You are here:

Vzdelávanie, odborná príprava a mládež

Za systémy vzdelávania a odbornej prípravy sú zodpovedné jednotlivé krajiny EÚ. Európska únia im však pomáha, pokiaľ ide o stanovenie spoločných cieľov a výmenu osvedčených postupov.

Cieľom nového programu Erasmus+ je bojovať proti nezamestnanosti mladých zlepšovaním ich zručností a zvyšovaním šance zamestnať sa.

Príležitosti pre mladých ľudí

Stratégia EÚ pre mládež podporuje rovnaké príležitosti pre mladých ľudí, pokiaľ ide o vzdelávanie a prístup na trh práce, a povzbudzuje ich, aby sa aktívne zapájali do života spoločnosti.

Program Erasmus+ – vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport

  • Celkový rozpočet – 14,7 mld. EUR (o 40 % viac ako v predchádzajúcom programovacom období do roku 2013).
  • Tento program pomôže viac ako 4 miliónom, najmä mladých ľudí, študovať, vzdelávať sa, získavať pracovné skúsenosti alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.
  • Takisto pomôže viac ako 125 000 organizáciám spolupracovať s partnermi v zahraničí v oblasti inovácie a modernizácie postupov výučby a práce s mládežou.

Europass – štandardný životopis

Europass je súbor dokumentov, ktorý pomáha uchádzačom prezentovať ich zručnosti a kvalifikácie v štandardnom celoeurópskom formáte. Umožňuje zamestnávateľom porozumieť zahraničným kvalifikáciám a pomáha pracovníkom uchádzať sa o pracovné miesta v zahraničí.

Kvalifikácie – porovnateľnosť a uznávanie

Európsky kvalifikačný rámec Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) zjednodušuje porovnávanie rôznych národných kvalifikácií prepojením skúšok a stupňov vzdelania so spoločným referenčným rámcom. Jeho cieľom je pomáhať Európanom študovať a pracovať v zahraničí.

Odborné vzdelávanie a odborná príprava

V rámci kodanského procesu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) magyar (hu) română (ro) suomi (fi) svenska (sv) spolupracujú európske krajiny (vrátane všetkých krajín EÚ), odborové organizácie a zamestnávatelia na zlepšení odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Medzi výsledky tejto spolupráce patria európsky systém kreditov a sieť zabezpečenia kvality Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) , ktoré pomáhajú ľuďom pracovať a študovať v zahraničí.

Vysokoškolské vzdelávanie

Cieľom bolonského procesu a európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) je zjednodušiť pohyb medzi vzdelávacími systémami v Európe podporovaním vzájomného uznávania období štúdia, porovnateľných kvalifikácií a jednotných noriem kvality.

Inovácie a podnikanie

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Úlohou EIT Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) je umožniť spoluprácu medzi najlepšími európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, výskumnými centrami a podnikmi v oblastiach hlavných sociálnych výziev.

Výskum – Program Marie Skłodowskej-Curie

Schéma Marie Skłodowskej-Curie podporuje kariérny rozvoj a odborné vzdelávanie vedcov vo všetkých vedeckých disciplínach najmä tým, že im pomáha študovať a pracovať v rôznych krajinách a odvetviach.