Kehitysyhteistyö


Yli puolet köyhille maille annettavan avun rahoituksesta on peräisin EU:sta ja sen jäsenmaista, mikä tekee unionista maailman suurimman kehitysavun rahoittajan.

Kehitysyhteistyöpolitiikka on kuitenkin muutakin kuin puhtaan veden saannista huolehtimista ja teiden kunnostamista, niin tärkeitä kuin ne ovatkin. EU pyrkii edistämään kehitystä myös kaupankäynnin avulla avaamalla markkinoitaan köyhistä maista peräisin oleville tuotteille ja kannustamalla maita käymään enemmän kauppaa keskenään.

Investointi yhteiseen tulevaisuuteen

EU:n kehitysapu oli vuonna 2011 yhteensä 53 miljardia euroa. Summa koostuu EU:n kehitysapuvaroista ja jäsenmaiden talousarvioissa kehitysapuun kohdennetuista varoista.

Avun osuus koko EU:n BKT:stä on 0,42 prosenttia, mikä tekee EU:sta maailman runsaskätisimmän avunantajan. Tarvitaan kuitenkin vielä yhteisiä toimia, jotta Eurooppa-neuvoston tavoitteeksi asettama 0,7 prosenttia saavutettaisiin vuoteen 2015 mennessä.

Köyhyyden poistaminen keskeisenä tavoitteena

EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan päämääränä on köyhyyden poistaminen kestävällä tavalla. YK:n hyväksymät 8 vuosituhannen kehitystavoitetta ovat tässä keskeisessä asemassa. Vuosituhattavoitteisiin kuuluu esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden puolittaminen, hiv:n/aidsin leviämisen tyrehdyttäminen ja perusopetuksen tarjoaminen kaikille. Maailman johtajat sopivat tavoitteista vuonna 2000, ja ne on määrä saavuttaa vuoteen 2015 mennessä.

Absoluuttisessa köyhyydessä elävien ihmisten määrä on vähentynyt 600 miljoonalla vuodesta 1990, mutta edistyminen muiden vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa on ollut hitaampaa. Vaikeimmin ennen vuotta 2015 saavutettaviksi tavoitteiksi ovat osoittautuneet lapsi- ja äitikuolleisuuden vähentäminen ja puhtaan juomaveden saatavuuden varmistaminen. Vuonna 2011 EU myönsi miljardi euroa lisärahoitusta niiden vuosituhattavoitteiden toteuttamiseen, joissa edistyminen on ollut hitainta 79:ssä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maassa.

EU:n kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs on jäsenenä YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin johtamassa korkean tason työryhmässä, jossa tarkastellaan maailmanlaajuisen kehitysohjelman tavoitteiden tarkistamista vuoden 2015 jälkeen.

 • EU ja YK:n vuosituhattavoitteet English (en) español (es) français (fr)

Muutossuunnitelma

EU:n kehitysyhteistyöministerit hyväksyivät vuonna 2012 nk. muutossuunnitelman English (en) , joka toimii perustana EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan uudelle strategialle. Sen mukaisesti kehitysyhteistyöpolitiikassa otetaan käyttöön uusi lähestymistapa, jossa otetaan huomioon maailman muuttuminen, uusien avunantajien mukaantulo ja kehitysmaihin kohdistuvat uudet haasteet.

Uuden politiikan tavoitteena on tehdä kehitysavusta entistä strategisempaa, kohdennetumpaa ja tuloshakuisempaa. Sillä pyritään

Käsi pitelee riisin varsia ©Natalia Lazarewicz

EU:n elintarviketurvaohjelmasta autetaan riisinviljelyä Aweilissa Sudanissa.

 • edistämään ihmisoikeuksia, demokratiaa ja hyvää hallintoa
 • luomaan osallistavaa ja kestävää kasvua, joka auttaa ihmisiä nousemaan köyhyydestä.

Muutossuunnitelma kohdistuu erityisesti kolmeen kehitysavun osa-alueeseen:

 • sosiaalinen suojelu, terveys, koulutus ja työllisyys
 • yritystoiminnan olosuhteet, kauppa ja maailmanmarkkinat
 • kestävä maatalous ja energiahuolto.

Muutossuunnitelmalla pyritään parantamaan kehitysavun tuloksellisuutta ja käyttämään uusia rahoituskeinoja, muun muassa lainojen ja avustusten yhdistelmiä. Samalla halutaan varmistaa kaikkien EU:n politiikan alojen (ilmasto, maatalous, kauppa jne.) johdonmukaisuus kehitystavoitteiden kanssa.

Kehitysmaiden nostaminen köyhyydestä

Vuosien mittaan EU on auttanut monia kehitysmaita vähentämään köyhyyttä ja luomaan paremman tulevaisuuden kansalaisilleen. Tämä edellyttää usein pitkäaikaista tukea. Viimeaikaisista onnistuneista hankkeista voidaan esimerkkeinä mainita

 • köyhien tekstiiliteollisuuden työntekijöiden ansiotulojen, terveysolojen ja elämänlaadun parantaminen Etelä-Intiassa
 • brasilialaisille nuorille annettu koulutus, jossa opiskellaan yrittäjyyttä, liikkeenjohtoa ja uusien yritysten rahoitusta
 • uuteen tutkimukseen perustuva hanke karjan suojaamiseksi tsetsekärpäsiltä Keniassa
 • tuki Swazimaassa toteutettavalle koulutusohjelmalle.

EU:n kehitysapu – tapaustutkimukset English (en) français (fr)

Oman kohtalon hallinta

EU:n kehityspolitiikan tavoitteena on antaa kehitysmaiden heikoimmassa asemassa oleville ihmisille mahdollisuus päättää omasta kehityksestään. Tämä tarkoittaa, että

 • puututaan haavoittuvuuden syihin, kuten ruoan ja puhtaan veden sekä koulutuksen, terveydenhuollon, työn, maan, sosiaalipalvelujen, infrastruktuurin ja terveen ympäristön riittämättömään saatavuuteen
 • panostetaan tautien torjuntaan ja parannetaan edullisten lääkkeiden saatavuutta hiv:n ja aidsin kaltaisten tartuntatautiepidemioiden torjuntaan
 • vähennetään kehitysmaiden velkataakkaa, jotta niillä on enemmän voimavaroja elintärkeisiin julkisiin investointeihin eivätkä varat ohjaudu korkoina takaisin teollisuusmaiden rikkaille lainanantajille
 • edistetään omaehtoista apua ja köyhyyden torjuntastrategioita, joiden avulla kehitysmaat voivat vakauttaa demokratiaprosessia ja vahvistaa ihmisoikeuksien kunnioittamista, kuten miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Samalla tuetaan vakaampien taloudellisten olosuhteiden luomista, mikä edistää yritystoiminnan ja työllisyyden kasvua.

Sivun alkuun

Sivun alkuunPidä yhteyttä

Facebook

 • Euroopan kehitysyhteistyöpäivätEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.