Energi


Energi er en af de største udfordringer for Europa i dag. Udsigten til drastisk stigende energipriser og øget afhængighed af import gør vores energiforsyning mindre pålidelig og bringer hele økonomien i fare. Der skal træffes vigtige afgørelser for at mindske vores emissioner og bremse klimaforandringerne. Der er behov for store investeringer i de kommende år for at ruste Europas energiinfrastruktur til fremtiden.

20-20-20-målene

EU's energipolitik skal sikre, at vores energiforsyning er sikker, bæredygtig og til at betale. Politikken bygger på EU's "20-20-20"-mål, som skal nås inden 2020:

 • 20 % mindre udledning af drivhusgasser i EU i forhold til 1990
 • 20 % af energiforbruget i EU skal stamme fra vedvarende energikilder Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • 20 % forbedring af EU's energieffektivitet.

EU's ledere har også tilbudt at reducere EU's drivhusgasemissioner med 30 %, hvis andre lande med store emissioner, både industrilande og udviklingslande, forpligter sig til at tage en rimelig del af byrden.

EU's langsigtede mål er at nedbringe drivhusgasemissionerne til 80-95 % under 1990-niveauet inden 2050 og på samme tid sikre forsyningen og bevare konkurrenceevnen. Der er EU's ledere i øjeblikket i gang med at udarbejde en forudsigelig politisk ramme for energi- og klimaanliggender Deutsch (de) English (en) français (fr) , som skal strække sig ud over 2020, hvilket vil give investorerne mere sikkerhed, skabe nye jobmuligheder for kulstoffattige teknologier og job i EU's energisektor. 

Energi- og klimarammen for 2030 skal sikre en fortsat udvikling hen imod et konkurrencedygtigt og sikkert energisystem, som kan

 • sikre energi til rimelige priser for alle
 • gøre EU's energiforsyning mere sikker
 • mindske afhængigheden af energiimport
 • skabe nye muligheder for vækst og beskæftigelse.

Energibesparelser på 20 % inden 2020

Solfangere er blevet et mere almindeligt syn.

Energieffektivitet er et vigtigt mål for 2020. Det er vigtigt for at nå vores langsigtede energi- og klimamål, og det er den mest omkostningseffektive metode, hvis vi skal:

 • nedbringe emissioner
 • forbedre energisikkerheden og konkurrenceevnen
 • holde energiomkostningerne nede.

For at øge effektiviteten fokuserer EU på offentlig transport og byggebranchen, hvor potentialet for besparelser er størst. Derudover hjælper intelligente målere og EU's energimærkning Deutsch (de) English (en) français (fr) for husholdningsapparater forbrugerne med at holde deres energiforbrug nede.

Fri bevægelighed for energi

El og gas transporteres gennem net og rørledninger, som ofte krydser nationale grænser. Ét lands energipolitik har uundgåeligt konsekvenser for andre lande.

Ved at sikre, at der kan handles frit med energi i EU, sikres også:

 • konkurrencedygtige priser
 • større udvalg for forbrugerne
 • større forsyningssikkerhed
 • sikkerhed for investorer i nye vedvarende energiteknologier og infrastruktur.

Energimærker fremhæver effektive husholdningsapparater

Et velfungerende indre marked Deutsch (de) English (en) français (fr) med tilstrækkelig transmissions- og oplagringsinfrastruktur er den bedste garanti for forsyningssikkerhed, da energien vil følge markedsmekanismerne og bevæge sig derhen, hvor der er behov for den. EU vil have de nationale energimarkeder fuldt ud integreret senest i 2014. 

Teknologisk skifte

Uden et teknologisk skifte vil EU ikke kunne leve op til sine langsigtede ambitioner om at reducere CO2-emissionerne i el- og transportsektorerne. Den strategiske energiteknologiplan Deutsch (de) English (en) français (fr) fastsætter en strategi på mellemlang sigt for alle sektorer.

Der skal sættes skub i udviklings- og demonstrationsprojekter for de væsentligste teknologier såsom andengenerationsbiobrændstoffer og intelligente net. EU's forskere og virksomheder bør gøre mere for at bevare en førende stilling på det hastigt voksende internationale marked for energiteknologi og øge samarbejdet med tredjelande om specifikke teknologier.

Stærkt internationalt partnerskab

Med over 500 millioner forbrugere er EU's energimarked verdens største regionale marked og energiimportør. Mange af de udfordringer, EU står over for, er fælles for de fleste lande og kræver internationalt samarbejde:

 • klimaændringer
 • adgang til olie og gas
 • udvikling af teknologier
 • energieffektivitet.

Den internationale energipolitik skal forfølge de fælles mål om forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og bæredygtighed. Selv om forholdet til producent- og transitlande er vigtigt, bliver forholdet til større energiforbrugende lande og frem for alt de nye vækstlande og udviklingslandene stadig vigtigere.

Til toppen

Energi

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?