Mogħdija tan-navigazzjoni

Żvilupp u kooperazzjoni


Aktar minn nofs l-għajnuna kollha għall-iżvilupp tasal mill-UE u mill-pajjiżi membri tagħha u dan jagħmilhom kollettivament l-akbar donatur fid-dinja. Il-parti l-kbira tal-għajnuna tmur għal persuni bi dħul baxx u l-pajjiżi l-anqas żviluppati.

Ninvestu fil-ġejjieni komuni tagħna

Fl-2013 l-għajnuna tal-UE għall-iżvilupp - li hija magħmula minn taħlita ta' fondi mingħand l-UE u l-baġits nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE, telgħet għal €56.2 biljun.

Dan jammonta għal 0.43% tad-dħul nazzjonali gross tal-UE (DNG). Il-pajjiżi tal-UE impenjaw ruħhom li, sal-2015, tintlaħaq il-mira ta’ 0.7% tad-DGN.

Neqirdu l-faqar fil-millennju l-ġdid

Il-politika ta’ żvilupp tal-UE għandha l-għan li fuq kollox jinqered il-faqar, bl-użu ta’ approċċ sostenibbli. Element ewlieni biex iseħħ dan huma t-8 Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju (MDGs), adottati fl-2000 b'data ta' skadenza tal-2015. Huma jvarjaw mit-tnaqqis bin-nofs tal-faqar estrem u t-twaqqif tax-xerda tal-HIV/AIDS sal-għoti ta' edukazzjoni primarja lil kulħadd.

Bidwija tiddiversifika d-dħul tagħha billi tkabbar il-ġirasol u b'hekk

Bidwija tiddiversifika d-dħul tagħha billi tkabbar il-ġirasol u b'hekk

Filwaqt li l-għadd ta' dawk li jgħixu f'faqar assolut naqas b'600 miljun mill-1990 'l hawn, sar inqas progress fil-ħidma biex jintlaħqu MDGs oħrajn. Jidher li qed ikun partikolarment diffiċli biex jitnaqqsu l-imwiet tal-ommijiet u t-trabi waqt il-ħlas u biex jigi pprovdut ilma tax-xorb nadif. L-UE ħadmet biex tgħin billi wiegħdet somma addizzjonali ta’ €1 biljun li għandhom jiġu użati f’79 pajjiż fl-Afrika, fil-Karibew u fil-Paċifiku biex jintlaħqu l-għanijiet fl-oqsma fejn sar l-inqas progress.

Wara l-2015

Is-sett attwali ta’ Żvilupp tal-Millennju se jiskadi u jiġi sostitwiti minn qafas ġdid fl-2015. F'Ġunju 2014, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet dokument ta' politika bl-isem "Ħajja deċenti għal kulħadd: Minn Viżjoni għal Azzjoni Kollettiva English". Dan jistabbilixxi aġenda ta’ wara l-2015 għall-qerda tal-faqar u l-promozzjoni ta’ żvilupp sostenibbli, inkluża l-ħtieġa għal sħubija globali ġdida.

Ngħinu lill-pajjiżi u lin-nies joħorġu lilhom infushom mill-faqar

Matul is-snin, l-UE għenet lil bosta pajjiżi fl-isforzi tagħhom biex jeqirdu l-faqar u joħolqu ġejjieni aħjar għall-popli tagħhom. Dan ta’ sikwit ikun jinvolvi proċess fit-tul.

Eżempju mill-Bolivja

Iġjene aħjar u saħħa bażika permezz ta’ infrastruttura mtejba

Dan il-proġett tal-UE ġie stabbilit sabiex tittejjeb il-provvista tal-ilma fil-bliet Bolivjani ta' Potosí u Tarija u tittejjeb is-sanità. Dan wassal għal 39 sistema tal-provvista tal-ilma u 11-il sistema tad-drenaġġ, inklużi 8 impjanti għat-trattament tal-ilma skartat.

Ġew installati arloġġi tal-ilma f’60,000 dar, filwaqt li 31,000 dar oħra issa huma konnessi mas-sistema tad-dranaġġ. Total ta’ 76,000 persuna bbenefikaw direttament minn aċċess aħjar għal ilma tax-xorb u sanità.

Nagħtu kontroll lin-nies fuq il-ġejjieni tagħhom stess

Il-politika tal-UE dwar l-iżvilupp għandha l-għan li l-persuni żvantaġġati f'pajjiżi li qed jiżviluppaw jingħataw kontroll fuq l-iżvilupp tagħhom infushom. Dan ifisser li:

  • jiġu indirizzati l-kawżi tal-vulnerabbiltà tagħhom, eż. in-nuqqas ta’ aċċess għal ikel, ilma nadif, edukazzjoni, saħħa, xogħol, art, servizzi soċjali, infrastruttura u għal ambjent li ma jmarradx.
  • jinqered il-mard u jingħata aċċess għal mediċini rħas kontra l-epidemiji bħall-HIV/AIDS
  • jitnaqqas il-piż tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, sabiex ikollhom iżjed flus għal investimenti pubbliċi vitali minflok ma jużawhom biex iħallsu l-imgħaxijiet lil selliefa sinjuri fil-pajjiżi industrijalizzati
  • jiġu promossi strateġiji biex jgħinu lilhom infushom u jinqered il-faqar
  • jingħata appoġġ lill-proċess demokratiku
  • jitjieb ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, fosthom l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa
  • jitħeġġeġ ambjent ekonomiku aktar stabbli li fih in-negozji jkunu jistgħu jikbru u joħolqu l-impjiegi.
Eżempji mill-Afrika

Naħdmu biex ma titħalliex issir il-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili

Miljuni ta’ tfajliet u nisa fid-dinja kollha għadhom fir-riskju li jkunu soġġetti għal mutilazzjoni ġenitali femminili, partikolarment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Madankollu, qed isir progress. Bis-saħħa ta’ Proġett tal-UE mal-UNICEF fis-Senegal, pereżempju, aktar minn 5,300 komunità abbandunaw il-prattika fi ftit inqas minn għaxar snin. Dan ifisser li l-pajjiż kważi wasal biex isir l-ewwel li jiddikjara l-abbandun totali ta' din il-prattika, mistenni sal-2015.

Dan il-proġett huwa parti minn inizjattiva li għenet biex issalva eluf ta’ bniet minn mutilazzjoni ġenitali femminili f’5 pajjiżi Afrikani: l-Eġittu, l-Etjopja, l-Eritrea, is-Senegal u s-Sudan.

Fuq

Żvilupp u kooperazzjoni

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Facebook

  • Ġranet Ewropej għall-IżviluppEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?