Navigačný riadok

Hospodárska súťaž


Predpisy EÚ týkajúce sa hospodárskej súťaže sú navrhnuté tak, aby zabezpečili spravodlivé a rovnaké podmienky pre podniky a zároveň ponechali priestor pre inovácie, jednotné normy a rozvoj malých podnikov.

Hospodárska súťaž musí byť spravodlivá

Vykládka nákladného automobilu © Imageselect

Niektoré medzinárodné sťahovacie firmy dostali pokutu za koordinované stanovovanie cien.

Podľa pravidiel EÚ podniky nesmú:

 • uzatvárať dohody o cenách alebo rozdelení trhov;
 • zneužívať dominantné postavenie na konkrétnom trhu s cieľom vytlačiť menších konkurentov;
 • zlučovať sa, ak by im takéto spojenie umožnilo účinne kontrolovať trh. V praxi toto pravidlo zabraňuje realizácii len malého počtu fúzií. Väčšie spoločnosti, ktoré v podnikajú v EÚ vo veľkom rozsahu, sa nemôžu zlúčiť bez predchádzajúceho súhlasu Európskej komisie. Platí to aj vtedy, keď majú sídlo mimo EÚ.

Komisia môže akceptovať monopolné postavenie spoločnosti za osobitných okolností, napríklad ak ide o nákladnú infraštruktúru (tzv. prirodzené monopoly) alebo ak je to nevyhnutné na zabezpečenie služby vo verejnom záujme. Avšak:

 • monopoly musia byť schopné preukázať, že k ostatným hráčom na trhu pristupujú spravodlivo;
 • prirodzené monopoly musia sprístupniť svoju infraštruktúru všetkým užívateľom;
 • zisky z poskytovania verejnej služby nie je možné použiť na dotáciu obchodných operácií, a teda ani na potenciálne zníženie cien voči konkurencii.

Veľké podniky nesmú zneužívať svoje dominantné postavenie

Veľké spoločnosti nesmú pri obchodovaní s malými firmami zneužiť svoju vyjednávaciu pozíciu na určovanie podmienok, ktoré by ich dodávateľom alebo zákazníkom znemožnili obchod s ich konkurentmi. Komisia môže pokutovať (a aj to robí) spoločnosti, ktoré uplatňujú takúto prax.

Vyšetrovania protisúťažných praktík, ktoré vedie EÚ, zahŕňajú nielen obchod s tovarom, ale aj slobodné povolania a služby vrátane finančných služieb, ako napríklad retailové bankovníctvo a kreditné karty.

Oprava automobilu © Carofoto

Konkurencia medzi autoservismi je vďaka EÚ väčšia.

Žiadna podpora pre krachujúce spoločnosti

Komisia pozorne monitoruje, koľko pomoci poskytujú vlády členských krajín podnikom („štátna pomoc“). Ide napríklad o:

 • pôžičky a granty;
 • daňové úľavy;
 • poskytovanie tovarov a služieb za zvýhodnených podmienok;
 • štátne záruky, ktoré zlepšujú úverové hodnotenie spoločnosti v porovnaní s jej konkurentmi.

Vlády nesmú za žiadnych okolností poskytovať akúkoľvek formu pomoci upadajúcim podnikom, ktoré nemajú nádej na záchranu.

Výnimky

Niektoré výnimky z pravidiel sú však možné:

 • spoločnostiam sa môže povoliť spolupráca na rozvoji jednotných technických noriem pre trh ako celok;
 • menším spoločnostiam sa môže povoliť spolupráca, v prípade, že to posilní ich schopnosť konkurovať väčším firmám;
 • štátna pomoc je prípustná v prípade, že existuje reálna šanca, aby sa spoločnosť v núdzi – alebo nový podnik – nakoniec stala ziskovou, ak je to v záujme EÚ (napríklad tým, že sa zachovajú alebo vytvoria pracovné miesta).

V prvom rade sa zvažuje, či takáto výnimka bude prínosom pre spotrebiteľov alebo naopak, či naruší podnikateľské prostredie. Komisia často umožňuje pomoc v oblastiach výskumu a inovácií, regionálneho rozvoja alebo malých a stredných podnikov, pretože tieto oblasti slúžia všeobecným cieľom EÚ.

Výhody v praxi

Jeden z najvážnejších prípadov Európskej komisie v oblasti porušenia hospodárskej súťaže sa týkal amerického počítačového gigantu, spoločnosti Microsoft. Komisia udelila Microsoftu pokutu za to, že svoje softvérové produkty spájal do jedného balíka. Rozhodla, že Microsoft upiera spotrebiteľom možnosť voľby, umelo udržiava vysoké ceny a brzdí inovácie v softvérovom priemysle.

V automobilovom priemysle Komisia zasiahla v prospech väčšej transparentnosti v oblasti cenovej politiky, čo viedlo k oveľa menším rozdielom v cenách áut bez DPH v EÚ.

Takisto umožnila aj spoločné obchodné zastúpenia pre viaceré značky áut, obchodným zástupcom umožnila pôsobiť vo viacerých krajinách EÚ a neautorizovaným obchodným zástupcom sprístupnila možnosť predávať náhradné súčiastky a uskutočňovať opravy.

Systém kontroly a rovnováh

Rozsiahle právomoci Komisie vyšetrovať a zastaviť porušovanie pravidiel EÚ o hospodárskej súťaži podliehajú súdnemu preskúmaniu Európskym súdnym dvorom. Spoločnosti a vlády členských štátov pravidelne namietajú rozhodnutia Komisie a niekedy sú úspešné v odvolaniach voči nim.

Na začiatok

Hospodárska súťaž

Uverejnené v júli 2013

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?