Енергетика


Едни от основните предизвикателства, пред които Европа е изправена днес, са свързани с енергията. Рискът от рязко покачване на цените на енергията и нарастваща зависимост от вноса на енергия прави енергоснабдяването ни по-ненадеждно и поставя под заплаха икономиката като цяло. Трябва да бъдат взети важни решения, за да намалим вредните си емисии и да ограничим изменението на климата. Необходими са огромни инвестиции през следващите години, за да се подготви енергийната инфраструктура на Европа за бъдещето.

Цели 20-20-20

Целта на енергийната политика на ЕС е да се гарантира сигурно, безопасно и устойчиво снабдяване с енергия на достъпни цени. Политиката се основава на целите на ЕС „20-20-20“, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.:

 • намаляване с 20% на емисиите на парникови газове в сравнение с равнищата от 1990 г.;
 • 20% от енергията, потребявана в ЕС, трябва да е от възобновяеми източници Deutsch (de) English (en) français (fr) ;
 • повишаване с 20% на енергийната ефективност на ЕС.

Лидерите на ЕС предложиха дори да намалят емисиите на парникови газове на Съюза с 30%, ако други големи замърсители сред развитите и развиващите се страни поемат подобен ангажимент.

Дългосрочната цел на ЕС е до 2050 г. да се намалят емисиите на парникови газове до 80 — 95% под равнищата от 1990 г., като същевременно се гарантират доставките на енергия и се поддържа конкурентоспособността. Поради това лидерите на ЕС в момента въвеждат рамка за политиките в областта на енергетиката и климата Deutsch (de) English (en) français (fr) , която обхваща и периода след 2020 г. Чрез нея ще се осигурят сигурност за инвеститорите и нови възможности за разработване на нисковъглеродни технологии и ще се създадат работни места в енергийния сектор на ЕС. 

Рамката в областта на енергетиката и климата до 2030 г. ще бъде движеща сила за постигане на конкурентоспособна и сигурна енергийна система с цел:

 • осигуряване на енергия на достъпни цени за всички;
 • подобряване на сигурността на енергийните доставки в ЕС;
 • намаляване на зависимостта от вноса на енергия;
 • създаване на нови възможности за растеж и заетост.

20% икономии на енергия до 2020 г.

Слънчевите панели са все по-често срещана гледка

Енергийната ефективност е основна цел за 2020 г. Тя е особено важна за постигане на дългосрочната ни енергийна стратегия и цели за климата и е икономически най-ефективният начин за:

 • намаляване на емисиите;
 • подобряване на енергийната сигурност и конкурентоспособността;
 • поддържане на ниски разходи за енергия.

За да увеличи ефективността, ЕС съсредоточава усилията си върху обществения транспорт и строителния сектор, където има най-голям потенциал за икономии. В допълнение към това интелигентни измервателни уреди и енергийни етикети на ЕС Deutsch (de) English (en) français (fr) за уредите в дома помагат на потребителите да използват по-малко енергия.

Свободно движение на енергия

Електроенергията и природният газ се транспортират с помощта на мрежи и тръбопроводи, които често прекосяват националните граници. Решенията в областта на енергийната политика, взети от една страна, неизбежно засягат други страни.

Осигуряването на условия за свободна търговия на енергия в ЕС ще помогне за постигане на:

 • конкурентни цени;
 • по-голям избор за потребителите;
 • повишаване на сигурността на доставките;
 • сигурност за инвеститорите в нови технологии за възобновяема енергия и в инфраструктура.

Енергийните етикети показват кои уреди са ефективни

Вътрешен пазар Deutsch (de) English (en) français (fr) , който функционира добре при наличието на необходимата инфраструктура за пренос и съхраняване, е най-добрата гаранция за сигурността на доставките, тъй като енергията следва пазарните механизми и се насочва там, където е необходима. ЕС иска националните пазари на енергия да са напълно интегрирани до 2014 г. 

Технологична промяна

Без технологична промяна ЕС няма да успее да осъществи своите амбиции да намали въглеродните емисии в секторите на енергетиката и транспорта в дългосрочен план. Със стратегическия план за енергийните технологии Deutsch (de) English (en) français (fr) се определя средносрочна стратегия за всички сектори.

Трябва да се ускори изпълнението на проектите за разработване и демонстрация на основните технологии, като например второ поколение биогорива и интелигентни мрежи. Европейските изследователи и компании трябва да положат повече усилията, за да останат на челна позиция в разрастващия се международен пазар на енергийни технологии и да засилят сътрудничеството си с трети страни по отношение на конкретни технологии.

Силно международно партньорство

С над 500 милиона потребители ЕС е най-големият регионален енергиен пазар в света и най-големият вносител на енергия. Няколко от предизвикателствата пред ЕС са общи за повечето държави и изискват международно сътрудничество:

 • изменение на климата,
 • достъп до нефт и газ,
 • развитие на технологиите,
 • енергийна ефективност.

С международната енергийна политика трябва да се преследват общите цели за сигурност на доставките, конкурентоспособност и устойчиво развитие. Макар отношенията със страните производители и с транзитните страни да са важни, отношенията с големите потребяващи енергия нации и най-вече с развиващите се страни са от нарастващо значение.

Нагоре

Енергетика

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?