Forbairt agus comhar


Is ón AE agus óna Bhallstáit a thagann breis agus a leath den airgead a chaitear ar chúnamh forbraíochta, rud a chiallaíonn gurb é an AE an deontóir is mó de chúnamh ar domhan. Téann an chuid is mó den airgead sin chuig na tíortha is laige ó thaobh ioncaim agus forbartha de.

Infheistíocht sa todhchaí

In 2013, €56.2 billiún ar an iomlán a thug an AE i gcúnamh forbraíochta – sin cúnamh ó chistí an AE agus ó bhuiséid náisiúnta na mBallstát le chéile. 

Sin 0.43 % d'ollioncam náisiúnta an AE (OIN). Tá tíortha an AE tiomanta an sprioc 0.7 % den OIN a bhaint amach faoi 2015.

An bhochtaineacht a dhíothú sa mhílaois nua

Is é an príomhchuspóir le beartas forbraíochta an AE an bhochtaineacht a dhíothú trí chur chuige inbhuanaithe a úsáid. Is cuid lárnach de sin Ocht Sprioc Forbartha na Mílaoise (SFManna) de chuid na Náisiún Aontaithe, a glacadh in 2000 agus 2015 mar spriocdháta lena mbaint amach. I measc na spriocanna sin tá an fhíorbhochtaineacht a laghdú faoina leath, scaipeadh VEID/SEIF a stopadh, agus bunoideachas a chur ar fáil do chách. 

Ó 1990 tháinig laghdú 600 milliún ar líon na ndaoine atá ag maireachtáil i bhfíorbhochtaineacht ach níor éirigh chomh maith céanna le roinnt de na SFManna eile. Tá sé an-deacair líon na leanaí agus na máithreacha a fhaigheann bás i luí seoil a laghdú agus uisce glan óil a chur ar fáil. Mar chúnamh chuige sin, gheall an AE go gcuirfí €1 billiún breise ar fáil do na spriocanna is lú dul chun cinn in 79 tír san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin.  

Beidh an Coimisinéir Eorpach um Fhorbairt, Andris Piebalgs, ag déanamh scrúdú ar thodhchaí an chláir oibre dhomhanda maidir le forbairt tar éis 2015 mar chuid de ghrúpa ardleibhéil sna Náisiúin Aontaithe faoi stiúir Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, Ban Ki-moon. 

An AE agus Spriocanna Forbartha na Mílaoise English (en) español (es) français (fr)

Clár Oibre don Athrú

Sa Chlár Oibre don Athrú English (en) , a glacadh in 2012, leagtar síos cur chuige nua i leith bheartas forbraíochta an AE, cur chuige a thugann aird ar dhomhan atá ag athrú, ar na deontóirí nua atá ag teacht chun cinn, agus ar na dúshláin nua atá ann do stáit i mbéal forbartha. 

Is é is aidhm don bheartas nua cabhrach go leagfar níos mó béime ar straitéisí, ar spriocanna agus ar thorthaí. Tá dhá phríomhshraith ann:

Foinse eile ioncaim ag feirmeoir – lusanna na gréine á bhfás aici.

Foinse eile ioncaim ag feirmeoir – lusanna na gréine á bhfás aici.

 • cearta an duine, an daonlathas agus dea-rialachas a chur chun cinn
 • fás cuimsitheach agus inbhuanaithe a spreagadh le go mbeidh sé ar chumas daoine an bhochtaineacht ina bhfuil siad féin a dhíothú.

Tugann an Clár Oibre don Athrú aghaidh ar an gcúnamh forbraíochta i dtrí réimse:

 • cosaint shóisialta, sláinte, oideachas agus fostaíocht
 • an timpeallacht ghnó, trádáil agus na margaí domhanda
 • talmhaíocht inbhuanaithe agus fuinneamh.

An aidhm atá leis

 • go mbeadh an cúnamh níos éifeachtaí
 • slite nuálacha a úsáid le maoiniú a thabhairt, trí iasachtaí agus trí dheontais
 • féachaint chuige go mbeidh beartais uile an AE, pé acu an t-athrú aeráide, talmhaíocht nó trádáil, ag luí le spriocanna forbartha an AE. 

Tacaíocht a thabhairt do thíortha agus do dhaoine aonair an bhochtaineacht ina bhfuil siad a dhíothú

Thar na blianta, thug an AE tacaíocht do a lán tíortha agus iad ag iarraidh an bhochtaineacht a dhíothú agus todhchaí níos fearr a chruthú dá bpobail. Is próiseas fadtéarmach a bhíonn i gceist go minic. 

Seo roinnt den dul chun cinn atá déanta:

 • ioncam, sláinte agus mianach saoil oibrithe bochta teicstíle i ndeisceart na hIndia a fheabhsú  
 • oiliúint i bhfiontraíocht, i mbainistíocht ghnó agus in airgeadas gnó a thabhairt do lucht gnó nua sa Bhrasaíl
 • beostoic a chosaint ar an gcuil seitse sa Chéinia trí nuálaíocht san eolaíocht
 • tacú le clár oideachais agus oiliúna sa tSuasalainn. 

Tuilleadh eolais ar chás-staidéir forbraíochta English (en) français (fr) : féach ''An Afraic, Muir Charaib agus an tAigeán Ciúin''.

An chumhacht a thabhairt do dhaoine a gcinniúint féin a chinneadh

Tá beartas forbraíochta an AE dírithe ar dhaoine faoi mhíbhuntáiste i dtíortha i mbéal forbartha a chumasú lena bhforbairt féin a chinneadh. Is é a chiallaíonn sé sin:

 • dul i ngleic le cúiseanna a leochaileachta, mar shampla drochfháil ar bhia, uisce glan, oideachas, sláinte, fostaíocht, talamh, seirbhísí sóisialta, bonneagar agus timpeallacht fholláin 
 • galair a dhíothú agus rochtain ar chógais neamhchostasacha a chur ar fáil mar chosaint ar eipidéimí ar nós VEID/SEIF 
 • an t-ualach fiachais a laghdú do thíortha i mbéal forbartha, le go mbeidh níos mó airgid acu d'infheistíochtaí poiblí tábhachtacha, in ionad ús a íoc le hiasachtóirí saibhre i dtíortha tionsclaithe 
 • straitéisí féinchabhrach agus díothaithe bochtaineachta a chur chun cinn
 • tacaíocht a thabhairt don phróiseas daonlathach
 • an meas ar chearta an duine, comhionannas idir fir agus mná san áireamh, a threisiú
 • timpeallacht eacnamaíoch níos buanseasmhaí a spreagadh ina mbeidh gnólachtaí in ann fás agus poist a chruthú.

Barr

Forbairt agus comhar

Arna fhoilsiú i Feabhra 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

 • Laethanta Forbraíochta na hEorpaEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?