Konkurenca


Pravila Evropske unije o konkurenci so namenjena zagotavljanju poštenih in enakih pogojev poslovanja, hkrati pa omogočajo inovativnost, poenotenje standardov in razvoj malih podjetij.

Konkurenca naj bo poštena

Raztovarjanje tovornjaka pri selitvi © Imageselect

Nekatera mednarodna selitvena podjetja so bila kaznovana zaradi določanja cen.

Po pravilih EU podjetja ne smejo:

 • določati cen ali si razdeliti trga,
 • zlorabiti prevladujočega položaja na posameznem trgu in z njega izriniti manjših tekmecev, 
 • se ne smejo združiti, če bi s tem prevzela nadzor nad trgom.
  To pravilo dejansko preprečuje le majhno število združitev. Večja podjetja, ki ustvarijo veliko prometa v Evropski uniji, za vsako združitev potrebujejo predhodno odobritev Evropske komisije, tudi če je njihov sedež zunaj EU. 

Zaščita manjših podjetij

Večja podjetja ne smejo izkoriščati svoje pogajalske moči za uveljavljanje pogojev, ki bi dobaviteljem ali strankam onemogočili poslovanje z njihovimi tekmeci. Komisija lahko podjetjem za takšno ravnanje naloži kazen.

Preiskave protikonkurenčnega ravnanja ne zadevajo le blaga, temveč tudi svobodne poklice in storitve, kot so finančne storitve (npr. manjši bančni posli in poslovanje s kreditnimi karticami).

Ni rešitve za slaba podjetja

Evropska komisija nadzoruje tudi pomoč, ki jo države EU namenjajo podjetjem (državno pomoč), denimo:

 • posojila in nepovratna sredstva,
 • davčne olajšave,
 • ugodnejše cene blaga in storitev,
 • državno jamstvo, s katerim se podjetju izboljša kreditna sposobnost v primerjavi s konkurenco.

Taka pomoč lahko daje prednost podjetjem, ki imajo dobre povezave in posebne interese, na račun podjetij, ki konkurirajo samo na podlagi svojih dosežkov – račun pa plača davkoplačevalec. Z omejevanjem takih nezasluženih subvencij na poceni in učinkovit način skrbimo za bolj poštene pogoje poslovanja v Evropi in spodbujamo gospodarsko rast.

Prožna pravila 

Pravila uporabljamo prožno in z zdravo pametjo. Treba je presoditi, ali bo posredovanje države koristilo potrošnikom ali morda škodilo drugim podjetjem. Država lahko na primer pomaga podjetjem v težavah – ali novim podjetjem – če imajo dejanske možnosti, da postanejo dobičkonosna. Tako se ohranijo ali celo ustvarijo delovna mesta. Ne sme pa dodeliti pomoči podjetju v težavah, kadar ta nima možnosti za ekonomsko preživetje.

Druge izjeme od splošnih pravil so:

 • podjetja, ki sodelujejo pri pripravi enotnega tehničnega standarda za celoten trg,
 • manjša podjetja, ki sodelujejo, da bi lažje konkurirala z večjimi,
 • pobude za raziskave in inovacije,
 • projekti regionalnega razvoja.

Nedavni primeri

Eden od najodmevnejših primerov Evropske komisije s področja konkurence je zadeval ameriško računalniško podjetje Microsoft. Komisija je Microsoftu naložila globo, ker je različno programsko opremo ponujal samo v paketu. Odločila je, da je Microsoft s potrošniki ravnal nepošteno, ker jih je prikrajšal za izbiro, vzdrževal cene na umetno visoki ravni in zaviral inovacije v razvoju programske opreme.

3D načrt avtomobila ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Boj proti kartelom na področju avtomobilskih delov koristi podjetjem in potrošnikom.

Komisija je nedavno kaznovala številne proizvajalce avtomobilskih delov, ki so se na skrivaj dogovorili o višjih cenah za ležaje in žične napeljave za tovorna in potniška vozila – s tem so se zvišale cene tudi za potrošnike. 

Mehanizmi nadzora

Za obsežne pristojnosti Komisije za preiskovanje in kaznovanje v primeru kršitev pravil EU o konkurenci velja sistem notranjega nadzora in ravnotežja ter nadzor Sodišča Evropske unije. Podjetja in vlade držav članic se pogosto, in včasih uspešno, pritožijo zoper odločbe Komisije.

Na vrh

Konkurenca

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?