Образование, обучение, младеж


Всяка държава от ЕС има своя собствена образователна система и система за обучение, но Съюзът подкрепя страните членки при определянето на общи цели и обмена на добри практики.

Основната цел на неговата водеща програма в тази област — Еразъм+ Englishfrançais е борба с младежката безработица и повишаване на уменията и пригодността за заетост.

Възможности за младите хора

Група стажанти © Carofoto

Признаването на професионалните квалификации в целия ЕС е приоритет.

Стратегията на ЕС за младежта Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) насърчава даване на равни възможности на младите хора в образованието и на трудовия пазар и стимулира младежите да участват активно в живота на обществото.

Еразъм+ — образование, обучение, младеж и спорт

  • Общ бюджет — 14,7 млрд. евро (повишение с 40 % спрямо предишния период на финансиране до 2013 г.)
  • Ще помогне на повече от 4 млн. души, повечето от които млади, да учат, да се обучават, да придобият трудов опит или да работят като доброволци в чужбина.
  • Програмата ще помогне и на над 125 000 организации да работят с партньори в други страни с цел внедряване на иновации и модернизиране на преподавателската работа и работата с младите хора.

Еразъм+ замества 7 настоящи програми на ЕС в тези области, като по този начин се опростява достъпът до финансиране, включително — за пръв път — за спорт.

Europass – стандартна автобиография

Europass е набор от документи, които помагат на хората да представят своите умения и квалификации в стандартен общоевропейски формат. Това улеснява работодателите в разбирането на квалификации от други страни, а работниците – при търсене на работа в чужбина.

Статуя на Еразъм © университетът „Еразъм“ в Ротердам

Схемата на ЕС за обучение в чужбина носи името на учения от XVI век Еразъм.

Квалификации – сравнимост и признаване

Европейската квалификационна рамка English улеснява сравненията между националните системи за квалификации, като свързва изпитите и образователните равнища в обща референтна рамка. Целта на рамката е да се помогне на европейците да се преместват в чужбина, за да учат и работят.

Професионално образование и обучение

Чрез Копенхагенския процес европейските страни (включително всички страни от ЕС), профсъюзи и работодатели си сътрудничат за подобряване на професионалното образование и обучение. Един от резултатите на това сътрудничество е европейската система за трансфер на кредити и мрежа за гарантиране на качествотоEnglish, която помага на хората да работят и учат в чужбина.

Висше образование

Болонският процес и създаването на европейско пространство за висше образование English имат за цел улесняване на придвижването между образователните системи в Европа, като се стимулират взаимното признаване на периодите на учене, сравнимите квалификации и единните стандарти за качество. 

Иновации и предприемачество

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Основната мисия на EIT English е да обедини най-добрите европейски висши учебни заведения, изследователски центрове и предприятия, които да насочат вниманието си към важни предизвикателства в социалната сфера.

Научни изследвания — програма „Мария Склодовска-Кюри“

Схемата Мария Склодовска-Кюри подкрепя кариерното развитие и обучението на изследователи във всички научни дисциплини, най-вече като им се помага да учат и работят в различни държави и сектори.

Нагоре

Образование, обучение, младеж и спорт

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореОстанете на линия

Facebook

  • Европейска фондация за обучениеEnglish (en)
  • Възможности за подкрепа и напреднало обучение в Източна Европа и КавказEnglish (en)
  • Мрежа „Евридика“English (en)
  • Erasmus +English (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?