Navigačný riadok

Energetika


Európa čelí rastúcemu dopytu po energii, nestabilným cenám a prerušeniam dodávok. Takisto je potrebné znížiť dôsledky, ktoré má energetika na životné prostredie.

Na riešenie týchto problémov potrebujeme jasnú stratégiu EÚ v oblasti energetiky.

Energetická politika EÚ má 3 hlavné ciele:

 • bezpečnosť dodávok, English
 • konkurencieschopnosť,
 • udržateľnosť.

Energetická únia

Komisia predstavila plány európskej energetickej únie English (en) , ktorá občanom a podnikom prinesie bezpečnú a cenovo dostupnú  energiu šetrnú voči klíme.

Energia bude voľne plynúť cez hranice English v celej EÚ. Pomocou nových technológií English, opatrení energetickej efektívnosti English a modernizovanej infraštruktúry English sa znížia náklady domácností, vytvoria sa nové pracovné miesta a zručnosti a posilní sa rast a vývoz.

Európa sa stane udržateľným a nízkouhlíkovým hospodárstvom šetrným k životnému prostrediu. Bude stáť na čele produkcie energie z obnoviteľných zdrojov English a boja proti globálnemu otepľovaniu

Energetická únia pomôže Európe vystupovať jednotne, pokiaľ ide o globálne záležitosti v oblasti energetiky English.

Vychádza z existujúcej energetickej politiky EÚ vrátane rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 English a stratégie energetickej bezpečnosti English.

Ciele EÚ v oblasti energetiky

EÚ si stanovila ciele v oblasti energetiky a klímy, ktoré sa majú splniť do roku 2020, 2030 a 2050.

Ciele do roku 2020:

 • znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990,
 • 20 % energie z obnoviteľných zdrojov,
 • 20 % zvýšenie efektívnosti pri používaní energie.

Ciele do roku 2030:

 • 40 % zníženie emisií skleníkových plynov,
 • najmenej 27 % energie v EÚ z obnoviteľných zdrojov,
 • zvýšenie efektívnosti pri používaní energie o 27 – 30 %,
 • 15 % prepojenie elektrizačnej sústavy (t. j. 15 % elektrickej energie vyrobenej v EÚ možno prepraviť do iných krajín EÚ).

Ciel do roku 2050:

Zníženie emisií skleníkových plynov o 80 – 95% v porovnaní s úrovňami z roku 1990, pričom v Pláne postupu v energetike do roku 2050 sa uvádza, ako tento cieľ dosiahnuť.

Čo sme doteraz dosiahli?

EÚ je na dobrej ceste k dosiahnutiu cieľov na rok 2020:

 • emisie skleníkových plynov sa znížili o 18 % v priebehu rokov 1990 – 2012,
 • podiel energie z obnoviteľných zdrojov dosiahol v roku 2012 14,1 % v porovnaní s 8,5 % v roku 2005,
 • očakáva sa, že efektívnosť pri používaní energie by sa mala zvýšiť o 18 – 19 % do roku 2020, čo je tesne pod cieľom 20 %. Môžeme ho však dosiahnuť, ak členské krajiny prijmú všetky potrebné právne predpisy EÚ.

Viac o energetickej politike EÚ English.

Na začiatok

Energetika

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokSúvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?