Navigointipolku

Energia


Energia on yksi EU:n suurimmista haasteista. Energian hintojen nousu ja kasvava riippuvuus tuonnista vähentävät energian huoltovarmuutta ja vaarantavat EU:n koko talouden. EU:n on lähivuosina tehtävä tärkeitä päätöksiä päästöjen leikkaamisesta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Tulevina vuosina tarvitaan valtavia investointeja, jotta Euroopan energiainfrastruktuuri vastaisi tulevaisuuden tarpeita.

20–20–20-tavoitteet

EU:n energiapolitiikan tavoitteena on turvallinen, luotettava ja kestävä energiansaanti kohtuullisin hinnoin. Politiikan perustana ovat nk. 20–20–20-tavoitteet, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä:

 • EU:n kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää 20 % vuoden 1990 tasosta
 • EU:n energiankulutuksesta 20 % olisi saatava uusiutuvista lähteistä Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • EU:n energiatehokkuutta olisi lisättävä 20 %.

EU-johtajat ovat myös luvanneet vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä 30 %, jos muut merkittävät suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat (niin kehittyneet maat kuin kehitysmaatkin) sitoutuvat omiin leikkauksiinsa.

EU:n pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 %:iin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä niin, että toimitusvarmuus ja kilpailukyky säilyvät. Tämän vuoksi EU-johtajat laativat parhaillaan ennakoitavissa olevia energia- ja ilmastopolitiikan puitteita Deutsch (de) English (en) français (fr) myös vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Tavoitteena on lisätä sijoittajien luottamusta, luoda uusia mahdollisuuksia vähähiiliselle teknologialle ja saada aikaan uusia työpaikkoja EU:n energia-alalle. 

Vuoteen 2030 ulottuvien energia- ja ilmastopolitiikan puitteiden tuella pyritään saamaan aikaan kilpailukykyinen ja varma energiajärjestelmä, jolla voidaan

 • taata kohtuuhintainen energiansaanti kaikille
 • parantaa energian toimitusvarmuutta EU:ssa
 • vähentää riippuvuutta energian tuonnista
 • luoda uusia kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia.

20 % säästöt vuoteen 2020 mennessä

Aurinkokennot yleistyvät.

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista vuoteen 2020 mennessä. Se on avain EU:n pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja kustannustehokkain tapa, jolla voidaan

 • vähentää päästöjä
 • parantaa energiavarmuutta ja kilpailukykyä
 • pitää energiakustannukset kohtuullisina.

EU pyrkii parantamaan energiatehokkuutta panostamalla joukkoliikenteeseen ja rakennusalaan, joissa energiansäästömahdollisuuksia on eniten. Lisäksi älymittarijärjestelmät ja energiamerkinnät Deutsch (de) English (en) français (fr) kodinkoneissa auttavat kuluttajia tarkkailemaan energiankulutustaan.

Energian vapaa liikkuvuus

Sähköä ja kaasua siirretään verkostoissa ja putkistoissa, jotka usein ylittävät maiden rajoja. Yhden maan tekemät energiapoliittiset päätökset vaikuttavat väistämättä muihinkin maihin.

Energian vapaasta liikkuvuudesta EU:n markkinoilla koituu monia etuja:

 • kilpailukykyiset hinnat
 • laajempi valinnanvara kuluttajille
 • toimitusvarmuuden lisääntyminen
 • parempi suoja sijoittajille ja uusiutuvan energian teknologioihin ja infrastruktuuriin tehtäville investoinneille.

Energiatehokkuusmerkinnöistä saa tietoa tuotteiden energiankulutuksesta.

Toimivat ja riittävään siirto- ja varastoinfrastruktuuriin perustuvat sisämarkkinat Deutsch (de) English (en) français (fr) ovat paras tae toimitusvarmuudelle, kun energia virtaa markkinoiden kysynnän mukaisesti sinne, missä sitä tarvitaan. EU:n tavoitteena on, että jäsenmaiden kansalliset energiamarkkinat ovat täysin yhdentyneet vuoteen 2014 mennessä. 

Teknologiasiirtymän aikaansaaminen

Ilman teknologiasiirtymää EU ei saavuta pitkän aikavälin tavoitteitaan sähköntuotannon ja liikenteen hiili-intensiivisyyden vähentämisestä. Euroopan strategisessa energiateknologiasuunnitelmassa (SET) Deutsch (de) English (en) français (fr) määritellään keskipitkän aikavälin strategia kaikille sektoreille.

Strategian avulla pyritään nopeuttamaan tärkeimpien teknologioiden kehitys- ja demonstrointihankkeita, joiden kohteena ovat muun muassa toisen sukupolven biopolttoaineet ja älykkäät sähköverkot. EU:n tutkijoiden ja yritysten olisi lisättävä ponnistelujaan pysyäkseen nopeasti kasvavien kansainvälisten energiateknologiamarkkinoiden eturintamassa. Niiden olisi myös lisättävä yhteistyötään yksittäisissä teknologioissa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Kansainvälisten kumppanuuksien kehittäminen

Yli 500 miljoonan kuluttajan EU:n energiamarkkinat muodostavat maailman suurimmat alueelliset markkinat, ja EU on maailman suurin energian tuoja. Useat EU:n haasteista ovat yhteisiä useimmille maille ja edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä:

 • ilmastonmuutos
 • öljyn ja kaasun saatavuus
 • teknologian kehitys
 • energiatehokkuus.

Kansainvälisessä energiapolitiikassa on pyrittävä toimitusvarmuuteen, kilpailukykyyn ja kestävään kehitykseen liittyviin yhteisiin tavoitteisiin. Suhteet tuottaja- ja kauttakulkumaihin ovat keskeisiä, mutta myös suhteet suuriin energiankuluttajamaihin ja etenkin nousevan talouden maihin ja kehitysmaihin ovat käymässä yhä tärkeämmiksi.

Sivun alkuun

Energia

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.