Obywatelstwo UE


Twoje prawa – jak z nich korzystać?

Wszyscy obywatele państw członkowskich UE automatycznie są też obywatelami UE. Z obywatelstwa UE wynikają ważne dodatkowe prawa i obowiązki.

Prawa wynikające z obywatelstwa UE

Prawa te zostały wymienione w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pdf - 2 MB [2 MB] (art. 20) oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej PDF (rozdział V).

Kto może Ci pomóc skorzystać z Twoich praw?

Aby pogłębić wiedzę na temat obywatelstwa UE w urzędach publicznych i krajowych, Komisja publikuje okresowo sprawozdanie na temat obywatelstwa UE pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Zmiana miejsca pobytu w UE

Obywatele UE mają prawo do przemieszczania się po UE i zamieszkania za granicą Deutsch (de) English (en) français (fr) – są przy tym chronieni przed dyskryminacją ze względu na narodowość.

Każdy może osiedlić się w dowolnym kraju UE, jeżeli spełnia określone warunki, które zależą na przykład od tego, czy pracuje bądź studiuje.

Udział w życiu politycznym UE

Każdy obywatel UE ma prawo głosować i kandydować Deutsch (de) English (en) français (fr) w wyborach do władz lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego na takich samych warunkach jak obywatele kraju UE, w którym mieszka.

Petycje i skargi

Obywatele UE mogą zwrócić się z petycją do Parlamentu Europejskiego English (en) o zajęcie się konkretną sprawą w interesie własnym lub w interesie publicznym. Przedmiot sprawy musi wchodzić w zakres kompetencji UE (nie może to być dziedzina, w której decyzje podejmowane są na szczeblu lokalnym lub krajowym) i dotyczyć bezpośrednio osoby składającej petycję.

Skargi dotyczące niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach UE można wnosić do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obywatele UE mogą również bezpośrednio kontaktować się z europejskimi instytucjami i organami doradczymi i mają prawo do otrzymania odpowiedzi w jednym z 24 języków urzędowych UE.

Ochrona konsularna

Kiedy obywatel UE potrzebuje pomocy podczas pobytu w kraju poza UE, w którym jego kraj ojczysty nie ma placówek dyplomatycznych, ma prawo zwrócić się o ochronę konsularną do ambasady lub konsulatu dowolnego innego kraju UE.

Pomoc udzielana jest w takich sytuacjach, jak na przykład zgon, wypadek, choroba, aresztowanie, bycie ofiarą przestępstwa z użyciem przemocy i repatriacja.

Jak uzyskać wpływ na kształtowanie europejskiej polityki?

Inicjatywa obywatelska – propozycja nowych przepisów

Istnieje możliwość grupowego zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przygotowanie projektu aktu prawnego – w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Petycję musi podpisać co najmniej milion obywateli z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE (obecnie z co najmniej 7 państw).

Aktywne uczestnictwo w życiu demokratycznym UE

Do odgrywania aktywnej roli w UE zachęcają obywateli i organizacje różne inicjatywy.

  • Program „Europa dla Obywateli” na lata 2014–2020 Deutsch (de) English (en) français (fr) ma na celu pogłębienie wiedzy społeczeństwa na temat UE, jej historii i jej różnorodności, a także informowanie o prawach, jakie wynikają z obywatelstwa UE, oraz wspieranie udziału w życiu demokratycznym na poziomie UE.
  • Program „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014–2020 Deutsch (de) English (en) français (fr) wspiera projekty, które promują równość i prawa podstawowe, zwiększają wiedzę społeczną na temat praw przysługujących obywatelom UE oraz zachęcają do aktywnego udziału w życiu demokratycznym na szczeblu UE.
  • Komisja regularnie ogłasza konsultacje społeczne w sprawie planowanych przez siebie inicjatyw, na temat których może się wypowiedzieć każdy obywatel UE.
  • W miastach w całej UE odbywają się spotkania pod hasłem dialogu z obywatelami, które służą wysłuchaniu opinii uczestników na wybrany temat i są okazją do dyskusji.
  • Organizowane są też debaty w formie dialogu obywatelskiego English (en) między Komisją a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które działają w wielu różnych obszarach.

Początek strony

Walka UE z nadużyciami finansowymi i korupcją

Opublikowano w listopadzie 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?