Konkurenca


Pravila Evropske unije o konkurenci so namenjena zagotavljanju poštenih in enakih pogojev poslovanja, hkrati pa omogočajo inovativnost, poenotenje standardov in razvoj malih podjetij.

Konkurenca naj bo poštena

Raztovarjanje tovornjaka pri selitvi © Imageselect

Nekatera mednarodna selitvena podjetja so bila kaznovana zaradi določanja cen.

Po predpisih EU podjetja ne smejo:

 • določati cen ali si razdeliti trga,
 • zlorabiti prevladujočega položaja na posameznem trgu in z njega izriniti manjših tekmecev,
 • se ne smejo združiti, če bi s tem prevzela nadzor nad trgom. To pravilo dejansko preprečuje le majhno število združitev. Večja podjetja, ki ustvarijo veliko prometa v Evropski uniji, za vsako združitev potrebujejo predhodno odobritev Evropske komisije, tudi če je njihov sedež zunaj EU.

Komisija lahko v posebnih okoliščinah podjetju dovoli monopol, in sicer v primerih drage infrastrukture („naravni monopol“) ali zagotavljanja javnih storitev. Vendar pri tem velja:

 • monopolna podjetja morajo dokazati, da z drugimi podjetji ravnajo pošteno,
 • podjetja, ki imajo naravni monopol, morajo zagotoviti, da lahko njihovo infrastrukturo uporabljajo vsi,
 • dobiček iz zagotavljanja javnih storitev se ne sme uporabljati za subvencioniranje poslovnih dejavnosti, saj bi podjetje lahko z nepošteno nizkimi cenami izrinilo tekmece.

Veliki ne smejo izkoriščati malih

Pri poslovanju z manjšimi podjetji večja podjetja ne smejo izkoriščati svoje pogajalske moči za uveljavljanje pogojev, ki bi dobaviteljem ali strankam onemogočili poslovanje z njihovimi tekmeci. Komisija lahko podjetjem za takšno ravnanje naloži kazen.

Preiskave protikonkurenčnega ravnanja ne zadevajo le blaga, temveč tudi svobodne poklice in storitve, kot so finančne storitve (npr. manjši bančni posli in poslovanje s kreditnimi karticami).

Popravilo avtomobila © Carofoto

S predpisi EU se je povečala konkurenčnost izvajalcev avtomehaničnih popravil.

Ni rešitve za slaba podjetja

Evropska komisija nadzoruje tudi pomoč, ki jo države EU namenjajo podjetjem (državno pomoč), denimo:

 • posojila in nepovratna sredstva,
 • davčne olajšave,
 • ugodnejše cene blaga in storitev,
 • državno jamstvo, s katerim se podjetju izboljša kreditna sposobnost v primerjavi s konkurenco.

Podjetjem v težavah, ki nimajo nobene možnosti ekonomskega preživetja, država pod nobenimi pogoji ne sme dati nobene pomoči.

Izjeme

Možne so nekatere izjeme od splošnih pravil:

 • podjetjem se lahko dovoli, da z medsebojnim sodelovanjem oblikujejo enotni tehnični standard za celotni trg,
 • majhna podjetja se lahko povežejo, če tako bolje konkurirajo velikim družbam,
 • državna pomoč je dovoljena, če je resnično verjetno, da bo podjetje v težavah (ali novo podjetje) postalo dobičkonosno in če je pomoč v interesu EU (na primer za ohranitev delovnih mest ali ustvarjanje novih).

Treba je presoditi, ali bo posredovanje države koristilo potrošnikom ali morda škodilo drugim podjetjem. Evropska komisija pogosto odobri pomoč za raziskave in razvoj, regionalni razvoj in mala podjetja, saj ta področja uresničujejo splošne cilje EU.

Koristi in praksa

Eden od najodmevnejših primerov Evropske komisije s področja konkurence je zadeval ameriško računalniško podjetje Microsoft. Komisija je Microsoftu naložila globo, ker je različno programsko opremo ponujal samo v paketu. V odločbi je pojasnila, da je Microsoft s potrošniki ravnal nepošteno, ker jih je prikrajšal za izbiro, vzdrževal cene na umetno visoki ravni in zaviral inovacije v razvoju programske opreme.

V avtomobilski industriji si je Komisija prizadevala za večjo preglednost cen, zaradi česar so se v EU zelo zmanjšale razlike v neto cenah avtomobilov (brez davkov).

Zaradi prizadevanja Komisije lahko poprodajalci avtomobilov zdaj prodajajo različne avtomobilske znamke in poslujejo v več kot eni državi EU. Poleg tega lahko zdaj tudi nepooblaščeni prodajalci prodajajo rezervne avtomobilske dele in izvajajo popravila.

Mehanizmi nadzora

Obsežne pristojnosti Komisije za preiskovanje in kaznovanje v primeru kršitev pravil EU o konkurenci nadzoruje Sodišče Evropske unije. Podjetja in vlade držav članic se pogosto, in včasih uspešno, pritožijo zoper odločbe Komisije.

Na vrh

Konkurenca

Objavljeno julija 2013

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?