Vzdelávanie, odborná príprava a mládež


Každá krajina EÚ má vlastnú politiku vzdelávania. Európska únia im pomáha pri stanovovaní spoločných cieľov a výmene osvedčených postupov. Budúci hospodársky úspech EÚ závisí od vzdelanostnej úrovne obyvateľstva – vysokokvalifikovaní pracovníci sa dokážu ľahšie presadiť v globalizovanej znalostnej ekonomike.
EÚ financuje programy, ktoré pomáhajú ľudom študovať, zapojiť sa do dobrovoľníckej práci v zahraničí, poprípade absolvovať odbornú prípravu alebo pracovnú stáž. Únia podporuje aj jazykové a online vzdelávanie.

Vzdelávacie výmeny pre študentov a učiteľov

Na obdobie rokov 2007 až 2013 vyčlenila EÚ takmer 13 miliárd EUR na celoživotné vzdelávanie a celosvetové výmeny. Ide o tieto hlavné programy:

 • Leonardo da Vinci –podpora odbornej prípravy, najmä pokiaľ ide o umiestňovanie mladých pracovníkov a stážistov v podnikoch mimo ich vlastnej krajiny, podpora projektov zameraných na spoluprácu inštitútov odbornej prípravy a podnikov.
 • Program štúdia v zahraničí Erasmus –od roku 1987 sa výmeny v rámci programu Erasmus zúčastnilo 2,5 milióna študentov a zamestnancov univerzít. Erasmus Mundus je určený postgraduálnym študentom a akademikom z celého sveta, ktorí majú záujem o magisterský alebo doktorandský titul z európskej univerzity.
 • Grundtvig – financovanie programov vzdelávania dospelých, najmä nadnárodné partnerstvá a siete.
 • Comenius – podpora spolupráce medzi školami a ich učiteľmi, výmeny študentov stredných škôl a školské partnerstvá na internete (eTwinning).
 • Akcie „Marie Curie“ – odborná príprava a medzinárodné príležitosti pre výskumných pracovníkov na postgraduálnej a vyššej úrovni.
Skupina učňov © Carofoto

Celoeurópske uznávanie odborných kvalifikácií je pre EÚ prioritou.

Mnohých z týchto programov sa môžu zúčastniť aj študenti, učitelia a vzdelávacie inštitúcie z tretích krajín, a to predovšetkým zo štátov susediacich s EÚ alebo pripravujúcich sa na vstup. EÚ podporuje výmeny a kurzy o európskej integrácii, ktorých sa zúčastňujú ľudia z približne 80 krajín z celého sveta.

Europass zjednodušuje preukázanie vašej kvalifikácie a praxe

Dokumenty Europass pomáhajú ľuďom prezentovať svoje zručnosti a vzdelanie v štandardnom formáte, ktorý uľahčuje zamestnávateľom pochopiť kvalifikáciu získanú v iných štátoch a pracovníkom zjednodušuje hľadanie práce v zahraničí. Ide napríklad o:

Socha Erazma Rotterdamského © Erazmova univerzita v Rotterdame

Program EÚ pre štúdium v zahraničí je pomenovaný po Erazmovi Rotterdamskom, učencovi zo 16. storočia.

Kvalifikácie – zabezpečenie porovnateľnosti a zjednodušenie uznávania

Okrem dokumentov Europass umožňuje lepšiu porovnateľnosť vnútroštátnych vzdelávacích systémov aj spoločný európsky kvalifikačný rámec (EQF). Každá nová kvalifikácia poskytovaná v EÚ je priradená k jednej z ôsmich referenčných úrovní EQF.

Odborné vzdelávanie a odborná príprava

33 európskych krajín (vrátane všetkých členských štátov EÚ) diskutuje o odbornom a inom vzdelávaní, európskom systéme kreditov a sieti na zabezpečovanie kvality v rámci tzv. kodanského procesu.

Vyššie vzdelávanie

EÚ spolupracuje s dvadsiatimi krajinami na vytvorení európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) English prostredníctvom bolonského procesu, ktorý podporuje vzájomné uznávanie študijných období, poskytovanie porovnateľných kvalifikácií a uplatňovanie rovnakých štandardov kvality.

Znalostné a inovačné spoločenstvá

Hlavnou náplňou Európskeho inovačného a technologického inštitútu English (EIT) je pomáhať zavádzať výskumné projekty do praxe prostredníctvom stimulovania spolupráce medzi univerzitami, výskumnými organizáciami, súkromnými spoločnosťami a nadáciami. Medzi jeho priority patrí boj proti zmenám klímy, výskum obnoviteľných zdrojov energie a nové generácie informačných a komunikačných technológií. Na jeho činnosť počas obdobia 2008 – 2013 sa vyčlenilo 309 miliónov EUR.

Príležitostí pre mladých ľudí

Iniciatíva Mládež v pohybe English (en) sa zameriava na zlepšenie vzdelávania mladých ľudí a ich uplatniteľnosti na trhu práce prostredníctvom opatrení zameraných na:

 • zabezpečenie toho, aby vzdelávanie a odborná príprava zodpovedali potrebám trhu;
 • propagáciu vyššej účasti mladých ľudí na štipendijných programoch EÚ s cieľom absolvovať štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí;
 • podporu vnútroštátnych opatrení, ktorých cieľom je zjednodušiť prechod zo školy do zamestnania.

Stratégia EÚ pre mládež (2009) má vytvoriť rovnaké podmienky pre mladých ľudí, pokiaľ ide o prístup ku vzdelávaniu a trhu práce, a povzbudiť ich, aby sa stali aktívnymi občanmi a participovali na živote spoločnosti.

Program Mládež v akcii podporuje aktívnu občiansku účasť a projekty, ktoré približujú mladým ľuďom občianstvo EÚ napr. aj prostredníctvom dobrovoľníckej práce v inej krajine (Európska dobrovoľnícka služba). Na obdobie rokov 2007 až 2013 vyčlenila EÚ na tieto aktivity celkovo takmer 900 miliónov eur.

Na začiatok

Na začiatokZostaňte s nami

Facebook

 • Európska nadácia pre odborné vzdelávanieEnglish (en)
 • Podpora možností pokročilého vzdelávania a odbornej prípravy vo východnej Európe a na KaukazeEnglish (en)
 • Sieť EurydiceEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?