Navigatsioonitee

Energeetika


Euroopa kogeb kasvavat energianõudlust, muutlikke hindu ja häireid energiavarustuses. Samuti tuleb vähendada energeetikasektori keskkonnamõju.

Asjaomaste probleemidega tegelemiseks on vaja selget ELi energiastrateegiat.

ELi energiapoliitikal on 3 peamist eesmärki:

 • varustuskindlus English
 • konkurentsivõime
 • jätkusuutlikkus

Energialiit

Euroopa Komisjon on avaldanud Euroopa energialiidu English (en) plaani. Sellega tagatakse ELi kodanikele ja ettevõtjatele turvalised, taskukohased ning kliimasõbralikud energiateenused.

Energia hakkab ELis vabalt üle riigipiiride liikuma English. Uued tehnoloogiad English, energiatõhususe English meetmed ning uuendatud infrastruktuur English aitavad vähendada majapidamiste kulusid, luua uusi töökohti ja oskusi ning elavdada majanduskasvu ja eksporti.

Euroopast saab säästev vähese CO2-heitega keskkonnasõbralik majandus. Ta on teenäitajaks taastuvenergia English tootmises ja võitluses üleilmse soojenemise vastu

Energialiit võimaldab üleilmsetes energiaküsimustes English Euroopal ühel häälel rääkida.

Energialiit toetub olemasolevale ELi energiapoliitikale, sealhulgas kliima- ja energiapoliitika raamistikule aastani 2030 English ning energiajulgeoleku strateegiale English.

ELi energiaalased eesmärgid

EL on püstitanud enesele energia- ja kliimaeesmärgid 2020., 2030. ja 2050. aastaks.

Eesmärgid aastaks 2020:

 • kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine vähemalt 20% võrreldes 1990. aasta tasemega;
 • 20% energiast saadakse taastuvatest allikatest;
 • 20% parem energiatõhusus.

Eesmärgid aastaks 2030:

 • kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 40%;
 • vähemalt 27% energiast ELis saadakse taastuvatest allikatest;
 • 27–30% parem energiatõhusus;
 • elektrivõrkude omavahelise ühendatuse tase 15% (st 15% ELis toodetud elektrist on võimalik transportida teistesse ELi liikmesriikidesse).

Eesmärgid aastaks 2050:

Kasvuhoonegaaside koguste vähendamine 80–95% võrreldes 1990. aasta tasemega. Teed selle saavutamiseks näitab energia tegevuskava aastani 2050.

Mida on seni saavutatud?

EL on õigel teel, et täita 2020. aastaks seatud eesmärgid:

 • ajavahemikus 1990–2012 vähendati kasvuhoonegaase 18%;
 • taastuvenergia osakaal jõudis 2012. aastal 14,1%-ni (2005. aastal oli see 8,5%);
 • energiatõhusus paraneb 2020. aastaks eeldatavalt 18–19%. See on väga lähedal eesmärgile – 20%. Meil on võimalik eesmärk saavutada, kui liikmesriigid jõustavad kõik vajalikud ELi õigusaktid.

Lisateave ELi energiapoliitika kohta English.

Üles

Energeetika

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesSeonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?