Izglītība, mācības un jaunatne


Katra ES dalībvalsts īsteno pati savu izglītības politiku, bet ES tām palīdz, izvirzot vienotus mērķus un izplatot paraugpraksi. ES ekonomikas veiksme nākotnē ir atkarīga no iedzīvotāju izglītības līmeņa, jo tikai tā varam sacensties globalizētajā ekonomikā, kas pamatojas uz zināšanām.
ES arī finansē programmas, kas cilvēkiem palīdz ārzemēs studēt, mācīties, praktizēties vai veikt brīvprātīgo darbu. Tā veicina arī svešvalodu apguvi un e-mācības.

Apmaiņas programmas studentiem un pasniedzējiem

Posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam ES ir piešķīrusi gandrīz 13 miljardus eiro mūžizglītībai un apmaiņas programmām visā pasaulē. Galvenās programmas:

 • “Leonardo da Vinci” — finansē profesionālo izglītību, galvenokārt praksi jauniem mācekļiem un stažieriem uzņēmumos, kas atrodas ārzemēs, kā arī profesionālo mācību iestāžu un uzņēmumu sadarbības projektus;
 • “Erasmus” studijas ārzemēs — kopš 1987. gada apmaiņā uz ārzemju augtskolām devušies 2,5 miljoni studentu un augtskolu mācībspēku. Programma ”Erasmus Mundus” domāta maģistrantūras studentiem un pasniedzējiem no visas pasaules, kuri vēlas iegūt maģistra vai doktora grādu Eiropas universitātēs;
 • “Grundtvig” — izglītības programmas pieaugušajiem, galvenokārt starptautiskās partnerības, sadarbības tīkli;
 • “Comenius” — veicina sadarbību starp dažādām skolām un skolotājiem, kā arī vidusskolēnu apmaiņu un skolu partnerību internetā (e-sadraudzību);
 • Marijas Kirī vārdā nosauktie pasākumi — mācības un starptautiskas mobilitātes iespējas pētniekiem (sākot ar bakalaura grādu).
Mācekļu grupa © Carofoto

Profesionālās kvalifikācijas atzīšana visā ES ir prioritāra.

Daudzas no šīm programmām ir pieejamas arī ārpussavienības valstu studentiem, pasniedzējiem un mācību iestādēm (jo īpaši tām, kas ir ES kaimiņvalstīs vai valstīs, kuras plāno iestāties ES). ES arī atbalsta apmaiņu un kursus par Eiropas integrāciju aptuveni 80 valstīs visā pasaulē.

“Europass” ir vienots paraugs, kā visiem saprotami aprakstīt kvalifikāciju

Vienotais dokumentu paraugs “Europass” palīdz iedzīvotājiem darīt zināmas savas zināšanas un prasmes standartizētā formātā, kuram pateicoties, darba devējiem ir vieglāk saprast citās valstīs iegūtu kvalifikāciju, bet darba ņēmējiem — pieteikties uz vakancēm ārzemēs. Daži no šiem dokumentiem ir šādi:

Erasma statuja © Erasmus University Rotterdam

Studijām ārvalstīs paredzētā ES programma ir nodēvēta 16. gadsimta zinātnieka Erasma vārdā.

ES gādā par kvalifikācijas salīdzināmību un atvieglo tās atzīšanu

Papildus “Europass” parauga dokumentiem ES gādā, lai būtu vieglāk salīdzināt dažādās valstīs spēkā esošās kvalifikācijas sistēmas, — ES izveidojusi kopīgu Eiropas kvalifikāciju sistēmu (EKS). Katra jaunā Eiropas Savienībā piešķirtā kvalifikācija tagad atbilst vienam no astoņiem minētās kvalifikācijas sistēmas līmeņiem.

Profesionālā izglītība un apmācība

33 Eiropas valstis (tostarp visas ES dalībvalstis) ar tā sauktā Kopenhāgenas procesa palīdzību diskutē par arodapmācību un izglītību, tostarp arī Eiropas kredītpunktu sistēmu un kvalitātes nodrošināšanas tīklu.

Augstākā izglītība

Augstākās izglītības jomā ES sadarbojas ar 20 citām valstīm tā sauktajā Boloņas procesā, lai izveidotu Eiropas augstākās izglītības telpu English . Šis process veicina studiju periodu, līdzvērtīgas kvalifikācijas un vienādu kvalitātes standartu savstarpēju atzīšanu.

Zināšanu un inovācijas kopienas

Eiropas Inovācijas un tehnoloģijas institūts English (EIT) palīdz pētījumu rezultātiem atrast komerciālu pielietojumu, veicinot augstskolu, pētniecības organizāciju, uzņēmumu un fondu sadarbību. Institūta prioritātes ir, piemēram, klimata pārmaiņas, atjaunojamie energoresursi un jaunā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju paaudze. Posmā no 2008. gada līdz 2013. gadam tas saņēmis 309 miljonus lielu ES finansējumu.

Plašākas iespējas jauniem cilvēkiem

Iniciatīvas “Jaunatne kustībā” English (en) mērķis ir uzlabot jauniešu iespējas izglītoties un atrast darbu:

 • gādājot par reālās dzīves vajadzībām atbilstošāku izglītību un mācībām;
 • mudinot viņus izmantot ES stipendijas studijām vai mācībām citā valstī;
 • aicinot ES valstis rīkoties, lai vienkāršotu pāreju no studijām uz darbu.

ES jaunatnes stratēģijas (2009) princips ir visiem jauniešiem nodrošināt vienādas iespējas izglītoties un būt veiksmīgiem darba tirgū, un tā rosina jaunus cilvēkus būt aktīviem pilsoņiem un piedalīties sabiedrības dzīvē.

Programma “Jaunatne darbībā” sekmē aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un atbalsta projektus, kas vairo jauniešu izpratni par ES pilsonību, piemēram, iesaistoties Eiropas brīvprātīgo dienestā un veicot brīvprātīgo darbu citā valstī. Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam ES šiem pasākumiem atvēlējusi gandrīz 900 miljonus eiro.

Uz augšu

Uz augšuEsiet informēti

Facebook

 • Eiropas Izglītības fondsEnglish (en)
 • Atbalsts progresīvai apmācībai un mācību iespējām Austrumeiropas un Kaukāza valstīsEnglish (en)
 • “Eurydice” tīklsEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?