Ścieżka nawigacji

Energia


Rozwiązanie problemu energii stanowi jedno z największych wyzwań, przed którym stoi dziś Europa. Perspektywa gwałtownie rosnących cen energii oraz zwiększającego się uzależnienia od  importu powoduje, że dostawy energii na rynku europejskim stają się coraz mniej niezawodne, co zagraża całej gospodarce. Niezbędne są zdecydowane działania, aby ograniczyć poziom emisji i zahamować zmiany klimatu. W nadchodzących latach konieczne będą ogromne inwestycje w celu dostosowania energetycznej infrastruktury Europy do wyzwań przyszłości.

Cele 20-20-20

Celem polityki energetycznej UE jest zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię po przystępnych cenach. Polityka energetyczna UE opiera się na celach „20-20-20”, które trzeba osiągnąć do 2020 r. Te cele to:

 • zmniejszenie o 20 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE w porównaniu do poziomów z 1990 r.
 • 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych Deutsch (de) English (en) français (fr) w ogólnym zużyciu w UE
 • poprawa o 20 proc. efektywności energetycznej UE.

Szefowie państw i rządów UE zaproponowali także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE o 30 proc., jeżeli inne podmioty odpowiedzialne za największe ilości emisji w krajach rozwiniętych i rozwijających się zobowiążą się do wniesienia odpowiedniego wkładu w tym zakresie.

Długoterminowym celem UE jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. do roku 2050 w porównaniu z poziomami z roku 1990, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostaw energii oraz zachowaniu konkurencyjności. Dlatego też przywódcy UE pracują obecnie nad wdrożeniem przewidywalnych ram w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej Deutsch (de) English (en) français (fr) po roku 2020, które zagwarantują pewność inwestorom, zapewnią nowe możliwości w odniesieniu do technologii niskoemisyjnych oraz miejsca pracy w unijnym sektorze energetycznym. 

Ramy polityki energetycznej i klimatycznej po roku 2030 będą prowadzić do dalszych postępów w zakresie konkurencyjnego i bezpiecznego systemu energetycznego w celu:

 • zagwarantowania dostaw przystępnej cenowo energii dla wszystkich,
 • poprawy bezpieczeństwa dostaw energii w UE,
 • zmniejszenia uzależnienia od importu energii,
 • stworzenia nowych możliwości rozwoju gospodarczego i miejsc pracy.

Ograniczenie zużycia energii o 20 proc. do 2020 r.

Panele słoneczne na dachach budynków są coraz częstszym widokiem.

Podniesienie efektywności energetycznej to jeden z podstawowych celów na rok 2020. Jest ono konieczne dla realizacji długoterminowych celów dotyczących energii i klimatu i jest najbardziej opłacalnym sposobem:

 • ograniczenia emisji,
 • podniesienia bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności,
 • utrzymania niskich kosztów energii.

Aby zwiększyć efektywność energetyczną, UE koncentruje się na transporcie publicznym i budownictwie, gdzie możliwe oszczędności są największe. Poza tym inteligentne liczniki i unijne etykiety świadczące o efektywności energetycznej Deutsch (de) English (en) français (fr) urządzeń gospodarstwa domowego umożliwiają konsumentom utrzymywanie zużycia energii na niskim poziomie.

Swobodny obrót energią

Przesył energii elektrycznej oraz gazu odbywa się poprzez sieci i gazociągi, które często przebiegają przez kilka krajów. Decyzje dotyczące polityki energetycznej podjęte przez jedno państwo nieuchronnie wpływają na inne.

Zapewnienie swobodnego obrotu energią w UE zwiększy:

 • konkurencyjność cen
 • możliwości wyboru dla konsumentów
 • bezpieczeństwo dostaw
 • pewność w przypadku inwestycji w odnawialne źródła energii i infrastrukturę.

Etykiety energetyczne informują o efektywnych urządzeniach

Rynek wewnętrzny Deutsch (de) English (en) français (fr) funkcjonujący w oparciu o odpowiednią infrastrukturę przesyłową i magazynową stanowi najlepszą gwarancję bezpieczeństwa dostaw, ponieważ energia podlega mechanizmom rynkowym i jest przesyłana do miejsc, w których jest potrzebna. UE dąży do tego, aby krajowe rynki energii zostały w pełni zintegrowane do 2014 r. 

Przełom technologiczny

Bez przełomu technologicznego UE nie zdoła zrealizować swoich długoterminowych planów polegających na odejściu od technologii opartych na węglu w sektorach energii elektrycznej i transportu. W strategicznym planie na rzecz technologii energetycznych Deutsch (de) English (en) français (fr) określono średniookresową strategię mającą zastosowanie do wszystkich sektorów.

Należy przyśpieszyć realizację projektów rozwojowych i demonstracyjnych dla najważniejszych technologii, takich jak biopaliwa drugiej generacji i inteligentne sieci. Naukowcy i przedsiębiorstwa w UE muszą zwiększyć starania, aby pozostać liderem na prężnie rozwijającym się międzynarodowym rynku technologii energetycznych i zacieśniać współpracę w zakresie określonych technologii z państwami trzecimi.

Silne partnerstwo międzynarodowe

Unijny rynek energii, obejmujący 500 milionów konsumentów, jest największym rynkiem regionalnym i największym importerem energii. Niektóre z wyzwań, z którymi boryka się UE, są wspólne dla większości państw, a ich realizacja wymaga współpracy międzynarodowej. Są to:

 • zmiany klimatu
 • dostęp do ropy naftowej i gazu
 • rozwój technologiczny
 • efektywność energetyczna.

W międzynarodowej polityce energetycznej należy się kierować wspólnymi celami, takimi jak bezpieczeństwo dostaw, konkurencyjność i zrównoważony rozwój. Pomimo że stosunki z krajami będącymi producentami energii i krajami tranzytowymi są ważne, to stosunki z państwami zużywającymi duże ilości energii, szczególnie z państwami odnotowującymi szybki wzrost gospodarczy i krajami rozwijającymi się, stają się coraz istotniejsze.

Początek strony

Energia

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?