Navigatsioonitee

Energeetika


Energiaküsimused on üheks suuremaks väljakutseks tänasele Euroopale. Kiiresti tõusvad energiahinnad ja järjest suurenev sõltuvus impordist muudavad meie energiavarustuse kindlust ning seavad ohtu kogu majanduse. Tuleb teha väga olulisi otsuseid, et vähendada heitkoguseid ja piirata kliimamuutuste mõju. Järgnevatel aastatel on vaja teha ülisuuri investeeringuid, et kohandada Euroopa energiastruktuuri vastavalt tulevikuvajadustele.

20-20-20 eesmärgid

ELi energiapoliitika eesmärk on tagada ohutu, turvaline ja jätkusuutlik energiavarustus taskukohaste hindadega. Poliitika on kujundatud vastavalt ELi 20-20-20-eesmärkidele, mis tuleb täita 2020. aastaks, ning mis on järgmised:

  • vähendada ELi kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20%, võrreldes 1990. aastate tasemetega;
  • taastuvate energiaallikate DeutschEnglishfrançais abil toodetakse 20% kogu ELis tarbitavast energiast;
  • ELi energiatõhususe parandamine 20% võrra.

ELi liikmesriikide juhid on samuti nõustunud vähendama ELi kasvuhoonegaaside heitkoguseid 30 % võrra, kui peamised heitmete tekitajad nii arenenud kui ka arenguriikides kohustuvad andma omapoolse õiglase panuse.

ELi pikaajaliseks eemärgiks on vähendada aastaks 2050 kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80–95% alla 1990. aastate taseme, tagades samal ajal kindla energiavarustuse ja säilitades konkurentsivõime.

Energiatarbimise vähendamine 20 % võrra aastaks 2020

Päikesepaneelid katusel © Carofoto

Katusel asetsevad päikesepaneelid on muutumas üha levinumaks nähtuseks.

Energiatõhusus on 2020. aasta eesmärkidest kesksel kohal. See on pikaajaliste energia- ja kliimaalaste eesmärkide saavutamise võtmeks ning kõige kulutõhusam viis

  • heitkoguste vähendamiseks;
  • energiavarustuse kindluse ja konkurentsivõime parandamiseks;
  • energiakulude piiramiseks.

Energiatõhususe suurendamiseks keskendub EL ühistranspordile ja ehitustööstusele, kus on kõige suurem säästupotentsiaal. Lisaks sellele aitavad arukad arvestid ja kodumasinate ELi energiamärgised DeutschEnglishfrançais tarbijatel hoida energiakasutus kontrolli all.

Energia vaba liikumine

Elektrit ja gaasi transporditakse võrkude ja torude kaudu, mis ületavad sageli riigipiire. Ühe riigi poolt tehtud energiapoliitika alased otsused mõjutavad tahes tahtmatult ka teisi riike.

Energia vaba liikumise tagamine ELis aitaks kaasa järgmiste tulemuste saavutamisele:

  • konkurentsivõimelised hinnad;
  • suurem valik tarbijatele;
  • energiavarustuse kindluse suurendamine;
  • kindlustunne neile, kes investeerivad uude taastuvtehnoloogiasse ja infrastruktuuri.
Energiatõhususe märgis © EU

Energiamärgised aitavad tarbijatel valida tooteid, mille abil saab energiat säästa

Parim viis varustuskindluse tagamiseks on luua piisaval ülekande- ja salvestusinfrastruktuuril põhinev toimiv siseturg DeutschEnglishfrançais ning lasta turul toimetada energia sinna, kus seda vajatakse. EL soovib, et riiklikud energiaturud oleksid täielikult integreeritud aastaks 2014.

Tehnoloogiline üleminek

Ilma otsustava tehnoloogiahüppeta ei õnnestu ELil 2050. aastaks täita oma plaane elektri- ja transporditööstuses ega süsinikdioksiidi heitkoguseid ambitsioonikalt vähendada. Euroopa energiatehnoloogia strateegilise kavaga DeutschEnglish sätestatakse kõigi sektorite jaoks keskpika perioodi strateegia.

Peamiste tehnoloogiate arengu- ja näidisprojekte, nagu teise põlvkonna biokütused ja arukad võrgud, tuleks kiirendada. ELi teadlased ja ettevõtted peavad energiatehnoloogia areneval turul esirinnas püsimiseks oma jõupingutusi suurendama ning arendama kindlates tehnoloogiavaldkondades koostööd kolmandate riikidega.

Tugev rahvusvaheline partnerlus

Euroopa energiaturg on maailma suurim piirkondlik turg (üle 500 miljoni tarbija), samuti on Euroopa Liit maailma suurim energia importija. Paljud energiaprobleemid, millega ELil rinda pista tuleb – kliimamuutused, juurdepääs nafta- ja gaasivarudele, vajadus tagada tehnoloogia areng ja energiatõhusus – on ühised enamikule riikidele ning nende lahendamiseks on vajalik teha rahvusvahelist koostööd.

Rahvusvahelisel areenil peab ELi energiapoliitika olema jätkuvalt keskendunud ühistele eesmärkidele, nagu varustuskindlus, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus. Ühest küljest on väga olulised suhted energiat tootvate ja transiidiriikidega, kuid teisalt on ka suhted suure energiatarbega riikide ning eelkõige tärkava majandusega ja arenguriikidega üha tähtsamad.

Üles

Energeetika

Välja antud veebruaris 2013

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


Üles


Videod


Seonduvad teemad

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?