Kształcenie, szkolenie i młodzież


Każdy z krajów UE sam kształtuje swoją politykę edukacyjną, jednak UE wspiera je w tym zadaniu, określając wspólne cele i upowszechniając dobre wzorce. Przyszły dobrobyt gospodarczy UE zależy od poziomu wykształcenia jej ludności. Powinien on być na tyle wysoki, by zapewnić Unii przewagę konkurencyjną w warunkach zglobalizowanej gospodarki opartej na wiedzy.
UE finansuje również programy ułatwiające podjęcie studiów oraz odbycie szkoleń, praktyk zawodowych i wolontariatu za granicą, jak również wspierające naukę języków i kursy internetowe.

Wymiany studentów i nauczycieli

Na lata 2007–2013 UE przeznaczyła około 13 mld euro na działania umożliwiające uczenie się przez całe życie i wymianę międzynarodową. Najważniejsze programy w tym obszarze to:

 • Leonardo da Vinci: szkolenie zawodowe, w szczególności praktyki dla młodych uczniów i uczestników szkoleń w przedsiębiorstwach za granicą, a także projekty dotyczące współpracy między instytucjami oferującymi kształcenie zawodowe a przedsiębiorstwami.
 • Studia za granicą w ramach programu Erasmus: od 1987 r. z programu Erasmus skorzystało 2,5 mln studentów i członków kadry uniwersyteckiej. Erasmus Mundus pomaga studentom studiów drugiego stopnia i pracownikom naukowym uczelni z całego świata pragnącym ukończyć studia magisterskie lub doktoranckie na jednym z europejskich uniwersytetów.
 • Grundtvig: programy edukacyjne skierowane do dorosłych, realizowane przede wszystkim w ramach partnerstw międzynarodowych i sieci współpracy.
 • Comenius: współpraca między szkołami i nauczycielami oraz wymiana uczniów szkół średnich i rozwijanie współpracy między szkołami przez internet (eTwinning).
 • Program „Marie Curie”: oferuje możliwość kształcenia zawodowego i międzynarodowej mobilności naukowców, począwszy od poziomu studiów drugiego stopnia.
Grupa uczniów © Carofoto

Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych należy do priorytetów UE.

W wielu tych programach uczestniczyć mogą także studenci, nauczyciele i placówki edukacyjne z krajów spoza UE – w szczególności tych graniczących z UE lub planujących przystąpienie do Unii. UE wspiera także wymiany z około 80 krajami na całym świecie oraz organizowanie w nich kursów poświęconych integracji europejskiej.

Europass: kwalifikacje i umiejętności łatwe do zrozumienia za granicą

Dokumenty Europass pomagają zaprezentować swoje umiejętności i kwalifikacje w standardowym formacie, dzięki czemu pracodawcom łatwiej jest zrozumieć istotę kwalifikacji uzyskanych w innych krajach, a pracownikom ubiegać się o pracę zagranicą. Dokumenty te obejmują"

Pomnik Erazma z Rotterdamu © Uniwersytet Erazma w Rotterdamie

Unijny program wyjazdów na studia na uczelniach zagranicznych został nazwany na cześć szesnastowiecznego uczonego Erazma z Rotterdamu.

Kwalifikacje – zapewnienie porównywalności i ułatwienie uznawania

Obok dokumentów Europass istnieją również europejskie ramy kwalifikacji, dzięki którym można lepiej porównać krajowe systemy kwalifikacji. Wszystkie dokumenty potwierdzające kwalifikacje wydawane w UE wskazują obecnie jeden z ośmiu poziomów odniesienia określonych w europejskich ramach kwalifikacji.

Kształcenie i szkolenie zawodowe

33 kraje europejskie (w tym wszystkie kraje UE) omawiają kwestie kształcenia i szkoleń zawodowych w ramach „procesu kopenhaskiego”. Dotyczy to także europejskiego systemu punktów w szkolnictwie wyższym oraz sieci działającej na rzecz zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym.

Szkolnictwo wyższe

UE współpracuje z 20 innymi krajami na rzecz stworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego English w ramach „procesu bolońskiego”, w którym wspiera się wzajemne uznawanie okresów studiów, porównywalnych kwalifikacji i jednolitych norm jakości.

Wspólnoty wiedzy i innowacji

Europejski Instytut Innowacji i Technologii English pomaga wykorzystywać badania naukowe do zastosowań komercyjnych, stanowiąc forum współpracy uczelni, ośrodków badawczych, firm i fundacji. Do jego priorytetowych obszarów działań należą zmiany klimatu, odnawialne źródła energii oraz technologie informacyjno-komunikacyjne nowej generacji. W latach 2008-2013 otrzymał on z UE finansowanie w kwocie 309 mln euro.

Możliwości dla młodzieży

Celem inicjatywy Mobilna młodzież English (en) jest podwyższenie poziomu wykształcenia młodzieży i zwiększenie jej szans na znalezienie pracy poprzez:

 • dostosowanie programów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;
 • zachęcanie młodzieży do korzystania z możliwości, jakie oferują unijne stypendia na kształcenie lub szkolenie za granicą;
 • zachęcanie krajów UE do podejmowania działań, które ułatwią młodzieży podjęcie pracy zawodowej po zakończeniu nauki.

Strategia UE na rzecz młodzieży z 2009 r. ma na celu zapewnienie młodym ludziom równego dostępu do edukacji i rynku pracy oraz zachęca młodzież do aktywności obywatelskiej i uczestnictwa w życiu społecznym.

Inicjatywa Młodzież w działaniu wspiera aktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnej oraz w projektach wzmacniających poczucie tożsamości europejskiej, takich jak wolontariat w innym kraju w ramach wolontariatu europejskiego. W latach 2007–2013 UE przeznaczy na te działania w sumie prawie 900 mln euro.

Początek strony

Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

 • Europejska Fundacja KształceniaEnglish (en)
 • Szkolenia na poziomie zaawansowanym i centrum zasobów w Europie Wschodniej i na KaukazieEnglish (en)
 • Sieć EurydiceEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?