Energetika


Energetika je jednou z hlavních výzev, která před Evropou stojí. Hrozba zvyšujících se cen energie a rostoucí závislost na jejím dovozu ze zahraničí snižují spolehlivost dodávek energie a ohrožují celou naši ekonomiku. Musíme přitom přijmout důležitá rozhodnutí, jak výrazně snížit emise a zpomalit změny klimatu. Pokud Unie chce, aby její energetická infrastruktura v budoucnu obstála, musí do ní nyní masivně investovat.

Cíle 20-20-20

Cílem energetické politiky EU je zajistit bezpečné, spolehlivé a udržitelné dodávky energie za dostupné ceny. Politika vychází z tzv. cílů 20-20-20, které mají být splněny do roku 2020:

 • 20% snížení emisí skleníkových plynů oproti hodnotám z roku 1990
 • 20 % energie spotřebované v EU musí být z obnovitelných zdrojů Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • 20% zvýšení energetické účinnosti.

Vedoucí představitelé EU kromě toho předložili návrh, že Unie sníží emise skleníkových plynů o 30 %, pokud se ke snížení adekvátního množství emisí zavážou i ostatní velcí znečišťovatelé v rozvinutých i rozvojových zemích.

Dlouhodobým cílem EU je snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 80–95 % oproti úrovni z roku 1990, aniž by došlo k narušení dodávek energie či se snížila konkurenceschopnost. Unie proto nyní zavádí očekávaný rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky Deutsch (de) English (en) français (fr) na období po roce 2020, který poskytne jistotu investorům, nové využití pro nízkouhlíkové technologie a pracovní místa v evropském odvětví energetiky. 

Rámec pro oblast energetiky a klimatu do roku 2030 bude nezbytným impulsem pro budování konkurenceschopného a bezpečného energetického systému, který:

 • zajistí všem cenově dostupnou energii
 • zvýší bezpečnost dodávek energie v EU
 • sníží závislost na dovozu energie
 • vytvoří nové možnosti pro hospodářský růst a zaměstnanost.

20% úspora energie do roku 2020

Solární panely je možné vidět stále častěji.

Energetická účinnost je ústředním prvkem strategie 2020. Je totiž důležitá pro dlouhodobé energetické a klimatické cíle a právě díky ní lze nejhospodárnějším způsobem:

 • snížit emise
 • zvýšit bezpečnost a konkurenceschopnost v energetice
 • snížit náklady na energii.

Zvýšení energetické účinnosti chce EU dosáhnout zejména ve veřejné dopravě a stavebnictví. Právě zde je potenciál úspor nejvyšší. Kromě toho by měly spotřebu energie pomoci snížit inteligentní měřiče a energetické štítky EU Deutsch (de) English (en) français (fr) pro domácí spotřebiče.

Zásada volného pohybu

Elektřina a plyn jsou přepravovány pomocí rozvodných sítí a plynovodů, které často vedou přes státní hranice. Jestliže jeden stát učiní politické rozhodnutí týkající se energetiky, má to nevyhnutelně dopad i na další státy.

Pokud bude možné v EU s energií volně obchodovat, bude to znamenat:

 • konkurenční ceny
 • širší nabídku pro spotřebitele
 • větší spolehlivost dodávek
 • jistotu pro investory, aby se nebáli financovat nové technologie a infrastrukturu využívající obnovitelné zdroje.

Energetické štítky označují energeticky účinné spotřebiče

Fungující vnitřní trh Deutsch (de) English (en) français (fr) s vyhovující infrastrukturou pro přenos a skladování energie je tou nejlepší zárukou spolehlivosti dodávek. Tržní mechanismy se totiž nevyhýbají ani obchodu s energií, což znamená, že energie bude vždy dodávána tam, kde po ní bude poptávka. EU chce, aby energetické trhy jednotlivých států byly plně integrovány do roku 2014. 

Pokrok v technologiích

Jestliže chce EU splnit svůj dlouhodobý cíl – snížit produkci uhlíku v odvětví elektřiny a dopravy – musí provést nezbytné technologické změny. Strategický plán pro energetické technologie Deutsch (de) English (en) français (fr) stanoví střednědobou strategii pro všechna průmyslová odvětví.

Je nutné urychlit realizaci vývojových a demonstračních projektů v oblasti prioritních technologií, jako jsou biopaliva druhé generace a inteligentní rozvodné soustavy. Výzkumní pracovníci a podniky v EU by se měli více snažit, aby nebyli vytlačeni ze svých předních pozic na rozrůstajícím se mezinárodním trhu s energetickými technologiemi. V některých případech se ukazuje jako vhodné prohloubit spolupráci se zeměmi za hranicemi EU.

Silné mezinárodní partnerství

Evropský trh s energií je s 500 miliony spotřebitelů nejen největším regionálním trhem na světě, ale také největším dovozcem energie. Některé z výzev, před nimiž EU stojí, jsou společné většině zemí a jejich řešení si proto vyžaduje mezinárodní spolupráci. Patří sem:

 • změna klimatu
 • dostupnost ropy a zemního plynu
 • technologický rozvoj
 • energetická účinnost.

Mezinárodní energetická politika musí sledovat společné cíle spočívající v zabezpečení dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Důležité jsou vztahy s producenty a tranzitními zeměmi. Na významu však nabývají i vztahy se zeměmi, které velké množství energie spotřebovávají, a především s rozvíjejícími se ekonomikami a rozvojovými zeměmi.

Začátek stránky

Energetika

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?