Navigačný riadok

Hospodárska súťaž


Cieľom predpisov EÚ v oblasti hospodárskej súťaže je zabezpečenie spravodlivých a rovnakých podmienok pre podniky a zároveň zachovanie priestoru pre inovácie, jednotné normy a rozvoj malých podnikov.

Hospodárska súťaž musí byť spravodlivá

Vykládka nákladného automobilu © Imageselect

Niektoré medzinárodné sťahovacie firmy dostali pokutu za koordinované stanovovanie cien.

Z pravidiel EÚ vyplýva, že podniky nemôžu:

 • uzatvárať dohody o cenách alebo rozdelení trhov;
 • zneužívať dominantné postavenie na konkrétnom trhu s cieľom vytlačiť menších konkurentov; 
 • zlučovať sa, ak by im takéto spojenie umožnilo účinne kontrolovať trh.
  V praxi toto pravidlo zabraňuje realizácii len malého počtu fúzií. Väčšie spoločnosti, ktoré vo veľkom rozsahu podnikajú v EÚ, sa nemôžu zlúčiť bez predchádzajúceho súhlasu Komisie. Platí to aj vtedy, keď majú sídlo mimo EÚ. 

Ochrana malých podnikov

Veľké spoločnosti nesmú zneužiť svoju vyjednávaciu pozíciu na určovanie podmienok, ktoré by ich dodávateľom alebo zákazníkom spôsobili ťažkosti pri obchodovaní s ich konkurentmi. Komisia môže spoločnostiam uložiť pokutu (a aj tak robí), pretože takéto konanie vedie k vyšším cenám a/alebo menšej možnosti voľby pre spotrebiteľov.

Vyšetrovania protisúťažných praktík, ktoré vedie EÚ, zahŕňajú nielen obchod s tovarom, ale aj slobodné povolania a služby vrátane finančných služieb, ako napríklad retailové bankovníctvo a kreditné karty.

Žiadna podpora pre neprosperujúce podniky

Komisia takisto monitoruje, koľko pomoci poskytujú vlády členských štátov podnikom („štátna pomoc“). Ide napríklad o:

 • pôžičky a granty;
 • daňové úľavy;
 • poskytovanie tovarov a služieb za zvýhodnených podmienok;
 • štátne záruky, ktoré zlepšujú úverové hodnotenie spoločnosti v porovnaní s jej konkurentmi.

Existuje riziko, že táto pomoc by mohla zvýhodniť určité subjekty s prepojenými záujmami na úkor tých, ktoré súťažia na základe vlastných zásluh, pričom na to v konečnom dôsledku doplatia daňovníci. Kontrola nad takouto neoprávnenou podporou je lacným a efektívnym spôsobom, ako posilniť spravodlivosť a hospodársky rast v Európe.

Pružné pravidlá 

Pri uplatňovaní týchto pravidiel sa používa jednoduchá logika a flexibilita. V prvom rade sa zhodnotí, či spotrebitelia získajú určitý prospech alebo či dôjde k poškodeniu iných podnikateľov. Vlády napríklad majú dovolené pomáhať firmám v ťažkostiach alebo novým podnikom, ak majú reálnu šancu stať sa ziskovými a zachrániť alebo dokonca vytvárať pracovné miesta. Nie je však dovolená pomoc upadajúcim podnikom, ktoré nemajú nádej na prežitie.

Medzi niektoré ďalšie výnimky zo všeobecných pravidiel patria:

 • podniky, ktoré pracujú spoločne na jednej technickej norme pre trh ako celok,
 • menšie spoločnosti, ktoré spolupracujú, aby mohli lepšie konkurovať väčším firmám,
 • iniciatívy v oblasti výskumu a inovácií,
 • projekty regionálneho rozvoja.

Aktuálne prípady

Jeden z najvážnejších prípadov Komisie v oblasti porušenia hospodárskej súťaže sa týkal amerického počítačového gigantu, spoločnosti Microsoft. Komisia udelila Microsoftu pokutu za to, že svoje softvérové produkty spájal do jedného balíka. Rozhodla, že spoločnosť Microsoft je voči spotrebiteľom nespravodlivá, pretože im upiera možnosť voľby, umelo udržiava vysoké ceny a brzdí inovácie v softvérovom priemysle.

Návrhárska skica 3D auta ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Boj proti kartelom v oblasti výroby automobilových súčiastok prináša prospech firmám, aj spotrebiteľom.

Komisia nedávno udelila pokuty viacerým výrobcom automobilových súčiastok, ktorí sa tajne dohodli účtovať nadmerné ceny výrobcom za ložiská do osobných a nákladných automobilov, čo napokon viedlo k vyšším cenám automobilov pre zákazníkov. 

Kontrolné mechanizmy

Rozsiahle právomoci Komisie vyšetrovať a zastaviť porušovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže podliehajú viacerým vnútorným kontrolným mechanizmom a úplnému súdnemu preskúmaniu Európskym súdnym dvorom. Spoločnosti a vlády členských štátov pravidelne namietajú rozhodnutia Komisie a niekedy sú úspešné v odvolaniach voči jej rozhodnutiam.

Na začiatok

Hospodárska súťaž

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?