Rozvoj a spolupráce


Více než polovina veškeré světové rozvojové pomoci pochází z Evropské unie a jejích členských států. Jsou tak společně největším poskytovatelem této pomoci na světě. Většina těchto prostředků jde do zemí s nízkými příjmy a nejméně rozvinutých zemí.

Investice do společné budoucnosti

V roce 2013 činil objem rozvojové pomoci z EU, tedy z fondů EU a z rozpočtů jednotlivých členských zemí, celkem 56,2 miliardy eur.

To představovalo 0,43 % hrubého národního důchodu EU (HND). Země EU si navíc stanovily nový cíl: zvýšit do roku 2015 rozvojovou pomoc na 0,7 % HND.

Nové tisíciletí bez chudoby

Hlavním cílem rozvojové politiky EU je především vymýtit chudobu, a to udržitelným způsobem. Zásadní roli při tom sehrává 8 rozvojových cílů tisíciletí OSN, na nichž se vedoucí představitelé zemí dohodli v roce 2000 a kterých se má dosáhnout do roku 2015. Patří k nim například úsilí snížit extrémní chudobu o polovinu, zastavit šíření HIV/AIDS či zajistit základní vzdělání pro všechny.

Žena pěstuje slunečnice a diverzifikuje tak své příjmy.

Žena pěstuje slunečnice a diverzifikuje tak své příjmy.

Od roku 1990 poklesl počet lidí žijících v absolutní chudobě o 600 milionů, nicméně v dosahování rozvojových cílů tisíciletí stále ještě pokulháváme. Zvláště obtížný se jeví úkol snížit v rozvojových zemích počet úmrtí matek a dětí při porodu a zajistit přístup k čisté pitné vodě. Unie se snaží svou pomoc zintenzivnit, a zavázala se proto poskytnout další miliardu eur, která je určena 79 africkým, karibským a tichomořským zemím, konkrétně na oblasti, v nichž se doposud dosáhlo nejmenšího pokroku.

Jak dál po roce 2015

Platnost stávajících rozvojových cílů tisíciletí skončí v roce 2015, kdy budou muset být nahrazeny novým rámcem. V červnu 2014 vydala Evropská komise sdělení s názvem Důstojný život pro všechny: Od vize ke společným opatřením English. V něm stanovila agendu EU pro vymýcení chudoby a podporu udržitelného rozvoje pro období po roce 2015, včetně potřeby nové formy celosvětové spolupráce a partnerství.

Naučit země a jejich obyvatele vymanit se z chudoby vlastními silami

Již celou řadu let podporuje Unie snahu mnoha zemí eliminovat chudobu a vytvořit pro tamější obyvatele lepší budoucnost. Často se však jedná o dlouhodobý proces.

Příklad z Bolívie

Zlepšení hygienických podmínek azdraví obyvatel prostřednictvím lepší infrastruktury

Cílem tohoto projektu EU bylo zlepšit dodávky vody do bolivijských měst Potosí a Tarija a zlepšit tamější hygienické podmínky modernizací kanalizačního systému. Díky tomu vzniklo celkem 39 vodovodních sítí a 11 kanalizačních systémů, včetně 8 čističek odpadních vod.

Do 60 000 domácností byly nainstalovány vodoměry a dalších 31 000 domácností bylo připojeno na kanalizační síť. Díky projektu má nyní lepší přístup k pitné vodě a hygienickým zařízením celkem 76 000 osob.

Dát lidem možnost řídit vlastní osud

Evropská unie se v rámci politiky rozvoje snaží zajistit, aby se lidé z rozvojových zemí, kteří se nacházejí ve znevýhodněné situaci, sami podíleli na rozvoji své komunity. Chce tedy:

  • odstranit příčiny jejich situace, např. špatné zásobování potravinami, nedostatek čisté vody, omezený přístup ke vzdělání, zdravotnickým a sociálním službám, k pracovním příležitostem, půdě, infrastruktuře a nezávadnému životnímu prostředí
  • zamezit šíření nemocí a zajistit dostupnost levných léků, např. proti HIV/AIDS
  • zmírnit dluhové břemeno rozvojových zemí, aby mohly namísto splácení úroků bohatým věřitelům z průmyslových zemí investovat do nezbytné infrastruktury a projektů prospěšných celé společnosti
  • prosazovat strategie svépomoci a eliminace chudoby
  • podporovat demokratický proces
  • posilovat dodržování lidských práv, včetně rovnosti mezi ženami a muži
  • prosazovat stabilnější hospodářské prostředí, které je pro podniky příhodné a kde vznikají nová pracovní místa.
Příklady z Afriky

Opatření zabraňující mrzačení ženských pohlavních orgánů

Milionům dívek a žen na celém světě stále hrozí riziko mrzačení pohlavních orgánů, a to zejména v rozvojových zemích. Lze však říci, že už se podařilo dosáhnout určitého pokroku. Díky projektu EU ve spolupráci s organizací UNICEF upustilo v Senegalu od provádění ženské obřízky během posledních méně než 10 let více než 5 300 komunit. Tato země se tak do roku 2015 má stát první na světě, která od této praktiky zcela upustí.

Uvedený projekt je součástí iniciativy, která pomohla zachránit tisíce dívek od zmrzačení pohlavních orgánů. Projekt se realizuje v 5 afrických zemích: v Egyptě, Etiopii, Eritreji, Senegalu a Súdánu.

Začátek stránky

Rozvoj a spolupráce

Rukopis dokončen v listopadu 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Facebook

  • Evropské dny rozvojové pomociEnglish (en)

Twitter

  • EuropeAid English (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?