Cosán nascleanúna

Fuinneamh


Tá an fuinneamh ar cheann de na dúshláin is mó atá le sárú ag an Eoraip faoi láthair. Nuair a bhíonn súil le hardú tapa ar phraghsanna fuinnimh agus go mbeifear ag brath níos mó ar allmhairí, bíonn níos lú cinnteachta ann faoin soláthar fuinnimh agus cuirtear an geilleagar iomlán i mbaol. Tá gá le cinntí tábhachtacha le hastaíochtaí a laghdú agus an t-athrú aeráide a mhaolú. Beidh gá le hinfheistíocht mhór sna blianta beaga amach romhainn le bonneagar fuinnimh na hEorapa a oiriúnú don todhchaí.

Spriocanna 20-20-20

Is é is cuspóir do bheartas fuinnimh an AE soláthar fuinnimh atá slán, sábháilte agus inbhuanaithe ar phraghsanna inacmhainne a chinntiú. Tá an beartas sin bunaithe ar spriocanna '20-20-20' an AE, spriocanna nach mór a chomhlíonadh faoi 2020:

 • laghdú 20% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa san AE i gcomparáid le leibhéil 1990
 • 20% den fhuinneamh a úsáidtear san AE a bheith ag teacht ó fhoinsí in-athnuaite Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • feabhas 20% ar éifeachtúlacht fuinnimh an AE.

Tá sé tugtha le fios ag ceannairí an AE go bhfuil siad toilteanach a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 30% má thugann tíortha eile, bídís forbartha nó i mbéal forbartha, ina n-astaítear mórán astaíochtaí gealltanas go ndéanfaidh siad a ndícheall freisin.

Is é an sprioc fadtéarmach atá ag an AE astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 80-95% faoi bhun na leibhéal a bhí ann i 1990 faoin mbliain 2050, agus an soláthar agus an t-iomaíochas a chinntiú san am céanna. Sin an fáth a bhfuil creat um bheartais aeráide agus fuinnimh Deutsch (de) English (en) français (fr) atá intuartha á chur i bhfeidhm ag ceannairí an AE faoi láthair, creat a mbeidh feidhm aige tar éis 2020, a thabharfaidh cinnteacht d'infheisteoirí, deiseanna nua do theicneolaíochtaí ísealcharbóin agus a chuirfidh poist ar fáil in earnáil an fhuinnimh san AE. 

Cuirfidh creat fuinnimh agus aeráide 2030 dlús leis an dul chun cinn ionas go mbeidh córas fuinnimh slán agus iomaíoch ann le

 • fuinneamh ar phraghas réasúnta a chinntiú do chách
 • slándáil soláthairtí fuinnimh an AE a fheabhsú
 • an méid a bhítear ag brath ar allmhairithe fuinnimh a laghdú
 • deiseanna nua ar fhás agus ar phoist a chruthú.

Coigiltí fuinnimh 20% faoi 2020

Bíonn grianphainéil le feiceáil níos minice anois.

Tá an éifeachtúlacht fuinnimh ina croíchuspóir do 2020. Is cuid lárnach í dár spriocanna fadtéarmacha i leith fuinnimh agus aeráide agus is é sin an bealach is costéifeachtúla le:

 • astaíochtaí a laghdú
 • slandáil agus iomaíochas fuinnimh a fheabhsú
 • costais fuinnimh a choinneáil íseal.

Le cur leis an éifeachtúlacht, tá an AE dírithe ar iompar poiblí agus ar thionscal na tógála, earnálacha ina bhféadfaí go leor coigilte a dhéanamh. Lena chois sin, trí mhéadair chliste agus lipéid fuinnimh an AE Deutsch (de) English (en) français (fr) a úsáid a chuirtear ar fhearais tí, tugtar spreagadh do na tomhaltóirí lena laghad fuinnimh is féidir a úsáid.

Saorghluaiseacht fuinnimh

Is minic a dhéantar leictreachas agus gás a iompar i ngreillí agus i bpíblínte a thrasnaíonn teorainneacha náisiúnta. Bíonn tionchar, dar ndóigh, ag na cinntí beartais fuinnimh a dhéantar i dtír amháin ar thíortha eile.

Is iad seo a bheidh ann má chinntítear gur féidir fuinneamh a thrádáil gan bhac san AE:

 • praghsanna iomaíocha
 • rogha níos leithne do thomhaltóirí
 • tuilleadh cinnteachta soláthair
 • slándáil d'infheisteoirí a infheistíonn i dteicneolaíochtaí in-athnuaite agus i mbonneagar nua.

Le lipéid fuinnimh aithnítear fearais éifeachtúla.

Is é margadh inmheánach Deutsch (de) English (en) français (fr) a fheidhmíonn gan locht, ina bhfuil bonneagar leordhóthanach tarchurtha agus stórála, an bealach is fearr le soláthairtí a chinntiú, mar go dtéann fuinneamh i dtreo margaí, is é sin go dtí na háiteanna ina dteastaíonn sé. Tá súil ag an AE go mbeidh na margaí fuinnimh náisiúnta iomlán comhtháite faoi 2014. 

Mórathrú teicneolaíoch

Gan mórathrú teicneolaíoch, teipfidh ar an AE a spriocanna fadtéarmacha a bhaint amach, mar atá deireadh a chur leis an spleáchas ar charbón sna hearnálacha leictreachais agus iompair. Sa Phlean Straitéiseach um Theicneolaíocht Fuinnimh Deutsch (de) English (en) français (fr) leagtar amach stráitéis mheántéarmach do na hearnálacha uile.

Ní mór dlús a chur le tionscadail forbartha agus taispeána na bpríomhtheicneolaíochtaí, m.sh. bithbhreoslaí den dara glúin agus greillí cliste. Ba cheart do thaighdeoirí agus do ghnólachtaí an AE cur lena n-iarrachtaí fanacht chun tosaigh ar an margadh idirnáisiúnta sa teicneolaíocht fuinnimh, a bhfuil borradh faoi, agus dlús a chur leis an gcomhar le tíortha nach bhfuil san AE maidir le teicneolaíochtaí ar leith.

Comhpháirtíocht láidir idirnáisiúnta

Tá margadh fuinnimh an AE ar an margadh réigiúnach is mó (le breis is 500 milliún tomhaltóir) agus ar an allmhaireoir fuinnimh is mó ar domhan. Tá go leor de na dúshláin atá roimh an AE roimh go leor tíortha eile freisin agus tá gá le comhar idirnáisiúnta dá bharr sin:

 • an t-athrú aeráide
 • rochtain ar ola agus ar ghás
 • forbairt teicneolaíochta
 • éifeachtúlacht fuinnimh.

Beidh ar an mbeartas idirnáisiúnta fuinnimh comhspriocanna a bhaint amach maidir le cinnteacht an tsoláthair, iomaíochas agus inbhuanaitheacht. Cé go bhfuil tábhacht le caidreamh leis na tíortha táirgíochta agus tíortha idirthurais, tá tábhacht freisin le caidreamh le tíortha a ídíonn a lán fuinnimh agus go mór mór le tíortha atá i mbéal forbartha.

Barr

Fuinneamh

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrTEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?