Attīstība un sadarbība


Vairāk nekā pusi visa attīstības atbalsta sniedz ES un tās dalībvalstis, kas kopā ir pasaulē lielākais līdzekļu devējs. Šī atbalsta lielāko daļu saņem valstis ar zemiem ienākumiem un vismazāk attīstītās valstis.

Ieguldījumi mūsu kopīgajā nākotnē

2013. gadā ES palīdzība attīstības jomā — nauda no ES budžeta un ES dalībvalstu budžeta — sasniedza 56,2 miljardus eiro. 

Tie ir 0,43 % no ES nacionālā kopienākuma (NKI). ES valstis ir apņēmušās līdz 2015. gadam panākt, lai šī palīdzība sasniegtu 0,7 % no nacionālā kopienākuma (NKI).

Nabadzības izskaušana jaunajā tūkstošgadē

ES politikas mērķis attīstības jomā ir pirmām kārtām izskaust nabadzību ar ilgtspējīgām metodēm. Liela nozīme ir ANO astoņiem tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM), kas noteikti 2000. gadā un jāsasniedz līdz 2015. gadam. To vidū ir gan mērķis uz pusi samazināt galēju nabadzību un apturēt HIV/AIDS izplatīšanos, gan mērķis visiem nodrošināt pamatskolas izglītību. 

Kopš 1990. gada par 600 miljoniem mazāk ir tādu cilvēku, kuri dzīvo pilnīgā nabadzībā, tomēr citu mērķu sasniegšanā nav īpaši lielu panākumu. Ir izrādījies sevišķi grūti samazināt māšu un mazuļu mirstību dzemdībās un nodrošināt tīru dzeramo ūdeni. ES ir apsolījusi izlietot vēl miljardu eiro 79 Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīs tiem mērķiem, kuru sasniegšanā ir bijis vismazākais progress. 

Strādājot augsta līmeņa ANO grupā, kuru vada ANO ģenerālsekretārs Pans Gimuns, ES attīstības komisāram Andrim Piebalgam jāizvērtē pasaules attīstības programmas nākotne pēc 2015. gada. 

ES un tūkstošgades attīstības mērķi English (en) español (es) français (fr)

Pārmaiņu programma

Pārmaiņu programma English (en) ir pieņemta 2012. gadā, un tajā ir izklāstīta jauna pieeja ES politikai, kurā ņemtas vērā pārmaiņas pasaulē, jaunu palīdzības sniedzēju parādīšanās un jaunattīstības valstu jaunās problēmas. 

Jaunās politikas mērķis ir palīdzību sniegt stratēģiskāk un mērķtiecīgāk un to vērst uz rezultātu sasniegšanu. Tai ir divi pamatvirzieni:

Lauksaimniece audzē saulespuķes, lai dažādotu savu ienākumu avotus.

Lauksaimniece audzē saulespuķes, lai dažādotu savu ienākumu avotus.

 • cilvēktiesības, demokrātija un laba pārvaldība;
 • ilgtspējīga izaugsme visiem, lai cilvēki paši spētu izkļūt no nabadzības.

Pārmaiņu programma palīdz attīstīt trīs jomas:

 • sociālā aizsardzība, veselība, izglītība un nodarbinātība;
 • uzņēmējdarbības vide, tirdzniecība un pasaules tirgi;
 • ilgtspējīga lauksaimniecība un enerģētika.

Tās mērķis:

 • sniegt efektīvāku atbalstu;
 • sniegt finansējumu novatoriskos veidos ar dažāda veida aizdevumiem un dotācijām;
 • raudzīties, lai visas ES politikas jomas, piemēram, klimata pārmaiņu, lauksaimniecības un tirdzniecības politika, atbilstu ES mērķiem attīstības jomā. 

Palīdzība valstīm un cilvēkiem izkļūt no nabadzības pašu spēkiem

Gadu gaitā ES ir palīdzējusi daudzām valstīm izskaust nabadzību un veidot labāku nākotni to iedzīvotājiem. Bieži vien tas ir ilgstošs process. 

Jaunākie panākumi:

 • lielāki ienākumi, labāka veselība un dzīves kvalitāte nabadzīgajiem tekstilrūpniecības strādniekiem Indijas dienvidos; 
 • jauniešu izglītošana uzņēmējdarbībā, uzņēmuma vadībā un finansēs, lai sekmētu jaunu uzņēmumu dibināšanu Brazīlijā;
 • lopu aizsargāšana no cecemušām Kenijā, izmantojot zinātniskus jaunievedumus;
 • izglītības programmu atbalstīšana Svazilendā. 

Par citiem palīdzības projektiem English (en) français (fr) lasiet rubrikā par Āfrikas, Karību jūras un klusā okeāna reģionu.

Iedzīvotāji — sava likteņa noteicēji

ES attīstības politika paredz nelabvēlīgā stāvoklī esošiem jaunattīstības valstu iedzīvotājiem pašiem noteikt savu attīstību. Tas nozīmē:

 • likvidēt bezpalīdzības cēloņus, piemēram, pārtikas un tīra ūdens trūkumu, problēmas iegūt izglītību, veselības aprūpi, darbu, zemi, sociālos pakalpojumus un to, ka nav pieejama infrastruktūra un veselīga vide; 
 • izskaust slimības un nodrošināt lētas zāles, lai cīnītos ar tādām epidēmijām kā HIV/AIDS; 
 • atvieglināt jaunattīstības valstu parādu nastu, lai tām būtu vairāk naudas svarīgām valsts investīcijām un nebūtu jāmaksā procenti bagātiem aizdevējiem rūpnieciski attīstītajās valstīs; 
 • atbalstīt pašpalīdzības un nabadzības izskaušanas stratēģijas;
 • atbalstīt demokrātisko procesu;
 • nostiprināt cilvēktiesību ievērošanu, arī vīriešu un sieviešu līdztiesību;
 • veicināt stabilāku saimniecisko vidi, kur spēj attīstīties uzņēmumi un tikt radītas darbvietas.

Uz augšu

Attīstība un sadarbība

Publicēts 2014.gada februārī

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

 • Eiropas attīstības dienasEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?