Образование, обучение и младеж


Всяка държава от ЕС има своя собствена образователна политика, но Съюзът подкрепя страните членки при определянето на общи цели и обмена на добри практики. Бъдещият икономически успех на ЕС зависи от наличието на високообразовани хора, които ще му позволят ефективно да се конкурира в една глобализирана икономика, основана на знанието.
Съюзът също така финансира програми, за да помогне на хората да учат, да се обучават, да участват в учебен стаж или да работят като доброволци в чужбина, а освен това насърчава изучаването на езици и електронното обучение.

Образователен обмен на студенти и преподаватели

За периода 2007-2013 г. ЕС е отпуснал почти 13 млрд. евро за учене през целия живот и обмен на студенти и преподаватели от цял свят. Основните програми са:

 • „Леонардо да Винчи“: професионално обучение, по-специално практика за млади работници и стажанти в предприятия извън тяхната собствена страна и проекти за сътрудничество, свързващи организациите за професионално обучение и предприятията.
 • Следване в чужбина с „Еразъм“: от 1987 г. 2,5 млн. студенти и университетски преподователи са участвали в Еразъм. Програмата Еразмус Мундус е за специализанти и учени от цял свят, които искат да получат магистърска или докторска степен от европейски университети.
 • „Грюндвиг“: програми за обучение на възрастни, по-специално международни партньорства и мрежи.
 • Коменски — сътрудничество между училища и преподаватели, работещи в тях, обмен на ученици в средни училища и училищни партньорства по интернет (електронно побратимяване).
 • Действия по програма „Мария Кюри“: възможности за професионално обучение и международна мобилност на изследователи с бакалавърска или по-висока образователна степен.
Група работници© Carofoto

Признаването на професионалните квалификации в целия ЕС е приоритет.

Много от тези програми са достъпни и за студенти, преподаватели и образователни институции от страни извън ЕС, и по-специално страни, които граничат със Съюза или планират да се присъединят към него. ЕС също така насърчава курсове по европейска интеграция и обмени с около 80 страни по света.

Europass: ясно представяне на вашите квалификации и умения

Документите Europass помагат на хората да представят уменията и квалификациите си в стандартна форма, което улеснява работодателите да разберат квалификации от други страни, а работниците - да кандидатстват за работа в чужбина. Документите включват:

Статуя на Еразъм © Университетът „Еразъм“ в Ротердам

Схемата на ЕС за обучение в чужбина носи името на учения от XVI век Еразъм.

Квалификации – гарантиране на сравнимост и улесняване на признаването

Освен документите Europass, общата Европейска квалификационна рамка (ЕКР) улеснява сравненията между националните системи за квалификации. Всяка нова квалификация, получена в ЕС, вече съответства на някое от осемте референтни нива на ЕКР.

Професионално образование и обучение

33 европейски държави (включително всички страни от ЕС) обсъждат образованието и професионалното обучение чрез Копенхагенския процес, включващ европейска система за трансфер на кредити и мрежа за гарантиране на качеството.

Висше образование

ЕС работи с 20 други страни за създаване на европейско пространство за висше образование English чрез Болонския процес, който стимулира взаимно признаване на периоди на обучение, сравними квалификации и единни стандарти за качество.

Общности за знание и иновации

Европейският институт за иновации и технологии English (EIT) помага за намирането на търговски приложения на резултатите от научни изследвания, като обединява университети, изследователски организации, компании и фондации. Неговите приоритети включват изменението на климата, възобновяемите източници на енергия и следващото поколение информационни и комуникационни технологии. През 2008-2013 г. институтът получи финансиране от ЕС на стойност 309 млн. евро.

Възможности за младите хора

Инициативата Младежта в движение English (en) има за цел подобряване на образованието и възможностите за намиране на работа на младите хора чрез:

 • съобразяване на образованието и обучението в по-голяма степен с нуждите на младите хора
 • насърчаване на повече младежи да се възползват от стипендии на ЕС за образование или обучение в чужбина
 • стимулиране на държавите от ЕС да опростят прехода от образование към работа.

Стратегията на ЕС за младежта (2009 г.) цели даване на равни възможности на младите хора в образованието и на трудовия пазар и насърчава младежите да бъдат активни граждани и да участват в живота на обществото.

Чрез програма Младежта в действие се насърчава активната обществена ангажираност и се подкрепят проекти, каращи младите хора да се чувстват в по-голяма степен граждани на ЕС, например чрез доброволчество в друга страна посредством Европейската доброволческа служба. Между 2007 г. и 2013 г. ЕС ще инвестира почти 900 млн. евро в тези дейности.

Нагоре

НагореОстанете на линия

Facebook

 • Европейска фондация за обучениеEnglish (en)
 • Възможности за подкрепа и напреднало обучение в Източна Европа и КавказEnglish (en)
 • Мрежа „Евридика“English (en)
 • Erasmus +English (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?