Forbairt agus comhar


Is ó AE agus óna Bhallstáit a thagann breis agus a leath den airgead a chaitear ar chúnamh forbraíochta, rud a chiallaíonn gurb é AE an deontóir is mó de chúnamh ar domhan. Téann formhór an airgid sin chuig na tíortha is laige ó thaobh ioncaim agus forbartha de.

Infheistíocht ina bhfuil romhainn uile

In 2013, €56.2 billiún ar an iomlán a thug AE i gcúnamh forbraíochta – sin cúnamh ó chistí AE agus ó bhuiséid náisiúnta na mBallstát le chéile.

Sin 0.43 % d'ollioncam náisiúnta AE (OIN). Tá tíortha AE tiomanta an sprioc0.7% den OIN a bhaint amach faoi 2015.

An bhochtaineacht a dhíothú sa mhílaois nua

Is é an príomhchuspóir le beartas forbraíochta AE an bhochtaineacht a dhíothú trí chur chuige inbhuanaithe a úsáid. Is cuid lárnach de sin 8 Sprioc Forbartha na Mílaoise (SFManna) na Náisiún Aontaithe, a glacadh in 2000 agus 2015 mar spriocdháta lena mbaint amach. I measc na spriocanna sin tá an fhíorbhochtaineacht a laghdú faoina leath, scaipeadh VEID/SEIF a stopadh, agus bunoideachas a chur ar fáil do chách.

Foinse eile ioncaim ag feirmeoir – lusanna na gréine á bhfás aici

Foinse eile ioncaim ag feirmeoir – lusanna na gréine á bhfás aici

Ó 1990 tháinig laghdú 600 milliún ar líon na ndaoine atá ag maireachtáil i bhfíorbhochtaineacht ach níor éirigh chomh maith céanna le roinnt de na SFManna eile. Is rídheacair líon na leanaí agus na máithreacha a fhaigheann bás i luí seoil a laghdú agus uisce glan óil a chur ar fáil. Mar chúnamh chuige sin, gheall AE go gcuirfí €1 billiún breise ar fáil do na spriocanna is lú dul chun cinn in 79 dtír san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin.

Tar éis 2015

Rachaidh an tsraith reatha de Spriocanna Forbartha na Mílaoise in éag agus cuirfear creat nua ina n-ionad in 2015. I mí an Mheithimh 2014, d'eisigh an Coimisiún Eorpach páipéar beartais ar a dtugtar "Saol Cuibhiúil do Chách: Ó Fhís go Comhghníomhaíocht English". Leagann sé sin amach clár oibre iar-2015 AE chun deireadh a chur le bochtaineacht agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn, lena n-áirítear an gá atá le comhpháirtíocht nua domhanda.

Tacú le tíortha agus le daoine éalú ón mbochtaineacht

Le blianta, thacaigh AE lena lán tíortha agus iad ag iarraidh an bhochtaineacht a dhíothú agus saol níos fearr a chruthú dá bpobail. Próiseas fadtéarmach a bhíonn i gceist go minic.

Sampla ón mBolaiv

Sláinteachas feabhsaithe agus bunsláintetrí bhonneagar feabhsaithe

Bunaíodh an tionscadal AE sin chun an soláthar uisce chuig cathracha Bolaiveacha Potosí agus Tarija a fheabhsú agus sláintíocht a uasghrádú. Mar thoradh air sin tá 39 gcóras soláthair uisce agus 11 chóras séarachais ann anois, lena n-áirítear 8 n-ionad cóireála uisce dramhaíola.

Tá méadair uisce curtha isteach i 60,000 teach, agus tá 31,000 teach eile nasctha le córais séarachais anois. Bhain 76,000 duine tairbhe go díreach as rochtain níos fearr ar uisce óil agus ar shláintíocht.

An chumhacht a thabhairt do dhaoine a gcinniúint féin a chinneadh

Tá beartas forbraíochta AE dírithe ar dhaoine faoi mhíbhuntáiste i dtíortha i mbéal forbartha a chumasú lena bhforbairt féin a chinneadh. Is é a chiallaíonn sé sin:

  • dul i ngleic le cúiseanna a leochaileachta, e.g. drochfháil ar bhia, uisce glan, oideachas, sláinte, fostaíocht, talamh, seirbhísí sóisialta, bonneagar agus timpeallacht fholláin
  • galair a dhíothú agus rochtain ar chógais neamhchostasacha a chur ar fáil mar chosaint ar eipidéimí ar nós VEID/SEIF
  • an t-ualach fiachais a laghdú do thíortha i mbéal forbartha, le go mbeidh níos mó airgid acu d'infheistíochtaí poiblí tábhachtacha, in ionad ús a íoc le hiasachtóirí saibhre i dtíortha tionsclaithe
  • straitéisí féinchabhrach agus díothaithe bochtaineachta a chur chun cinn
  • tacaíocht a thabhairt don phróiseas daonlathach
  • an meas ar chearta an duine, comhionannas idir fir agus mná san áireamh, a fheabhsú
  • timpeallacht eacnamaíoch níos buanseasmhaí a spreagadh ina mbeidh gnólachtaí in ann fás agus poist a chruthú.
Samplaí ón Afraic

Ag obair chun Ciorrú Ball Giniúna Ban a chosc

Tá na milliúin cailíní agus ban ar fud an domhain go fóill i mbaol ó chiorrú ball giniúna ban, go háirithe i dtíortha i mbéal forbartha. Mar sin féin, tá dul chun cinn á dhéanamh. A bhuí le tionscadal AE fara UNICEF sa tSeineagáil, mar shampla, thréig breis agus 5,300 pobal an cleachtas laistigh de dheich mbliana. Dá bhrí sin is dócha go mbeidh an tSeineagáil ar an gcéad tír ar domhan ina dtréigfear an nós go hiomlán, agus tá súil leis sin faoi 2015.

Tá an tionscadal seo mar chuid de thionscnamh a chuidigh chun na mílte cailíní a shábháil ó chiorrú ball giniúna ban i 5 thír san Afraic: An Éigipt, an Aetóip, an Eiritré, an tSeineagáil agus an tSúdáin.

Barr

Forbairt agus comhar

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

  • Laethanta Forbraíochta na hEorpaEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?