Gníomhú ar son na haeráide


Ionas nach mbainfidh an t-athrú aeráide leibhéil chontúirteacha amach, tháinig an pobal idirnáisiúnta ar chomhaontú nach mór an téamh domhanda a choinneáil faoi bhun 2°C i gcomparáid leis an teocht a bhíodh ann roimh ré na tionsclaíochta. Dá bhrí sin, tá an AE ag obair go dian chun astaíochtaí a Bhallstát a laghdú agus chun bearta láidre a chur chun cinn i measc tíortha eile a dhéanann a lán truailliú. Tá sé ag tabhairt aghaidh freisin ar an tionchar dosheachanta atá ag an athrú aeráide.

Fear ag siúl ar oighearshruth © Digital Vision/Karl Weatherly

Fear ag siúl ar oighearshruth.

Fás glas de réir spriocanna

Má dhéantar beart anois i gcoinne an athraithe aeráide, féadfar costais eacnamaíocha agus daonna a spáráil tráth níos faide anonn. Deis atá sa mhéadú ar an éileamh ar theicneolaíochtaí glana chun geilleagar na hEorpa a nuachóiriú agus fás agus poist atá 'glas' a chruthú.

spriocanna aeráide agus fuinnimh ceangailteacha leagtha amach ag an AE dó féin don bhliain 2020:

  • astaíochtaí gáis cheaptha teasa an AE a laghdú 20% ar a laghad faoi bhun leibhéil 1990
  • an sciar de thomhaltas fuinnimh an AE a fhaightear ó fhoinsí in-athnuaite a mhéadú go 20%
  • tíosacht ar fhuinneamh a fheabhsú d'fhonn an méid fuinnimh ó fhoinsí príomha a laghdú 20% i gcomparáid leis na leibhéil réamh-mheasta.

Tá an AE sásta cur leis an gciorrú ar astaíochtaí, ó 20% go 30% faoi 2020, má gheallann na geilleagair mhóra eile a gcion féin a dhéanamh chun an líon astaíochtaí domhanda a laghdú.

San fhadtéarma, beidh gá laghdú i bhfad níos déine a dhéanamh ar an líon astaíochtaí domhanda le go bhféadfar athrú aeráide contúirteach a chosc. Tá an AE tiomanta a chuid astaíochtaí a laghdú 80-95% faoi bhun leibhéil 1990 faoin mbliain 2050 mar chuid de chomhiarracht fairis na tíortha forbartha eile.

Sa 'Treochlár i dtreo geilleagair ísealcharbóin faoi 2050' DeutschEnglishfrançais déanann an Coimisiún Eorpach cur síos ar na bealaí is costéifeachtaí le laghduithe den mhéid sin a bhaint amach.

Tá spriocanna nua aeráide agus fuinnimh molta ag an gCoimisiún freisin don bhliain 2030. Ina measc sin tá:

  • astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú 40% i gcomparáid le leibhéil 1990
  • cion an fhuinnimh in-athnuaite a mhéadú go 27% ar a laghad
  • leanúint air ag cur leis an éifeachtúlacht fuinnimh.

Tá an togra sin á phlé ag rialtais na mBallstát agus ag Parlaimint na hEorpa.

Trádáil astaíochtaí: astaíochtaí a laghdú ar an gcostas is ísle

Is í an Scéim Trádála Astaíochtaí bunchloch straitéis an AE maidir le hathrú aeráide; tá ag éirí léi astaíochtaí ó thionsclaíocht a laghdú de réir a chéile ar an gcostas is ísle.

Faoin scéim sin, a lainseáladh in 2005, déantar 'uasteorainn' ar astaíochtaí ó thionscail atá dian ar fhuinneamh, m.sh. giniúint cumhachta, cruach agus stroighin, a laghdú in aghaidh na bliana. Bíonn ar ghnólachtaí cuid dá liúntais a ghéilleadh i leith gach tona CO2 a astaíonn siad, rud a thugann dreasú buan dóibh a n-astaíochtaí a laghdú. Faigheann earnálacha áirithe méid áirithe liúntas saor in aisce, ach tá ag méadú ar an iallach a bhíonn orthu iad a cheannach ar ceant nó ar an margadh carbóin.

Ullmhú d'éifeachtaí an athraithe aeráide

Fiú dá gcuirfí deireadh le hastú gáis cheaptha teasa inniu, ní chuirfeadh sin stop leis na hastaíochtaí atá san atmaisféar cheana an aeráid a athrú feadh na mblianta fada amach romhainn. Dá bhrí sin, níl an dara rogha againn ach sinn féin a oiriúnú don athrú aeráide. I measc na ngníomhaíochtaí nach mór a dhéanamh tá na rialacháin togála a leasú le go mbeidh na dálaí aimsire a bheidh ann amach anseo san áireamh iontu, córacha cosanta tuilte a thógáil agus barra atá seasmhach ar thriomach a fhorbairt. Tá straitéis leagtha amach ag an gCoimisiún chun oiriúnú a éascú agus a chur chun cinn ar fud an AE.

Barr

Gníomhú ar son na haeráide

Arna fhoilsiú in Iúil 2013

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrTEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Réimsí beartais gaolmhara

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?