Změna klimatu


Aby změna klimatu neohrozila život na Zemi, dohodlo se mezinárodní společenství na tom, že globální oteplení nesmí být vyšší než 2°C oproti teplotám z doby před průmyslovou revolucí. Evropská unie usiluje o to, aby členské státy omezily emise skleníkových plynů, a pobízí k tomu i ostatní země světa. Rovněž vytváří strategii, jak se s nevyhnutelnými dopady změny klimatu vyrovnat.

Turista na ledovci © Digital Vision/Karl Weatherly

Turista na ledovci.

Naše cíle podporují ekologický růst

Pokud podnikneme kroky proti změně klimatu okamžitě, můžeme v dlouhodobém horizontu ušetřit sociální i ekonomické náklady. Rostoucí poptávka po čistých technologiích rovněž nabízí příležitost k modernizaci evropského hospodářství, vytváření nových pracovních příležitostí a k růstu udržitelného z hlediska životního prostředí.

Na období do roku 2020 si EU sama stanovila závazné environmentální a energetické cíle. Jejich účelem je:

  • snížit emise skleníkových plynů, které EU vypouští, nejméně o 20 % oproti úrovni z roku 1990
  • zvýšit podíl energie, která se vyrábí z obnovitelných zdrojů – mělo by to být 20 % veškeré spotřebované energie
  • zlepšit energetickou účinnost tak, aby se spotřeba primární energie snížila o 20 % ve srovnání s předpokládanými hodnotami.

EU se nabídla, že pokud se ostatní významné ekonomiky zavážou přispět spravedlivým dílem k celosvětovému úsilí ke snižování emisí, sníží do roku 2020 své emise ne o 20 %, ale o 30 %.

V dlouhodobějším horizontu však bude nutné snížit emise skleníkových plynů ve světě ještě výraznějším způsobem, chceme-li zabránit nebezpečné změně klimatu. EU je rovněž připravena snížit do roku 2050 své emise o 80–95 % oproti hodnotám roku 1990 – pokud se bude jednat o společné úsilí rozvinutých zemí.

Ve svém „Plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ zkoumá Evropská komise nové způsoby, jak by se dalo tohoto snížení dosáhnout co nejrentabilnějším způsobem.

Obchodování s emisními povolenkami: snižování emisí co nejhospodárnějším způsobem

Systém pro obchodování s emisemi (EU ETS) je základním kamenem strategie EU pro boj proti změně klimatu, který co nejhospodárnějším způsobem postupně vede ke snížení emisí v průmyslu.

V rámci tohoto systému, který byl zaveden v roce 2005, se každý rok snižuje strop pro emise z energeticky náročných odvětví, jako jsou výroba energie, oceli či cementu. Firmy musí odevzdat povolenku na každou tunu CO2, kterou vypustí, což je neustále motivuje ke snižování emisí. Určité množství povolenek obdrží některá odvětví zadarmo. Stále častěji si je však musí firmy kupovat na aukcích nebo na tzv. trhu s uhlíkem.

Adaptace na nové klimatické podmínky

I kdyby se dnes všechny emise skleníkových plynů do atmosféry zastavily, budou ty plyny, které již v atmosféře jsou, v následujících desetiletích klimatické podmínky nadále měnit. Nezbývá nám proto nic jiného, než se změně klimatu přizpůsobit. To, že budou panovat jiné klimatické podmínky, bude nutné zohlednit ve stavebních předpisech. Nezbytná budou rovněž protipovodňová opatření většího rozsahu a pěstování plodin, které lépe snášejí sucho.

Začátek stránky

Oblast klimatu

Zveřejněno v červenci 2013

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?