Podnebni ukrepi


Preprečiti je treba, da bi podnebne spremembe dosegle nevaren obseg, zato se je mednarodna skupnost dogovorila, da globalno segrevanje zadrži pod 2°C v primerjavi s temperaturo iz predindustrijske dobe. Evropska unija si zato močno prizadeva, da bi omejila izpuste držav članic in spodbudila še druge velike onesnaževalce k odločnim ukrepom. Spopada se tudi z neizogibnimi posledicami podnebnih sprememb.

Pohodnik na ledeniku © Digital Vision/Karl Weatherly

Pohodnik na ledeniku

Zastavljeni cilji spodbujajo ekološko gospodarstvo

Če bomo začeli ukrepati takoj, bodo stroški zaradi podnebnih sprememb za ljudi in gospodarstvo dolgoročno manjši. Vse večje povpraševanje po zelenih tehnologijah je tudi priložnost, da se evropsko gospodarstvo modernizira in preusmeri v „zeleno“ rast in delovna mesta.

Evropska unija se je zavezala, da bo do leta 2020 uresničila naslednje podnebne in energetske cilje:

  • 20 % manj emisij toplogrednih plinov v EU v primerjavi z letom 1990,
  • 20 % več energije iz obnovljivih virov v skupni porabi EU,
  • 20 % manj porabljene primarne energije (z ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti) v primerjavi s predvideno stopnjo porabe.

EU je pripravljena do leta 2020 zmanjšati emisije tudi za 30 %, če se bodo tudi druga velika svetovna gospodarstva zavezala, da prispevajo svoj delež k zmanjšanju emisij v svetu.

Dolgoročno bo treba emisije v svetu še veliko bolj omejiti, če želimo preprečiti nevarne podnebne spremembe. EU se je zavezala, da bo v okviru skupnih ukrepov razvitih držav svoje emisije do leta 2050 zmanjšala za 80–95 % v primerjavi z letom 1990.

Evropska komisija je pripravila načrt za prehod na nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050 DeutschEnglishfrançais, ki kaže, kako takšno zmanjšanje emisij izvesti stroškovno kar najbolj učinkovito.

Komisija je predlagala nove podnebne in energetske cilje tudi za leto 2030, med njimi:

  • za 40 % zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v primerjavi z letom 1990,
  • za najmanj 27 % povečati delež energije iz obnovljivih virov,
  • še izboljšati energijsko učinkovitost.

O predlogu zdaj razpravljajo države članice in Evropski parlament.

Trgovanje z emisijami: zmanjševanje emisij s kar najnižjimi stroški

Sistem trgovanja z emisijami je temelj strategije EU za preprečevanje podnebnih sprememb in je pripomogel k temu, da industrija ob kar najnižjih stroških postopno zmanjšuje emisije.

Sistem so uvedli leta 2005 in vsako leto dodatno znižuje zgornjo mejo dovoljenih emisij iz energijsko potratnih industrijskih panog, denimo elektrarn, jeklarn in cementarn. Tovarne in podjetja morajo za vsako tono CO2, ki jo spustijo v ozračje, predati svoje pravice do emisij, kar stalno spodbuja k zmanjševanju emisij. Nekatere panoge prejmejo določeno količino pravic zastonj, sicer pa jih morajo podjetja vse pogosteje kupovati na dražbi ali na trgu ogljika.

Priprave na posledice podnebnih sprememb

Tudi če bi vse emisije toplogrednih plinov danes ustavili, bi se zaradi dosedanjih podnebje še desetletja spreminjalo. Ne ostane nam torej drugega, kot da se prilagodimo na drugačne razmere. Med drugim bo treba spremeniti gradbene predpise, ki bodo morali upoštevati nove podnebne razmere, zgraditi zaščito pred poplavami in vzgojiti poljščine, ki bodo odporne na sušo. Komisija je pripravila strategijo, ki spodbuja in omogoča prilagajanje v državah EU.

Na vrh

Podnebni ukrepi

Rokopis je bil posodobljen novembra 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhKONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povezane teme

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?