Енергетика


Енергийното предизвикателство е едно от най-големите изпитания, пред които Европа е изправена днес. Перспективата от рязко покачване на цените на енергията и нарастваща зависимост от вноса на енергия прави енергоснабдяването ни по-ненадеждно и поставя под заплаха цялата икономика. Трябва да бъдат взети важни решения, за да намалим вредните си емисии и да ограничим изменението на климата. Необходими са огромни инвестиции през следващите години, за да се подготви енергийната инфраструктура на Европа за бъдещето.

Цели 20-20-20

Целта на енергийната политика на ЕС е да се гарантира сигурно, безопасно и устойчиво снабдяване с енергия на достъпни цени. Политиката е изградена около целите на ЕС „20-20-20“, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.:

  • намаляване с 20 % на емисиите на парникови газове в сравнение с равнищата от 1990 г.;
  • 20 % от енергията, консумирана в ЕС, да произхожда от възобновяеми източници DeutschEnglishfrançais;
  • повишаване с 20 % на енергийната ефективност на ЕС.

Лидерите на ЕС предложиха дори да намалят емисиите на парникови газове на Съюза с 30 %, ако други големи замърсители от развитите и развиващите се страни поемат подобен ангажимент.

Дългосрочната цел на ЕС е до 2050 г. да намали емисиите на парникови газове до 80-95 % под равнищата от 1990 г., като същевременно гарантира снабдяването и поддържа конкурентоспособността.

20 % икономии на енергия до 2020 г.

Слънчеви панели на покрив © Carofoto

Слънчевите панели на покриви са все по-често срещана гледка.

Енергийната ефективност е основна цел за 2020 г. Тя е особено важна за постигане на дългосрочната ни енергийна стратегия и цели за климата и е най-рентабилният начин за:

  • намаляване на емисиите,
  • подобряване на енергийната сигурност и конкурентоспособност и
  • поддържане на ниски енергийни разходи.

За да увеличи ефективността, ЕС съсредоточава усилията си върху обществения транспорт и строителната промишленост, където има най-голям потенциал за икономии. В допълнение към това интелигентни измервателни уреди и енергийни етикети на ЕС DeutschEnglishfrançais за уредите в дома помагат на потребителите да използват по-малко енергия.

Свободно движение на енергия

Електричеството и природният газ се транспортират с помощта на мрежи и тръбопроводи, които често прекосяват националните граници. Решенията в областта на енергийната политика, взети от една страна, неизбежно влияят на други страни.

Осигуряването на свободна търговия на енергия в ЕС ще помогне за постигане на:

  • конкурентни цени
  • по-голям избор за потребителите
  • повишаване на сигурността на доставките
  • сигурност за инвеститорите в нови възобновяеми технологии и инфраструктура.
Етикет за енергийна ефективност © ЕС

Енергийните етикети помагат на потребителите да избират продукти, които пестят енергия

Вътрешен пазар DeutschEnglishfrançais, който функционира на основата на достатъчна инфраструктура за пренос и съхраняване, е най-добрата гаранция за сигурността на доставките, тъй като енергията следва пазарните механизми и се насочва към мястото, където е необходима. ЕС иска националните пазари на енергия да са напълно интегрирани до 2014 г.

Технологична промяна

Без технологична промяна ЕС няма да успее да осъществи своите амбиции да намали въглеродните емисии в електропроизводството и транспорта до 2050 г. Стратегическият план за енергийните технологии DeutschEnglish определя средносрочна стратегия за всички отрасли.

Трябва да се ускорят проектите за разработване и демонстрация на основните технологии, като например второ поколение биогорива и интелигентни мрежи. Европейските изследователи и компании трябва да увеличат усилията си да останат на челна позиция в разрастващия се международен пазар на енергийни технологии и да засилят сътрудничеството с трети страни в конкретни технологии.

Силно международно партньорство

Европейският енергиен пазар е най-големият регионален пазар в света (над 500 милиона потребители) и най-големият вносител на енергия. Няколко от предизвикателствата пред ЕС — изменението на климата, достъпът до нефт и газ, технологичното развитие, енергийната ефективност — са общи за повечето държави и изискват международно сътрудничество.

Международната енергийна политика трябва да преследва общите цели за сигурност на доставките, конкурентоспособност и устойчиво развитие. Макар отношенията с произвеждащите и транзитните страни да са важни, отношенията с големите потребяващи енергия нации и особено с развиващите се страни са от нарастващо значение.

Нагоре

Енергетика

Публикувано през февруари 2013 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


Нагоре


Видео


Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?