Attīstība un sadarbība


Vairāk nekā puse no līdzekļiem, kas domāti jaunattīstības valstu attīstības atbalstam, nāk no ES un tās dalībvalstīm, līdz ar to ES ar dalībvalstīm ir pasaulē lielākais atbalsta sniedzējs. Šī atbalsta lielāko daļu saņem valstis ar zemiem ienākumiem un vismazāk attīstītās valstis.

Ieguldījumi mūsu kopīgajā nākotnē

2013. gadā ES palīdzība attīstības jomā — nauda no ES budžeta un ES dalībvalstu budžeta — sasniedza 56,2 miljardus eiro.

Tie ir 0,43 % no ES nacionālā kopienākuma (NKI). ES valstis ir apņēmušās līdz 2015. gadam panākt, lai šī palīdzība sasniegtu 0,7 % no nacionālā kopienākuma (NKI).

Nabadzības izskaušana jaunajā tūkstošgadē

Ilgtspējīga nabadzības izskaušana ir ES politikas prioritārs mērķis attīstības jomā. Izšķirīgi svarīgi šajā sakarībā ir astoņi tūkstošgades attīstības mērķi (TAM), kurus 2000. gadā ar termiņu 2015. gadā pieņēma ANO. Šie mērķi tostarp paredz uz pusi samazināt galēju nabadzību, apturēt HIV/AIDS izplatīšanos un visiem nodrošināt pamatskolas izglītību.

Lauksaimniece audzē saulespuķes, lai dažādotu savu ienākumu avotus.

Lauksaimniece audzē saulespuķes, lai dažādotu savu ienākumu avotus.

Kopš 1990. gada par 600 miljoniem mazāk ir tādu cilvēku, kuri dzīvo pilnīgā nabadzībā, tomēr citu mērķu sasniegšanā nav īpaši lielu panākumu. Samazināt māšu un mazuļu mirstību dzemdībās un nodrošināt tīru dzeramo ūdeni ir to mērķu vidū, kurus visgrūtāk īstenot. ES atvēlējusi vēl miljardu eiro, lai palīdzētu 79 Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīm īstenot TAM, kuru sasniegšanā tām ir bijis pavisam niecīgs progress.

Pēc 2015. gada

Pašreizējo tūkstošgades attīstības mērķu termiņam beidzoties, tos aizstās ar jaunu ietvaru 2015. gadā. 2014. gadā Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu “Cilvēka cienīgu dzīvi visiem — no koncepcijas līdz kopīgai rīcībai” English. Šis dokuments definē ES programmu pēc 2015. gada, lai izskaustu nabadzību un veicinātu ilgtspējīgu attīstību, kā arī nepieciešamību izveidot jaunu globālu partnerību.

Palīdzība valstīm un iedzīvotājiem nabadzības pārvarēšanai

Gadu gaitā ES ir palīdzējusi daudzām valstīm izskaust nabadzību un veidot labāku nākotni iedzīvotājiem. Bieži vien tas ir ilgstošs process.

Piemērs no Bolīvijas

Uzlabota higiēna un pamatveselība, pateicoties infrastruktūras modernizēšanai

Šis ES projekts tika īstenots, lai uzlabotu Bolīvijas pilsētu Potosi un Tarijas ūdens apgādi un uzlabotu asenizāciju. Tas ļāva uzstādīt 39 ūdens apgādes sistēmas, 11 kanalizācijas sistēmas, tostarp 8 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Ūdens skaitītāji tika uzstādīti 60 000 mājokļos, bet vēl 31 000 mājokļu pievienoti kanalizācijas sistēmām. Kopā 76 000 cilvēku uzlabojusies piekļuve dzeramajam ūdenim un sanitārie apstākļi.

Iedzīvotāji — savas nākotnes noteicēji

ES attīstības politikas mērķis ir panākt, ka nelabvēlīgā stāvoklī esošie jaunattīstības valstu iedzīvotāji var paši parūpēties par savu attīstību. Tas nozīmē:

  • likvidēt bezpalīdzības cēloņus, piemēram, pārtikas un tīra ūdens trūkumu, problēmas iegūt izglītību, veselības aprūpi, darbu, zemi, sociālos pakalpojumus un to, ka nav pieejama infrastruktūra un veselīga vide;
  • izskaust slimības un nodrošināt lētas zāles, lai pārvarētu tādas epidēmijas kā HIV/AIDS;
  • samazināt jaunattīstības valstu parādu nastu tā, lai tām būtu vairāk naudas svarīgām valsts investīcijām un nebūtu jāmaksā procenti bagātajiem aizdevējiem rūpnieciski attīstītajās valstīs;
  • atbalstīt pašpalīdzības, autonomijas un nabadzības izskaušanas stratēģijas;
  • atbalstīt demokrātisko procesu;
  • nostiprināt cilvēktiesību ievērošanu, arī vīriešu un sieviešu līdztiesību;
  • veicināt stabilāku saimniecisko vidi, kas ir labvēlīga uzņēmumu attīstībai un darbvietu radīšanai.
Piemēri no Āfrikas

Rūpes par to, lai novērstu sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

Miljoniem meiteņu un sieviešu visā pasaulē joprojām tiek kropļoti dzimumorgāni, jo īpaši jaunattīstības valstīs. Tomēr ir panākts progress. Pateicoties projektam, ko ES īstenoja sadarbībā ar UNICEF, Senegālā vairāk nekā 5300 kopienu ir atteikušās no šīs prakses nepilnos desmit gados. Tādējādi šai valstij vajadzētu kļūt par pasaulē pirmo valsti, kas paziņos par pilnīgu atteikšanos no šīs prakses līdz 2015. gadam.

Šis projekts īstenots atbilstīgi iniciatīvai, kas ir palīdzējusi izglābt tūkstošiem meiteņu no sieviešu dzimumorgānu kropļošanas 5 Āfrikas valstīs: Ēģiptē, Etiopijā, Eritrejā, Senegālā un Sudānā.

Uz augšu

Attīstība un sadarbība

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembrī.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

  • Eiropas attīstības dienasEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?