Navigatsioonitee

Areng ja koostöö


Üle poole arenguabist annavad EL ja selle liikmesriigid, seega on nad ühiselt suurimad abiandjad maailmas. Suurem osa abist antakse madala sissetulekuga ja vähim arenenud riikidele.

Investeerides ühisesse tulevikku

2011. aastal andis EL arenguabi kokku 56,2 miljardit eurot. See hõlmab vahendeid nii ELi fondidest kui ka ELi liikmesriikide eelarvetest.

Asjaomane summa moodustab 0,43% ELi kogurahvatulust. ELi liikmesriigid on võtnud endale kohustuseks jõuda 2015. aastaks eesmärgini0,7% kogurahvatulust.

Vaesuse kõrvaldamine uuel aastatuhandel

ELi arengupoliitika esmane eesmärk on kõrvaldada vaesus jätkusuutlikul moel. Selle aluseks on 2000. aastal vastu võetud ÜRO kaheksa aastatuhande arengueesmärki, mille saavutamise tähtaeg on 2015. aastal. Aastatuhande arengueesmärgid hõlmavad nii äärmise vaesuse vähendamist poole võrra ning HIVi/AIDSi leviku peatamist, kui ka üldise alghariduse pakkumist.

Põllumajandustootja mitmekesistab oma sissetulekut päevalilli kasvatades

Põllumajandustootja mitmekesistab oma sissetulekut päevalilli kasvatades

Kuigi absoluutses vaesuses elavate inimeste hulk on alates 1990. aastast vähenenud 600 miljoni võrra, on edusammud teiste aastatuhande arengueesmärkide suunas olnud tagasihoidlikumad. Kõige keerulisemaks on osutunud vähendada sünnitusel surevate emade ja laste arvu ning tagada puhta joogivee kättesaadavus. EL on püüdnud aidata, eraldades täiendavalt 1 miljard eurot nende aastatuhande arengueesmärkide jaoks, mille puhul 79 Aafrika, Kariibi mere ning Vaikse ookeani piirkonna riigis olid edusammud kõige aeglasemad.

Pärast 2015. aastat

Praeguste aastatuhande arengueesmärkide täitmine lõpeb 2015. aastal ning see asendatakse siis uue raamistikuga. 2014. aasta juunis avaldas Euroopa Komisjon poliitikadokumendi Inimväärne elu kõigile: nägemusest ühise tegutsemiseni English. Selles sätestatakse 2015. aasta järgne ELi tegevuskava vaesuse kaotamiseks ja säästva arengu edendamiseks, sealhulgas vajadus luua uus üleilmne partnerlus.

Riikide ja inimeste vaesusest väljaaitamine

Aastate jooksul on EL toetanud paljusid riike nende jõupingutustes, mille eesmärk on vaesuse kõrvaldamine ning oma kodanikele parema tuleviku loomine. Sageli on see protsess pikaajaline.

Boliivia näide

Parem hügieen ja põhilised tervishoiuteenusedtäiustatud infrastruktuuri vahendusel

See ELi projekt käivitati, et parandada Boliivia linnade Potosí ja Tarija veevarustust ning kanalisatsiooni. Selle tulemusena ehitati 39 veevarustus- ja 11 kanalisatsioonisüsteemi, sealhulgas 8 veepuhastusjaama.

60 000 kodusse paigaldati veemõõtjad ning lisaks on 31 000 majapidamist nüüd ühendatud kanalisatsioonisüsteemiga. Kokku 76 000 inimest on saanud otsest kasu paremast juurdepääsust joogiveele ja kanalisatsioonile.

Inimesed saavad kontrolli oma tuleviku üle

ELi arengupoliitika eesmärk on anda arenguriikide ebasoodsas olukorras olevatele inimestele võimalus mõjutada ise oma arengut. See tähendab järgmist:

  • tegelemine haavatavuse põhjustega, nagu halb varustatus toidu ja puhta veega, samuti hariduse, tervishoiu, töö, maa, sotsiaalteenuste ja infrastruktuuri halb kättesaadavus ning keskkonna jätkusuutmatus;
  • haiguste kõrvaldamine ja odavate ravimite kättesaadavuse tagamine võitluses HIVi/AIDSi epideemiaga;
  • arenguriikide laenukoorma vähendamine, et neil oleks rohkem raha vajalikeks avalikeks investeeringuteks ning et asjaomane raha ei läheks intressidena tagasi tööstusriikide rikastele laenuandjatele;
  • eneseabi ja vaesuse vähendamise strateegiate edendamine;
  • demokraatliku protsessi toetamine;
  • inimõiguste (sh meeste ja naiste võrdõiguslikkuse) järgimise tõhustamine;
  • stabiilsema majanduskeskkonna soodustamine, et ettevõtted saaksid kasvada ja nendes saaks luua uusi töökohti.
Aafrika näide

Töö naiste suguelundite moonutamise lõpetamise heaks

Maailmas (eelkõige arenguriikides) ohustab suguelundite moonutamine endiselt miljoneid naisi ja tüdrukuid. Siiski on tehtud edusamme. Tänu ELi ja UNICEFi koostöös rakendatavale projektile Senegalis on näiteks üle 5300 kogukonna vähem kui kümne aasta jooksul sellest tavast loobunud. Niimoodi muutub see riik maailmas esimeseks, kes saab teatada naiste suguelundite moonutamise täielikust kaotamisest, eeldatavalt 2015. aastaks.

Asjaomane projekt on osa algatusest, mis on võimaldanud päästa tuhandeid tüdrukuid suguelundite moonutamisest 5 Aafrika riigis: Egiptuses, Eritreas, Etioopias, Senegalis ja Sudaanis.

Üles

Areng ja koostöö

Käsikiri valmis veebruaris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Facebook

  • Euroopa arengupäevadEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?