Hospodářská soutěž


Účelem pravidel EU pro hospodářskou soutěž je zajistit podnikům stejné a spravedlivé podmínky pro všechny. EU však zároveň ponechává dostatek prostoru pro inovace, vznik společných norem a rozvoj malých podniků.

Hospodářská soutěž musí být korektní

Vykládka nakládního vozu © Imageselect

Některé mezinárodní stěhovací firmy dostaly pokutu, protože se mezi sebou dohodly na cenách.

Podle právních předpisů EU:

 • podniky nesmějí uzavírat dohody o stanovení cen či si mezi sebou rozdělovat trh
 • podniky nesmějí zneužívat dominantního postavení na konkrétním trhu k tomu, aby vytlačily menší konkurenty
 • se podniky nesmějí slučovat, pokud by dané sloučení způsobilo, že by měly celý trh pod kontrolou. V praxi tato pravidla stojí v cestě sloučení podniků pouze v malém množství případů. Větší společnosti, které mají v EU velký obrat, se nemohou sloučit, aniž by od Evropské komise dostaly zelenou. To se týká i podniků, které mají sídlo mimo EU.

Za určitých okolností Komise může s monopolním postavením podniku souhlasit, například pokud podnik provozuje nákladnou infrastrukturu (jde o tzv. „přirozené monopoly“) nebo pokud zajišťuje nezbytnou veřejnou službu. Nicméně:

 • monopolní podniky musí být schopny doložit, že ostatní podniky svým jednáním neznevýhodňují
 • přirozené monopoly musejí zpřístupnit svou infrastrukturu všem uživatelům
 • zisky z poskytování veřejných služeb nesmí podnik použít k dotování své běžné komerční činnosti, díky čemuž by mohl mít nižší ceny než jeho konkurenti.

Velké podniky nesmějí vyvíjet nátlak na ty malé

Při obchodování s menšími podniky nesmí velký podnik zneužívat svou silnější vyjednávací pozici ke stanovování podmínek, které by dodavatelům či zákazníkům znemožňovaly obchodovat s jeho konkurenty. Komise může za takové jednání ukládat sankce, a skutečně tak činí.

EU vyšetřuje praktiky narušujíí hospodářskou soutěže i v souvislosti s výkonem svobodných povolání a poskytováním služeb, včetně finančních, jako je například retailové bankovnictví, nebo služeb související s poskytováním kreditních karet.

Oprava auta © Carofoto

Konkurence mezi autoservisy je díky pravidlům EU dynamičtější.

Nulová podpora pro neprosperující podniky

Komise rovněž sleduje, jaký objem finančních prostředků vlády členských zemí na podnikatelský segment vynaloží. Tato forma státní podpory zahrnuje například

 • půjčky a subvence
 • daňové úlevy
 • zboží a služby prodávané za preferenční sazby
 • vládní záruky, které posilují úvěrový rating společnosti a zvyšují jejich důvěryhodnost v porovnání s konkurencí.

V žádném případě nesmí vláda jakýmkoliv způsobem podpořit podniky v potížích, které nemají šanci na obnovení hospodářské životaschopnosti.

Výjimky

Některé výjimky z obecných pravidel však možné jsou.

 • Podnikům lze povolit, aby spolupracovaly na vytváření jednotných technických norem pro trh jako celek.
 • Je rovněž povolena spolupráce malých podniků, pokud zvýší jejich schopnost konkurovat větším podnikům.
 • Státní podpora může být povolena, pokud existuje skutečná šance, že se podnik v potížích či nový společný podnik stane ziskovým, a pokud je to v zájmu Unie (např. díky zachování pracovních míst nebo vytvoření nových pracovních příležitostí).

Vodítkem při rozhodování je vždy otázka, zda z toho mají prospěch spotřebitelé nebo zda budou jiné podniky poškozeny. Komise často povoluje poskytování státní pomoci na činnosti, které přispívají k dosažení všeobecných cílů Unie, jako je například výzkum, inovace a regionální rozvoj nebo podpora malých podniků.

Praktický přínos

Jeden z nejvýznamnějších případů v oblasti hospodářské soutěže, který kdy Evropská komise řešila, se týkal amerického softwarového gigantu – společnosti Microsoft. Komise udělila Microsoftu pokutu za to, že některé softwarové produkty neprodával samostatně, nýbrž pouze ve spojení s jinými produkty. Rozhodla, že se Microsoft dopustil nekalého jednání tím, že spotřebitele připravil o možnost výběru, uměle udržoval vysoké ceny a bránil inovacím v softwarovém průmyslu.

V případě automobilového průmyslu vedlo úsilí Komise o vyšší transparentnost cen ke značnému snížení rozdílů mezi cenami bez daně v různých zemích EU.

Komise také zasáhla v zájmu toho, aby prodejci mohli prodávat více obchodních značek a vyvíjet činnost ve více zemích EU. Neautorizovaní prodejci tak mohou prodávat značkové náhradní díly vozidel a provádět záruční opravy.

Kontroly

Rozsáhlé pravomoci Komise týkající se vyšetřování a postihu v oblasti hospodářské soutěže podléhají soudnímu přezkumu ze strany Evropského soudního dvora. Podniky a členské státy běžně podávají žaloby proti rozhodnutím Komise a v některých případech také v těchto řízeních uspějí.

Začátek stránky

Hospodářská soutěž

Zveřejněno v červenci 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?