Ścieżka nawigacji

Energetyka


Wyzwania w dziedzinie energii są jednym z największych problemów, przed którymi stoi dziś Europa. Perspektywa gwałtownie rosnących cen energii oraz zwiększającej się zależności od importu czyni nasze dostawy energii mniej wiarygodnymi, a także zagraża całej gospodarce. Musimy podjąć zdecydowane działania, aby ograniczyć poziom emisji i zahamować zmiany klimatu. W nadchodzących latach konieczne będą ogromne inwestycje w celu dostosowania energetycznej infrastruktury Europy do wyzwań przyszłości.

Cele 20-20-20

Celem polityki energetycznej UE jest zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię po przystępnych cenach. Polityka UE opiera się na celach 20-20-20, które muszą zostać osiągnięte do 2020 r.:

  • zmniejszenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE w porównaniu do poziomów z 1990 r.
  • 20 proc. energii zużywanej w UE ze źródeł odnawialnych DeutschEnglishfrançais
  • poprawa o 20 proc. efektywności energetycznej UE.

Przywódcy UE zaproponowali także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE o 30 proc., jeżeli inne podmioty odpowiedzialne za największe ilości emisji w krajach rozwiniętych i rozwijających się zobowiążą się do wniesienia odpowiedniego wkładu w tym zakresie.

Długoterminowym celem UE jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. do roku 2050 w porównaniu z poziomami z roku 1990, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostaw energii oraz zachowaniu konkurencyjności.

Ograniczenie zużycia energii o 20 proc. do 2020 r.

Solar panels on roof © Carofoto

Panele słoneczne na dachach budynków są coraz częstszym widokiem.

Podniesienie efektywności energetycznej to jeden z podstawowych celów na rok 2020. Jest to kluczowe dla realizacji naszych długoterminowych celów w zakresie energii i klimatu i jest najbardziej opłacalnym sposobem:

  • ograniczenia emisji
  • podniesienia bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności
  • utrzymania niskich kosztów energii.

Aby zwiększyć skuteczność, UE koncentruje się na transporcie publicznym i budownictwie, gdzie możliwe oszczędności są najwyższe. Ponadto, inteligentne liczniki i etykiety efektywności energetycznej DeutschEnglishfrançais UE urządzeń gospodarstwa domowego pomagają konsumentom utrzymania zużycie energii na niskim poziomie.

Swobodny obrót energią

Przesył energii elektrycznej oraz gazu odbywa się poprzez sieci i gazociągi, które często przebiegają przez kilka krajów. Jakakolwiek decyzja w sprawie polityki energetycznej podjęta przez jedno państwo ma nieunikniony wpływ na inne państwa.

Zapewnienie swobodnego obrotu energią w UE zwiększy:

  • konkurencyjność cen
  • możliwości wyboru dla konsumentów
  • bezpieczeństwo dostaw
  • pewność w przypadku inwestycji w odnawialne źródła energii i infrastrukturę.
Energy efficiency label © EU

Etykiety efektywności energetycznej pomagają konsumentom w wyborze produktów, które oszczędzają energię

Rynek wewnętrzny DeutschEnglishfrançais funkcjonujący w oparciu o odpowiednią infrastrukturę przesyłową i magazynową stanowi najlepszą gwarancję bezpieczeństwa dostaw, ponieważ energia podlega mechanizmom rynkowym i jest przesyłana do miejsc, w których jest potrzebna. UE chce, aby krajowe rynki energii były w pełni zintegrowane do 2014 r.

Przełom technologiczny

Bez przełomu technologicznego UE nie zdoła do 2050 r. zrealizować swoich planów polegających na odejściu od technologii opartych na węglu w sektorach energii elektrycznej i transportu. Strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych DeutschEnglish przedstawia średniookresową strategię dla wszystkich sektorów.

Realizacja projektów rozwojowych i demonstracyjnych dla najważniejszych technologii, takich jak biopaliwa drugiej generacji i inteligentne sieci, musi zostać przyspieszona. Naukowcy i przedsiębiorstwa w UE muszą zwiększyć starania, aby pozostać wiodącą siłą prężnie rozwijającego się międzynarodowego rynku technologii energetycznych. W sytuacji występowania wzajemnych korzyści powinni oni zacieśniać współpracę na rzecz określonych technologii z państwami trzecimi.

Silne partnerstwo międzynarodowe

Europejski rynek energii jest największym rynkiem regionalnym (ponad 500 mln konsumentów) i największym importerem energii. Wyzwania, przed którymi stoi UE (zmiany klimatu, dostęp do ropy naftowej i gazu, rozwój technologii, efektywność energetyczna), są wspólne dla większości państw, a ich realizacja wymaga współpracy międzynarodowej.

W międzynarodowej polityce energetycznej należy się kierować wspólnymi celami, takimi jak bezpieczeństwo dostaw, konkurencyjność i aspekt zrównoważonego rozwoju. Pomimo że stosunki z krajami będącymi producentami energii i krajami tranzytowymi są ważne, to stosunki z państwami zużywającymi duże ilości energii, szczególnie z państwami o szybko rosnącej gospodarce i rozwijającymi się, stają się coraz istotniejsze.

Początek strony

Energia

Opublikowano w lutym 2013 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek strony


Wideo


KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?