Navigatsioonitee

Areng ja koostöö


Üle poole arenguabist annavad EL ja selle liikmesriigid, seega on nad ühiselt suurimad abiandjad maailmas. Suurem osa abist antakse madala sissetulekuga ja vähim arenenud riikidele.

Investeerides ühisesse tulevikku

2011. aastal andis EL arenguabi kokku 56,2 miljardit eurot. See hõlmab vahendeid nii ELi fondidest kui ka ELi liikmesriikide eelarvetest. 

Asjaomane summa moodustab 0,43% ELi kogurahvatulust. ELi liikmesriigid on võtnud endale kohustuseks jõuda 2015. aastaks eesmärgini 0,7% kogurahvatulust.

Vaesuse kõrvaldamine uuel aastatuhandel

ELi arengupoliitika esmane eesmärk on kõrvaldada vaesus jätkusuutlikul moel. Selle aluseks on 2000. aastal vastu võetud ÜRO kaheksa aastatuhande arengueesmärki, mille saavutamise tähtaeg on 2015. aastal. Aastatuhande arengueesmärgid hõlmavad nii äärmise vaesuse vähendamist poole võrra ning HIVi/AIDSi leviku peatamist, kui ka üldise alghariduse pakkumist. 

Kuigi absoluutses vaesuses elavate inimeste hulk on alates 1990. aastast vähenenud 600 miljoni võrra, on edusammud teiste aastatuhande arengueesmärkide suunas olnud tagasihoidlikumad. Kõige keerulisemaks on osutunud vähendada sünnitusel surevate emade ja laste arvu ning tagada puhta joogivee kättesaadavus. EL on püüdnud aidata, eraldades täiendavalt 1 miljard eurot nende aastatuhande arengueesmärkide jaoks, mille puhul 79 Aafrika, Kariibi mere ning Vaikse ookeani piirkonna riigis olid edusammud kõige aeglasemad. 

ELi arenguvolinik Andris Piebalgs kuulub ÜRO kõrgetasemelisse töörühma, mis tegeleb 2015. aasta järgset perioodi käsitleva arengualase tegevuskava tuleviku uurimisega. Töörühma juhib ÜRO peasekretär Ban Ki-moon. 

EL ja aastatuhande arengueesmärgid English (en) español (es) français (fr)

Muutuste kava

Muutuste kavas, English (en) mis võeti vastu 2012. aastal, sätestatakse arengupoliitikat käsitlev uus lähenemisviis, mille puhul võetakse arvesse muutuvat maailma, uute abiandjate esilekerkimist ning arenguriikide uusi probleeme. 

Uue poliitika eesmärgiks on anda strateegilisemat, sihipärasemat ja rohkem tulemustele suunatud abi. Sellel on kaks põhisuunda:

A farmer diversifies her income by growing sunflowers

Põllumajandustootja mitmekesistab oma sissetulekut päevalilli kasvatades

 • inimõiguste, demokraatia ja hea valitsemistava edendamine;
 • kaasava ning säästva majanduskasvu julgustamine, mille abil inimesed aitavad end ise vaesusest välja.

Muutuste kava hõlmab kolmes valdkonnas antavat arenguabi:

 • sotsiaalkaitse, tervishoid, haridus ja töökohad;
 • ettevõtluskeskkond, kaubandus ja maailmaturud;
 • säästev põllumajandus ja energeetika.

Selle eesmärk on:

 • muuta abi tõhusamaks;
 • kasutada rahastamise pakkumiseks uusi innovatiivseid viise (nt laenude ja toetuse kombinatsiooni);
 • tagada, et kõigis ELi poliitikavaldkondades (kliimamuutused, põllumajandus või kaubandus) järgitaks ELi arengueesmärkide saavutamist. 

Riikide ja üksikisikute vaesusest väljaaitamine

Aastate jooksul on EL toetanud paljusid riike nende jõupingutustes, mille eesmärk on vaesuse kõrvaldamine ning oma kodanikele parema tuleviku loomine. Sageli on see protsess pikaajaline. 

Viimase aja saavutuste hulka kuuluvad:

 • Lõuna-India vaeste tekstiilitööstuse töötajate sissetuleku, tervise ja elukvaliteedi parandamine; 
 • noortele mõeldud ettevõtlus- ja ärijuhtimiskoolitused ning idufirmade rahastamine Brasiilias;
 • teaduspõhise innovatsiooni kaudu kariloomade kaitsmine tsetsekärbeste eest Keenias;
 • haridus- ja koolitusprogrammi toetamine Svaasimaal. 

Rohkem arenguabi näiteid on esitatud English (en) français (fr) jaotises „Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkond”.

Inimesed saavad kontrolli oma saatuse üle

ELi arengupoliitika eesmärk on anda arenguriikide ebasoodsas olukorras olevatele inimestele võimalus mõjutada ise oma arengut. See tähendab:

 • tegelemine selliste nõrkade kohtade tekkepõhjustega, nagu halb varustatus toidu ja puhta veega, samuti hariduse, tervishoiu, töö, maa, sotsiaalteenuste ja infrastruktuuri kättesaadavus ning keskkonna jätkusuutlikkus; 
 • haiguste kõrvaldamine ja odavate ravimite kättesaadavus võitluses HIVi/AIDSi epideemiaga; 
 • arenguriikide laenukoorma vähendamine, et neil oleks rohkem raha vajalikeks avalikeks investeeringuteks ning et asjaomane raha ei läheks intressidena tagasi tööstusriikide rikastele laenuandjatele; 
 • eneseabi ja vaesuse vähendamise strateegiate edendamine;
 • demokraatliku protsessi toetamine;
 • inimõiguste (sh meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse) austamise tagamine;
 • stabiilsema majanduskeskkonna soodustamine, et ettevõtted saaksid kasvada ja nendes saaks luua uusi töökohti.

Üles

Areng ja koostöö

Välja antud veebruaris 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Facebook

 • Euroopa arengupäevadEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?