You are here:

Образование, обучение и младеж

Страните от ЕС отговарят за своята собствена образователна система и система за обучение, но Съюзът ги подкрепя в определянето на общи цели и обмена на добри практики.

Целта на новата програма Еразъм+ е да се предотврати младежката безработица, като се подобрят уменията и възможностите за намиране на работа на младите хора.

Възможности за младите хора

Със стратегията на ЕС за младежта се насърчават равните възможности в образованието и заетостта за младите хора, които се окуражават да играят активна роля в обществото.

Програма Еразъм+ — образование, обучение, младеж и спорт

  • Общ бюджет — 14,7 млрд. (с 40% повече спрямо предходния финансов период до 2013 г.)
  • Помощ за повече от 4 млн. души, предимно млади, да учат, да се обучават, да придобият трудов опит или да работят като доброволци в чужбина
  • Помощ за над 125 000 организации да работят с партньори в чужбина за иновации и модернизиране на практиките в преподаването и работата с младежи.

Europass – стандартна автобиография

Europass е набор от документи, които помагат на кандидатите да представят своите умения и квалификации в стандартен общоевропейски формат. Това дава възможност на работодателите да разбират чуждестранни квалификации и помага на работниците да кандидатстват за работа в чужбина.

Квалификации – сравнимост и признаване

Европейската квалификационна рамка Избор на превод за предходната връзка   English (en) улеснява сравненията между националните системи за квалификации, като свързва изпитите и образователните равнища в обща референтна рамка. Тя е създадена с цел да помага на европейците да учат и работят в чужбина.

Професионално образование и обучение

Чрез Копенхагенския процес Избор на превод за предходната връзка   čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) magyar (hu) română (ro) suomi (fi) svenska (sv) европейските страни (включително всички страни от ЕС), профсъюзи и работодатели си сътрудничат за подобряване на професионалното образование и обучение. Плодовете на това сътрудничество са европейската система за трансфер на кредити и мрежата за гарантиране на качеството Избор на превод за предходната връзка   English (en) , които помагат на хората да работят и учат в чужбина.

Висше образование

Целта на Болонския процес и на европейското пространство за висше образование Избор на превод за предходната връзка   English (en) е улесняване на придвижването между образователните системи в Европа, като се стимулират взаимното признаване на периодите на учене, сравнимите квалификации и единните стандарти за качество.

Иновации и предприемачество

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Мисията на EIT Избор на превод за предходната връзка   English (en) е да даде възможност на най-добрите европейски висши учебни заведения, изследователски центрове и предприятия да си сътрудничат по важни социални предизвикателства.

Научни изследвания — програма „Мария Склодовска-Кюри“

Схемата Мария Склодовска-Кюри подкрепя кариерното развитие и обучението на изследователи във всички научни дисциплини, най-вече като им се помага да учат и работят в различни държави и сектори.