Navigačný riadok

Oblasť klímy


Aby zmeny klímy nedosiahli nebezpečné úrovne, medzinárodná komunita schválila cieľ, podľa ktorého je potrebné udržať globálne otepľovanie na úrovni nižšej ako 2 °C v porovnaní s teplotami pred industriálnou érou. EÚ sa intenzívne snaží o zníženie svojich emisií skleníkových plynov a apeluje na ostatných hlavných znečisťovateľov, aby urobili to isté. Takisto rieši neodvrátiteľné dosahy zmeny klímy.

Turista na ľadovci © Digital Vision/Karl Weatherly

Turista na ľadovci

Ciele pre ekologický rast

Opatrenia na ochranu klímy prijaté už dnes môžu z dlhodobého hľadiska znížiť ekonomické a ľudské náklady. Rastúci dopyt po čistých technológiách takisto ponúka príležitosť na modernizáciu európskeho hospodárstva a vytváranie ekologického rastu a pracovných miest.

EÚ si stanovila záväzné ciele v oblasti klímy a energetiky, ktoré má dosiahnuť do roku 2020. Ide o:

  • zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % (v porovnaní s úrovňami v roku 1990);
  • zvýšenie podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov o 20 %;
  • zníženie spotreby primárnej energie o 20 % (v porovnaní s prognózou) prostredníctvom zlepšenia energetickej efektívnosti.

EÚ je dokonca ochotná znížiť svoje emisie až o 30 % do roku 2020 za predpokladu, že aj ďalšie najväčšie ekonomiky budú súhlasiť s prevzatím spravodlivého podielu na globálnom úsilí o zníženie.

Z dlhodobého hľadiska bude na prevenciu nebezpečných zmien klímy potrebné oveľa významnejšie zníženie globálnych emisií. EÚ sa zaviazala znížiť svoje emisie do roku 2050 o 80 % až 95 % (v porovnaní s úrovňami v roku 1990) ako súčasť kolektívnej snahy rozvinutých krajín.

Európska komisia uvádza, ako by sa dalo zníženie emisií takéhoto rozsahu dosiahnuť nákladovo najefektívnejšie, vo svojom dokumente „Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 DeutschEnglishfrançais“.

Komisia takisto navrhla nové ciele v oblasti zmeny klímy a energetiky na rok 2030. Patrí medzi ne:

  • zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990,
  • zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na najmenej 27 %,
  • ďalšie zlepšovanie energetickej účinnosti.

Tento návrh je predmetom diskusií medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom.

Obchodovanie s emisnými kvótami: znižovanie emisií s najnižšími nákladmi

Systém obchodovania s emisiami (EÚ ETS) je najdôležitejším prvkom stratégie EÚ v oblasti boja proti zmenám klímy, ktorým sa postupne znižujú priemyselné emisie cenovo najefektívnejším spôsobom.

V rámci tohto systému, ktorý sa zaviedol v roku 2005, sa každý rok znižuje strop pre emisie v energeticky náročných odvetviach (napr. elektrárne, oceliarne, cementárne). Podniky musia odovzdať emisné kvóty za každú tonu emitovaného CO2, čo pre nich predstavuje trvalý stimul na zníženie emisií. Niektoré odvetvia majú určitý počet kvót k dispozícii bezplatne, ale čoraz viac platí, že si ich musia kupovať na trhu s uhlíkom alebo formou aukcie.

Príprava na dosahy zmien klímy

Aj keby sme dnes zastavili emisie všetkých skleníkových plynov, tie, ktoré sú už v atmosfére, by naďalej vplývali na zmenu klímy. Preto nám neostáva iné, než sa zmenám klímy prispôsobiť. Potrebné opatrenia zahŕňajú napríklad revíziu právnych predpisov upravujúcich výstavbu (ktoré by mali zohľadňovať nové klimatické podmienky), budovanie protipovodňových hrádz a vývoj nových odrôd obilnín odolnejších voči suchám. Komisia pripravila stratégiu na podporu a uľahčenie prispôsobovania sa v celej EÚ.

Na začiatok

Oblasť klímy

Rukopis bol aktualizovaný v novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokSúvisiace témy

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?