Navigācijas ceļš

Enerģētika


Enerģētikas jautājums ir viena no lielākajām problēmām, ar ko Eiropa šobrīd saskaras. Iespēja, ka enerģijas cenas varētu strauji celties un mēs kļūtu vēl atkarīgāki no importa, mazina mūsu energoapgādes drošumu un apdraud visu ekonomiku. Jāpieņem svarīgi lēmumi, lai samazinātu mūsu radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un ierobežotu klimata pārmaiņas. Turpmākajos gados Eiropas enerģētikas infrastruktūrā nāksies veikt milzīgus ieguldījumus, lai to varētu izmantot nākotnē.

“20-20-20” mērķi

ES enerģētikas politikas mērķis ir nodrošināt drošu un ilgtspējīgu energoapgādi par pieņemamām cenām. Politikas pamatā ir ES “20-20-20” mērķi, kas jāizpilda līdz 2020. gadam:

  • par 20 % samazināt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar 1990. gadu,
  • 20 % no visas ES patērētās enerģijas iegūt no atjaunojamiem avotiem DeutschEnglishfrançais,
  • par 20 % uzlabot ES energoefektivitāti.

ES līderi ir piedāvājuši samazināt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas par 30 %, ja arī citas lielākās emitējošās valstis (gan rūpnieciski attīstītās, gan vēl attīstības procesā esošās) apņemtos rīkoties līdzīgi.

ES ilgtermiņa mērķis ir līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80–95 % (salīdzinājumā ar 1990. gadu), vienlaikus nostiprinot energoapgādi un saglabājot konkurētspēju.

20 % enerģijas ietaupījums līdz 2020. gadam

Saules bateriju paneļi uz jumta © Carofoto

Arvien vairāk jumtu klāj saules baterijas.

Energoefektivitāte ir viens no galvenajiem 2020. gada mērķiem. Tā ir būtiska, lai sasniegtu mūsu ilgtermiņa mērķus enerģētikas un klimata jomā, būdama arī visekonomiskākais līdzeklis, kā:

  • samazināt emisijas,
  • uzlabot energodrošību un konkurētspēju,
  • saglabāt zemas enerģijas cenas.

Lai uzlabotu energoefektivitāti, ES sevišķu uzmanību pievērš sabiedriskā transporta un būvniecības nozarēm, kurās ir vislielākais ietaupījumu potenciāls. Patērētājiem energopatēriņu palīdzēs samazināt sadzīves elektroiekārtu ES energoefektivitātes marķējums DeutschEnglishfrançais un viedie skaitītāji.

Brīva enerģijas aprite

Elektroenerģija un gāze tiek transportēta pa tīkliem un vadiem, kas daudzos gadījumos šķērso valstu robežas. Lēmumi par enerģētikas politiku, pieņemti vienā valstī, nenovēršami ietekmē arī citas valstis.

Nodrošinot enerģijas brīvu tirdzniecību visā ES, izdotos panākt:

  • konkurētspējīgas cenas,
  • lielāku izvēli patērētājiem,
  • drošāku energoapgādi,
  • drošību investoriem, kas iegulda jaunā atjaunojamo enerģijas avotu tehnoloģijā un infrastruktūrā.
Energoefektivitātes marķējums © ES

Energoefektivitātes marķējums palīdz patērētājiem izvēlēties energotaupīgākas ierīces.

Funkcionējošs iekšējais tirgus DeutschEnglishfrançais ar pietiekamu enerģijas pārvades un glabāšanas infrastruktūru ir vislabākā energoapgādes drošības garantija, jo enerģija seko tirgum un tiek novadīta tur, kur tā nepieciešama. ES vēlas līdz 2014. gadam pilnībā integrēt dalībvalstu enerģijas tirgus.

Pāreja uz jaunām tehnoloģijām

Bez jaunām teholoģijām ES nespēs īstenot ieceri līdz 2050. gadam samazināt oglekļa dioksīda izmešus elektroenerģijas un transporta nozarē. Stratēģiskajā energotehnoloģiju plānā DeutschEnglish ir izklāstīta vidēja termiņa stratēģija, kas ir piemērojama visās nozarēs.

Ātrāk jāīsteno svarīgāko tehnoloģiju izstrādes un demonstrāciju projekti, piemēram, par otrās paaudzes biodegvielu un viedajiem energotīkliem. ES pētniekiem un uzņēmumiem jādara viss iespējamais, lai saglabātu līderpozīcijas plaukstošajā starptautiskajā energotehnoloģiju tirgū, un atsevišķu tehnoloģiju izstrādē jāpastiprina sadarbība ar ārpussavienības valstīm.

Stipras starptautiskās partnerattiecības

Eiropas enerģijas tirgus ir pasaulē lielākais reģionālais tirgus (ar vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju) un lielākais enerģijas importētājs. Vairāki uzdevumi, kas jārisina ES, — klimata pārmaiņas, piekļuve naftai un gāzei, tehnoloģiju attīstība, energoefektivitāte — ir jārisina arī vairumam pārējo valstu, un šeit liela loma ir starptautiskajai sadarbībai.

Starptautiskajai enerģētikas politikai jāīsteno kopējie mērķi — energoapgādes drošība, konkurētspēja un ilgtspēja. Attiecības ar ražotājvalstīm un tranzītvalstīm ir svarīgas, bet arvien lielāku nozīmi iegūst attiecības ar lielajām enerģijas patērētājām valstīm un it īpaši jaunietekmes un jaunattīstības valstīm.

Uz augšu

ENERĢĒTIKA

Publicēts 2013.gada februārī

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšu


Videomateriāli


KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?