Действия в областта на климата


За да се предотврати възможността изменението на климата да достигне опасни равнища, международната общност постигна договореност, че глобалното затопляне не бива да надвишава с повече от 2°C температурите от периода преди индустриализацията. Затова ЕС полага много усилия за намаляване на емисиите на своите страни членки и за насърчаване на други големи замърсители да предприемат сериозни мерки. Съюзът обръща внимание и на неизбежните последствия от променящия се климат.

Човек върху ледник © Digital Vision/Karl Weatherly

Човек върху ледник.

Целите стимулират екологичен растеж

Ако сега предприемем действия за борба с изменението на климата, можем да избегнем човешки и икономически загуби в дългосрочен план. Нарастващото търсене на чисти технологии също така дава възможност за модернизиране на европейската икономика и за създаване на екологосъобразен растеж и работни места.

За 2020 г. ЕС си е поставил задължителни цели в областта на енергетиката и климата:

  • намаляване на емисиите от парникови газове на ЕС с поне 20% под нивата от 1990 г.,
  • увеличаване с 20% на дела на потребяваната в ЕС енергия от възобновяеми източници,
  • подобряване на енергийната ефективност с цел намаляване на обема използвана първична енергия с 20% в сравнение с очакваните равнища.

ЕС предложи да намали своите емисии не с 20%, а с 30% до 2020 г., ако други големи икономики поемат ангажимент да участват в усилията за намаляване на емисиите в световен мащаб.

В дългосрочен план ще са нужни много по-големи намаления на световните емисии, за да бъде предотвратено опасно изменение на климата. ЕС е поел ангажимент да намали емисиите си с 80-95 % спрямо равнищата през 1990 г. до 2050 г. в рамките на усилията на развитите страни в тази насока.

Европейската комисия описва как ще постигне тези намаления с максимална ефективност на разходите в своята пътна карта за постигане на нисковъглеродна икономика до 2050 г. DeutschEnglishfrançais

Комисията предложи също нови цели по отношение на климата и енергетиката за 2030 г. Те включват:

  • намаляване на емисиите на парникови газове с 40% спрямо равнищата от 1990 г.,
  • увеличаване на дела на възобновяемата енергия до поне 27%,
  • по-нататъшно подобряване на енергийната ефективност.

Това предложение в момента се обсъжда от правителствата на страните членки и Европейския парламент.

Търговия с емисии — намаляване на емисиите с най-малко разходи

Схемата на ЕС за търговия с емисии е крайъгълен камък на стратегията на Съюза във връзка с изменението на климата и води до постепенно намаляване на промишлените емисии при минимални разходи.

Съгласно схемата, която действа от 2005 г., „таванът“ на емисиите от енергоемки промишлени отрасли като производството на електричество, стомана и цимент се понижава всяка година. Компаниите трябва да предават квоти за всеки тон CO2, произведен от тях, което ги стимулира постоянно да намаляват емисиите. Някои сектори получават известно количество квоти безплатно, но все повече фирми трябва да ги купуват на търг или на пазара на въглеродни емисии.

Подготовка за последиците от изменението на климата

Дори ако всички емисии на парникови газове бъдат спрени днес, тези, които вече са в атмосферата, ще продължат да изменят климата през следващите десетилетия. Затова нямаме друг избор, освен да се адаптираме към изменението на климата. Необходимите за целта действия варират от промяна в разпоредбите за строителство, за да бъдат взети предвид бъдещите климатични условия, до изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения и разработване на издържащи на суша посеви. Комисията изготви стратегия за насърчаване и улесняване на адаптацията в целия ЕС.

Нагоре

Действия в областта на климата

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореСвързани теми

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?