Енергетика


Европа е изправена пред нарастващо потребление на енергия, нестабилни цени и смущения в доставките. Също така е необходимо да се намали въздействието на енергийния сектор върху околната среда.

За да се справи с тези проблеми, ЕС се нуждае от ясна енергийна стратегия.

Енергийната политика на ЕС има 3 основни цели:

 • сигурност на доставките English
 • конкурентоспособност
 • устойчивост

Енергиен съюз

Комисията представи планове за създаването на европейски енергиен съюз English (en) . Чрез него ще се гарантира наличието на сигурна, достъпна и екологосъобразна енергия за гражданите и предприятията в ЕС.

Енергията ще прекосява свободно националните граници English в Съюза. Благодарение на новите технологии English, мерките за енергийна ефективност English и подновената инфраструктура English сметките за електроенергия на домакинствата ще намалеят, ще се създадат нови работни места и умения и ще се насърчат растежът и износът.

Европа ще се превърне в устойчива, нисковъглеродна и екологосъобразна икономика. Тя ще заеме водеща позиция в производството на възобновяема енергия English и в борбата срещу изменението на климата

Освен това благодарение на енергийния съюз Европа ще може да заема единна позиция по световни енергийни въпроси English.

Енергийният съюз се основава на съществуващата енергийна политика на ЕС, включително върху рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. English и стратегията за енергийна сигурност English.

Енергийни цели на ЕС

ЕС си е поставил цели в областта на енергетиката и климата за 2020, 2030 и 2050 г.

Цели за 2020 г.:

 • намаляване на емисиите на парникови газове с поне 20 % спрямо равнищата от 1990 г.,
 • 20 % от енергията да е от възобновяеми източници,
 • подобряване на енергийната ефективност с 20 %.

Цели за 2030 г.:

 • намаляване на емисиите на парникови газове с 40 %,
 • поне 27 % от енергията да е от възобновяеми източници,
 • повишаване на енергийната ефективност с 27—30 %,
 • 15 % електроенергийна междусистемна свързаност, т.е. 15 % от произвежданата в ЕС енергия да може да бъде транспортирана до други страни от Съюза.

Цел за 2050 г.:

Намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % спрямо равнищата от 1990 г. В Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. е описано как може да стане това.

Как се справяме до момента?

ЕС върви решително към постигане на своите цели за 2020 г.:

 • емисиите на парникови газове са намалели с 18 % в периода 1990—2012 г.
 • делът на енергията от възобновяеми източници достигна 14,1 % през 2012 г. спрямо 8,5 % през 2005 г.
 • очаква се енергийната ефективност да се подобри с 18—19 % до 2020 г. Това е само малко под целта от 20 %. Въпреки това е възможно да постигнем целта, ако страните от ЕС прилагат всички необходими европейски закони.

Повече за енергийната политика на ЕС English

Нагоре

Енергетика

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?