Klimatåtgärder


För att förhindra att klimatförändringen når farliga nivåer har det internationella samfundet enats om att den globala uppvärmningen inte får överstiga 2 °C jämfört med tiden före industrialiseringen. EU arbetar därför hårt för att minska medlemsländernas växthusgasutsläpp och förmå andra stora förorenare att ta sitt ansvar. EU försöker också hantera effekterna av klimatförändringen.

Fotvandrare på en glaciär © Digital Vision/Karl Weatherly

Fotvandrare på en glaciär.

Mål för grön tillväxt

Genom att bekämpa klimatförändringen nu kan vi både spara pengar och undvika mänskligt lidande på längre sikt. Den växande efterfrågan på ren teknik innebär också en möjlighet att modernisera EU:s ekonomi och skapa grön tillväxt och gröna jobb.

För 2020 har EU satt upp egna bindande klimat- och energimål. De går ut på att

  • minska EU:s växthusgasutsläpp med minst 20 procent jämfört med 1990 års nivå
  • öka andelen energi från förnybara energikällor till 20 procent
  • minska energiförbrukningen med 20 procent jämfört med de beräknade nivåerna genom bättre energieffektivitet.

EU har också lovat att minska sina utsläpp med 30 procent (i stället för 20) om andra stora ekonomier tar sitt ansvar för att minska utsläppen.

På längre sikt krävs ännu större utsläppsminskningar om vi ska kunna förhindra farliga klimatförändringar. EU har lovat att minska sina utsläpp med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer till 2050 om andra utvecklade länder gör detsamma.

I sin färdplan för ett utsläppssnålt samhälle 2050 DeutschEnglishfrançais beskriver kommissionen hur man kan göra så stora utsläppsminskningar på mest kostnadseffektiva sätt.

Kommissionen har också föreslagit nya klimat- och energimål för 2030. Man vill

  • minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990 års nivåer
  • öka andelen förnybar energi till minst 27 procent
  • fortsätta att förbättra energieffektiviteten.

EU-länderna och Europaparlamentet diskuterar nu förslaget.

Utsläppshandel

EU:s system för utsläppshandel är en hörnsten i EU:s klimatstrategi och hjälper industrin att gradvis minska sina utsläpp till lägsta möjliga kostnad.

Systemet infördes 2005 och fungerar så att utsläppstaket för energiintensiva industrier som kraftverk, stålverk och cementfabriker sänks för varje år. För varje ton koldioxid företagen släpper ut måste de överlämna utsläppsrätter. De uppmuntras därför ständigt att minimera utsläppen. Vissa sektorer får ett antal utsläppsrätter gratis, men företagen måste i allt högre grad köpa dem på auktion eller på koldioxidmarknaden.

Klimatanpassning

Även om vi helt slutar att släppa ut växthusgaser nu, så fortsätter de som redan finns i atmosfären att påverka klimatet i årtionden framöver. Vi har därför inget val, utan måste helt enkelt anpassa oss till klimatförändringen. Det gäller allt från att ändra byggregler för att ta hänsyn till framtida klimatvillkor till att bygga skyddsvallar mot översvämningar och utveckla grödor som klarar torka. Kommissionen har lagt fram en EU-strategi för klimatanpassning.

Till början

Klimatåtgärder

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?