Navigācijas ceļš

Enerģētika


Enerģētika ir viena no svarīgākajām problēmām, ar ko Eiropa šobrīd saskaras. Iespēja, ka enerģijas cenas varētu strauji celties un mēs kļūtu vēl atkarīgāki no importa, mazina mūsu energoapgādes drošumu un apdraud visu ekonomiku. Ir vajadzīgi stratēģiski lēmumi, lai samazinātu mūsu radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un ierobežotu klimata pārmaiņas. Turpmākajos gados nāksies veikt milzīgus ieguldījumus Eiropas enerģētikas infrastruktūrā, lai to varētu izmantot nākotnē.

“20-20-20” mērķi

ES enerģētikas politikas mērķis ir nodrošināt drošu un ilgtspējīgu energoapgādi par pieņemamām cenām. Politikas pamatā ir ES “20-20-20” mērķi, kas jāizpilda līdz 2020. gadam:

 • par 20 % samazināt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas salīdzinājumā ar 1990. gadu,
 • 20 % no visas ES patērētās enerģijas iegūt no atjaunojamiem avotiem DeutschEnglishfrançais,
 • par 20 % uzlabot ES energoefektivitāti.

ES līderi ir piedāvājuši samazināt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas par 30 %, ja arī citas lielākās emitējošās valstis (gan rūpnieciski attīstītās, gan vēl attīstības procesā esošās) apņemtos rīkoties līdzīgi.

ES ilgtermiņa mērķis ir līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80–95 % (salīdzinājumā ar 1990. gadu), nostiprinot energoapgādi un saglabājot konkurētspēju. Tāpēc ES vadītāji pašlaik ievieš prognozējamu enerģētikas un klimata politikas satvaru Deutsch (de) English (en) français (fr) , kas darbosies arī pēc 2020. gada un radīs noteiktību ieguldītājiem, gādās par jaunām mazoglekļa tehnoloģiju iespējām un darbvietām ES enerģētikas nozarē. 

2030. gada enerģētikas un klimata politikas satvars palīdzēs veidot konkurētspējīgu un drošu enerģētikas sistēmu, kas

 • nodrošinātu enerģiju par pieņemamu cenu,
 • uzlabotu ES energoapgādes drošību,
 • samazinātu atkarību no enerģijas importa,
 • radītu jaunas izaugsmes un nodarbinātības iespējas.

20 % enerģijas ietaupījums līdz 2020. gadam

Saules bateriju paneļi uz jumta © Carofoto

Arvien vairāk jumtu klāj saules baterijas.

Energoefektivitāte ir viens no galvenajiem 2020. gada mērķiem. Tā ir būtiska, lai sasniegtu mūsu ilgtermiņa mērķus enerģētikas un klimata jomā, un ir visekonomiskākais līdzeklis, kā

 • samazināt emisijas,
 • uzlabot energodrošību un konkurētspēju,
 • saglabāt zemas enerģijas cenas.

Lai uzlabotu energoefektivitāti, ES sevišķu uzmanību pievērš sabiedriskā transporta un būvniecības nozarēm, kurās ir vislielākais ietaupījumu potenciāls. Patērētājiem energopatēriņu palīdzēs samazināt sadzīves elektroiekārtu ES energoefektivitātes marķējums DeutschEnglishfrançais un viedie skaitītāji.

Brīva enerģijas aprite

Elektroenerģija un gāze tiek transportēta pa tīkliem un vadiem, kas daudzos gadījumos šķērso valstu robežas. Vienā valstī pieņemtie lēmumi par enerģētikas politiku nenovēršami ietekmē citas.

Nodrošinot enerģijas brīvu tirdzniecību visā ES, izdotos panākt

 • konkurētspējīgas cenas,
 • lielāku izvēli patērētājiem,
 • drošāku energoapgādi,
 • drošību investoriem, kas iegulda jaunā atjaunojamo enerģijas avotu tehnoloģijā un infrastruktūrā.
Energoefektivitātes marķējums © ES

Pēc energomarķējuma var atpazīt energotaupīgas ierīces.

Netraucēti funkcionējošs iekšējais tirgus DeutschEnglishfrançais ar pietiekamu enerģijas pārvades un glabāšanas infrastruktūru ir vislabākā energoapgādes drošības garantija, jo enerģija seko tirgum un tiek novadīta tur, kur tā nepieciešama. ES vēlas, lai vēl 2014. gadā būtu pabeigta valstu enerģijas tirgu integrācija. 

Pāreja uz jaunām tehnoloģijām

Bez jaunām tehnoloģijām ES nespēs īstenot ilgtermiņa plānus samazināt oglekļa dioksīda izmešus elektroenerģijas un transporta nozarē. Stratēģiskajā energotehnoloģiju plānā DeutschEnglishfrançais ir izklāstīta vidēja termiņa stratēģija, kas ir piemērojama visās nozarēs.

Ātrāk jāīsteno svarīgāko tehnoloģiju izstrādes un demonstrāciju projekti, piemēram, par otrās paaudzes biodegvielu un viedajiem energotīkliem. ES pētniekiem un uzņēmumiem būtu jādara vairāk, lai saglabātu līderpozīcijas plaukstošajā starptautiskajā energotehnoloģiju tirgū, un dažu noteiktu tehnoloģiju izstrādē jāpastiprina sadarbība ar ārpussavienības valstīm.

Spēcīgas starptautiskās partnerattiecības

Ar vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju ES enerģijas tirgus ir pasaulē lielākais reģionālais tirgus un enerģijas importētājs. Vairākas problēmas, ar kurām saskaras ES, ir kopīgas lielākajai daļai valstu, un to risināšanai ir vajadzīga starptautiskā sadarbība. Tās ir:

 • klimata pārmaiņas,
 • naftas un gāzes pieejamība,
 • tehnoloģiju attīstība,
 • energoefektivitāte.

Starptautiskajai enerģētikas politikai jāpievēršas kopējiem mērķiem — energoapgādes drošībai, konkurētspējai un ilgtspējai. Attiecības ar ražotājvalstīm un tranzītvalstīm ir svarīgas, bet arvien lielāku nozīmi iegūst attiecības ar lielajām enerģijas patērētājām valstīm un it īpaši jaunietekmes un jaunattīstības valstīm.

Uz augšu

Enerģētika

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuKONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?