Действия по климата


За да се предотврати възможността изменението на климата да достигне опасни равнища, международната общност постигна договореност, че глобалното затопляне не бива да надвишава с повече от 2°C температурите от периода преди индустриализацията. Затова ЕС полага много усилия за намаляване на емисиите на своите страни членки и за предприемането на сериозни мерки от страна на други големи замърсители. Той разработва и стратегия за справяне с неизбежните последици от изменението на климата.

Човек върху ледник © Digital Vision/Karl Weatherly

Човек върху ледник.

Целите стимулират екологичен растеж

Ако сега предприемем действия за борба с изменението на климата, можем да избегнем човешки и икономически загуби в дългосрочен план. Нарастващото търсене на чисти технологии също така дава възможност за модернизиране на европейската икономика и за създаване на екологосъобразен растеж и работни места.

За 2020 г. ЕС си е поставил задължителни цели в областта на енергетиката и климата:

  • да бъдат намалени емисиите на парникови газове с поне 20 % спрямо равнищата от 1990 г.,
  • да бъде увеличен с 20 % делът на потребяваната в ЕС енергия от възобновяеми източници,
  • да бъде намален обемът на използваната първична енергия с 20 % в сравнение с очакваните равнища чрез повишаване на енергийната ефективност.

ЕС предложи да намали своите емисии не с 20, а с 30% до 2020 г., ако другите големи икономики поемат ангажимент да участват в усилията за намаляване на емисиите в световен мащаб.

В дългосрочен план ще са нужни много по-големи намаления на световните емисии, за да бъде предотвратено опасно изменение на климата. ЕС е поел ангажимент да намали емисиите си с 80-95 % спрямо равнищата през 1990 г. до 2050 г. в рамките на усилията на развитите страни в тази насока.

Европейската комисия описва как ще постигне тези намаления с максимална разходна ефективност в своята „Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна нисковъглеродна икономика “.

Търговия с емисии: намаляване на емисиите с най-малко разходи

Схемата на ЕС за търговия с емисии е крайъгълен камък на стратегията на Съюза във връзка с изменението на климата и води до постепенно намаляване на промишлените емисии при минимални разходи.

Съгласно схемата, която действа от 2005 г., „таванът“ на емисиите от енергоемките отрасли на промишлеността като производство на електричество, стомана и цимент се понижава всяка година. Компаниите трябва да връщат квоти за всеки тон CO2, произведен от тях, което ги стимулира постоянно да намаляват емисиите. Някои сектори получават известно количество квоти безплатно, но все повече фирми трябва да ги купуват на търгове или на пазара на въглеродни емисии.

Подготовка за последиците от изменението на климата

Дори ако всички емисии на парникови газове бъдат спрени днес, тези, които вече са в атмосферата, ще продължат да изменят климата през следващите десетилетия. Затова нямаме друг избор, освен да се адаптираме към изменението на климата. Необходимите за целта действия варират от промяна в разпоредбите за строителство, за да бъдат взети предвид бъдещите климатични условия, до изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения и разработване на издържащи на суша посеви.

Нагоре

Действия в областта на климата

Публикувано през юли 2013 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореСвързани теми

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?