplní svoj cieľ do roku 2050 dekarbonizovať sektory výroby elektrickej energie a dopravy. Strategický plán pre energetické technológie DeutschEnglish stanovuje strednodobú stratégiu pre všetky sektory.

Rozvojové a demonštračné projekty pre hlavné technológie, ako sú biopalivá druhej generácie a inteligentné siete, sa musia urýchliť. Výskumní pracovníci a spoločnosti EÚ by mali zvýšiť úsilie, ak sa chcú udržať v popredí rozvíjajúceho sa medzinárodného trhu s energetickými technológiami, a zintenzívniť spoluprácu s tretími krajinami v špecifických technologických oblastiach.

Pevné medzinárodné partnerstvo

Európsky trh s energiou je najväčší regionálny trh sveta (vyše 500 miliónov spotrebiteľov) a najväčší dovozca energie. Niektoré z problémov, ktorým čelí EÚ (zmena klímy, prístup k rope a zemnému plynu, rozvoj technológií, energetická efektívnosť) sú spoločné pre väčšinu krajín a ich riešenie si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

Medzinárodná energetická politika musí sledovať spoločné ciele v oblasti bezpečnosti dodávok, konkurencieschopnosti a udržateľnosti. Kým vzťahy s krajinami vyvážajúcimi ropu a tranzitnými krajinami sú dôležité, rastie význam vzťahov so štátmi, ktoré sú veľkými spotrebiteľmi energie, a najmä s krajinami s rýchlo rastúcim hospodárstvom a rozvojovými krajinami.

Na začiatok

Energetika

Dátum uverejnenia: február 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatok


Videá


Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?