Koulutus ja nuoriso


Kukin EU-maa päättää omasta koulutuspolitiikastaan, mutta EU tukee niitä yhteisten tavoitteiden asettamisessa ja hyvien toimintamallien jakamisessa. EU:n tuleva taloudellinen menestys riippuu kansalaisten korkeasta koulutustasosta, jonka turvin EU voi kilpailla tehokkaasti maailmanlaajuisessa osaamispohjaisessa taloudessa.
EU rahoittaa myös ohjelmia, jotka mahdollistavat opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan ulkomailla. Lisäksi se tukee kielten opiskelua ja verkko-oppimista.

Opiskelija- ja opettajavaihto

EU on varannut vuosille 2007–2013 lähes 13 miljardia euroa elinikäiseen oppimiseen ja maailmanlaajuiseen opiskelija- ja opettajavaihtoon. Tärkeimmät ohjelmat ovat:

 • Leonardo da Vinci: ammatillinen koulutus, etenkin nuorten harjoittelupaikat yrityksissä oman maan ulkopuolella, ja koulutuslaitosten ja yritysten väliset yhteistyöhankkeet
 • Erasmus-opiskelu ulkomailla: opiskelijavaihtoon ja yliopistojen väliseen yhteistyöhön on osallistunut 2,5 miljoonaa henkilöä vuodesta 1987. Erasmus Mundus -ohjelmasta tuetaan korkeakoulujen jatko-opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille tarkoitettuja maisteri- tai tohtoriohjelmia eurooppalaisissa korkeakouluissa
 • Grundtvig: aikuiskoulutusohjelmat, esimerkiksi kansainväliset kumppanuus- ja verkostohankkeet ja vaihto-ohjelmat
 • Comenius: koulujen ja opettajien välinen yhteistyö, oppilasvaihto yläasteella ja koulujen kumppanuudet internetin välityksellä (eTwinning)
 • Marie Curie -toimet: tutkijoiden ammatillinen koulutus ja kansainvälinen vaihto vähintään korkeakoulututkinnon suorittaneille.
Ryhmä harjoittelijoita © Carofoto

EU:n tavoitteena on ammatillisen pätevyyden tunnustaminen kaikkialla EU:ssa.

Moniin EU:n koulutusalan ohjelmiin voi osallistua opiskelijoita, opettajia ja oppilaitoksia myös EU:n ulkopuolelta, etenkin sen lähialueilta ja unionin jäsenyyttä hakeneista maista. EU tukee lisäksi henkilövaihtoa ja Euroopan yhdentymiseen liittyviä kursseja erilaisten ohjelmien ja yhteistyösopimusten avulla noin 80 maassa eri puolilla maailmaa.

Europass: selkeä todistus pätevyydestä

Europass-asiakirjojen avulla kansalaiset voivat osoittaa pätevyytensä ja koulutustasonsa standardoidulla tavalla. Tämä helpottaa niin työnhakijaa kuin työnantajaakin, kun haetaan töitä ulkomailta. Europass-asiakirjoja ovat:

Erasmus Rotterdamilaisen patsas © Erasmus University Rotterdam

EU:n korkeakouluopiskelijoiden vaihto-ohjelma Erasmus on saanut nimensä 1500-luvulla vaikuttaneen oppineen Erasmus Rotterdamilaisen mukaan.

Todistusten vertailtavuus ja tunnustaminen helpommaksi

EU pyrkii edistämään myös kansallisten koulutusjärjestelmien vertailtavuutta elinikäistä oppimista edistävän eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) avulla. Jokainen EU:n alueella suoritettava tutkinto sijoittuu jollekin viitekehyksen kahdeksasta tasosta.

Ammatillinen koulutus

EU-maat ja kuusi muuta maata keskustelevat nk. Kööpenhaminan prosessissa ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Samassa yhteydessä valmistellaan myös eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmää ja laadunvarmistusverkostoa.

Korkea-asteen koulutus

Korkeakoulutuksen saralla EU-maat ovat yhdessä 20 muun maan kanssa käynnistäneet nk. Bolognan prosessin, jonka tavoitteena on perustaa eurooppalainen korkeakoulutusalue English . Hankkeella halutaan edistää korkea-asteen opintojaksojen vastavuoroista tunnustamista, opintosuoritusten vertailtavuutta ja laatuvaatimusten yhdenmukaistamista.

Osaamis- ja innovointiyhteisöt

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti English (EIT) auttaa jalostamaan tutkimushankkeiden tuloksia kaupallisiksi sovelluksiksi. Tätä varten perustetaan nk. osaamis- ja innovointiyhteisöjä, joissa on mukana korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja säätiöitä. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat ilmastonmuutos, uusiutuvat energialähteet ja uuden sukupolven tieto- ja viestintätekniikkasovellukset. Vuosina 2008–2013 EIT on saanut 309 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.

Lisää mahdollisuuksia nuorille

Nuoret liikkeellä English (en) -hankkeessa pyritään parantamaan nuorten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia

 • tekemällä koulutuksesta tarkoituksenmukaisempaa
 • rohkaisemalla nuoria hakemaan EU:n apurahoja ulkomailla opiskelua tai harjoittelua varten
 • kannustamalla EU-maita helpottamaan nuorten siirtymistä opinnoista työelämään.

EU:n nuorisostrategia (2009) pyrkii edistämään nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksessa ja työmarkkinoilla. Samalla kannustetaan nuorten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.

Youth in Action -nuorisotoimintaohjelma tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöönsä. Lisäksi ohjelmassa tuetaan hankkeita, joissa lisätään nuorten EU-tietoisuutta. Yksi toimintamuodoista on vapaaehtoistyö ulkomailla Nuorten eurooppalainen vapaaehtoistyö -ohjelman kautta. EU on osoittanut tähän toimintaan lähes 900 miljoonaa euroa vuosina 2007–2013.

Sivun alkuun

Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

 • Euroopan koulutussäätiöEnglish (en)
 • Itä-Euroopan ja Kaukasian resurssikeskus (koulutusmahdollisuuksien ja EU:n nuoriso-ohjelman tuki)English (en)
 • Eurydice – Euroopan koulutusalan tietoverkkoEnglish (en)
 • Erasmus +English (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.