Rozvoj a spolupráce


Více než polovina finančních prostředků na pomoc chudým zemím pochází z Evropské unie a jejích členských států, což z EU činí největšího poskytovatele rozvojové pomoci na světě.

Pojem rozvojová pomoc pro nás často znamená zajistit lidem čistou vodu nebo postavit silnici. Obojí je sice velmi důležité, ale tato pomoc má i jinou podobu: například obchod – EU otevírá své trhy zboží z chudých zemí a podněcuje je rovněž k tomu, aby více rozvíjely obchod mezi sebou.

Investice do společné budoucnosti

V roce 2011 činil objem rozvojové pomoci EU celkem 53 miliard eur. Tyto prostředky pocházely z fondů EU a z rozpočtů jednotlivých členských zemí Unie.

Celkem tedy na tyto účely Unie věnovala 0,42 % hrubého národního produktu všech svých členských zemí, což z ní činí nejštědřejšího poskytovatele rozvojové pomoci na světě. Nicméně k dosažení cíle, který stanovila Evropská rada – zvýšit do roku 2015 poskytovanou pomoc na 0,7 % HNP – je nadále třeba společného úsilí.

Nové tisíciletí bez chudoby

Hlavním cílem rozvojové politiky EU je trvalé vymýcení chudoby udržitelným způsobem. Zásadní roli při tom sehrávají rozvojové cíle tisíciletí OSN, na nichž se vedoucí představitelé zemí dohodli v roce 2000 a kterých se má dosáhnout do roku 2015. Jde mimo jiné o cíl snížit extrémní chudobu o polovinu, zastavit šíření HIV/AIDS a zajistit základní vzdělání pro všechny.

Od roku 1990 poklesl počet lidí žijících v absolutní chudobě o 600 milionů, nicméně v dosahování stanovených cílů se stále ještě pokulhává. Mezi nejtěžší cíle, jež máme do roku 2015 naplnit, patří snížení počtu úmrtí rodiček a dětí při porodu a dále zajištění čisté pitné vody. V roce 2011 tak EU přislíbila další miliardu eur na ty rozvojové cíle, u nichž se v 79 afrických, karibských a tichomořských státech dosáhlo nejmenšího pokroku.

Evropský komisař pro rozvoj Andris Piebalgs je členem skupiny OSN na vysoké úrovni vedené generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem, která jedná o budoucnosti světové rozvojové pomoci po roce 2015.

 • EU a rozvojové cíle tisíciletí English (en) español (es) français (fr)

Agenda pro změnu

Agenda pro změnu English (en) je nový plán rozvojové politiky EU, který v roce 2012 schválili ministři členských zemí EU. Stanoví se v něm nový přístup k rozvojové politice, která zohledňuje měnící se svět, v němž se objevují nejen další poskytovatelé rozvojové pomoci, ale také nové problémy, jimž musí rozvojové země čelit.

V rámci nové politiky by se měla poskytovat strategičtější, cílenější pomoc zaměřená na výsledky. Jedná se o dva typy pomoci:

Ruka držící svazek rýžových klasů, ©Natalia Lazarewicz

Ze svého programu na zajištění dodávek potravin poskytuje EU lidem v súdánském městě Aweil pomoc při pěstování rýže.

 • prosazování lidských práv, demokracie a zásad řádné veřejné správy
 • inkluzivní a udržitelný růst, který lidem umožňuje vymanit se z chudoby svépomocí.

Agenda pro změnu se zaměřuje na tři oblasti pomoci:

 • sociální ochrana, zdraví, vzdělávání a zaměstnanost
 • podnikatelské prostředí, obchod a světové trhy
 • udržitelné zemědělství a energetika.

V neposlední řadě se má zlepšit účinnost pomoci a poskytovat pomoc inovativním způsobem (kombinací půjčky a grantu), aby se zajistilo, že všechny politiky EU – změna klimatu, zemědělství nebo obchod – jsou v souladu s rozvojovými cíli Unie.

Naučit se vymanit z chudoby vlastními silami

Již celou řadu let Unie podporuje úsilí mnoha zemí eliminovat chudobu a vytvořit pro tamější obyvatele lepší budoucnost. Jde však často o dlouhodobý proces. Jako příklad úspěšných projektů z poslední doby můžeme uvést:

 • zvýšení příjmů, zlepšení zdravotního stavu a kvality života chudých dělníků pracujících v jihoindickém textilním průmyslu
 • vyškolení mladých lidí z Brazílie, kteří by si chtěli založit vlastní podnik, v otázkách podnikání, řízení a financování podniku
 • vědecký inovační projekt v Keni na ochranu dobytka proti spavé nemoci způsobené bodnutím mouchy tse-tse
 • podpora vzdělávacího a školícího programu ve Svazijsku.

Případové studie EU v oblasti politiky rozvoje English (en) français (fr)

Dát lidem možnost řídit vlastní osud

Evropská unie se v rámci politiky rozvoje snaží zajistit, aby se lidé z rozvojových zemí, kteří se nacházejí ve znevýhodněné situaci, sami podíleli na rozvoji své komunity. To znamená, že je třeba:

 • odstranit příčiny jejich zranitelnosti, např. špatné zásobování potravinami nebo nedostatek čisté vody, omezený přístup ke vzdělání, zdraví, zaměstnání, půdě, sociálním službám, infrastruktuře a nezávadnému životnímu prostředí
 • zamezit šíření nemocí a zajistit dostupnost levných léků, např. proti HIV/AIDS
 • zmírnit dluhové břemeno rozvojových zemí, aby mohly namísto splácení úroků bohatým věřitelům z průmyslových zemí investovat do nezbytné infrastruktury a projektů prospěšných celé společnosti
 • prosazovat strategie svépomoci a eliminace chudoby, podporovat demokratický proces, posilovat dodržování lidských práv, včetně rovnosti mezi ženami a muži, a prosazovat stabilnější hospodářské prostředí, které je pro podniky příhodné a kde vznikají nová pracovní místa.

Začátek stránky

Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

 • Evropské dny rozvojové pomociEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?